П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 05.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на пети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1011 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 12.07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.В.М., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. В съдебно заседание се представлява от адв.Ф., надлежно упълномощена, с представено пълномощно и договор за правна защита и съдействие в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП – ПЛОВДИВ, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от юрк. Х., надлежно упълномощена да представлява ответната страна, с пълномощно представено днес.

Адв. Ф. – Да се даде ход на делото.

Юрк. Х. – Моля за ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба от К.В.М., против Решение №321/06.10.2020г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, в частта с която е оставена без уважение жалба вх.№ 94-00-6145/25.09.20г. срещу Разпореждане за присъединяване изх.№С200026-105-0185807/19.05.2020г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив и в частта, с която е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ С200026-022-0055514/20.08.2020г. на главен публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив.

Адв. Ф. – От името на жалбоподателката поддържам подадената жалба срещу процесното решение, потвърдено с акт на публичен изпълнител. Искам да направя едно уточнение и искане. С цел обосноваване на това искане, представям и моля да приемете като доказателства по делото заверени копия на Разпореждане изх.№С200026-137-0008948/10.11.2020г. на публичен изпълнител и Решение №383/01.12.2020г. на Директор на ТД на НАП-Пловдив, както и Разпореждане от 31.12.2020г. по АД №1160/2020г. на АдмС – Хасково. Представям ги във връзка с това, че моята доверителка е обжалвала разпореждането на публичния изпълнител, с което е направен отказ да бъдат погасени по давност публичните задължения, които са присъединени с разпореждането на публичния изпълнител към образуваното срещу нея изпълнително дело и за обезпечаването на които е издадено и процесното постановление за налагане на обезпечителни мерки. Считам, че от изхода на това производство – АД №1160/2020г., по което съдът ще се произнесе по отношение на нашето твърдение, че имаме погасяване на вземания, за които е издадено процесното постановление, има значение и към настоящото административно дело. Поради това, правя искане за спиране на настоящото производство, до приключване на производството по АД №1160/2020г. Внесли сме сумата, но все още няма насрочване по него.

Юрк. Х. – Оспорвам жалбата, считам същата за неоснователна. Да се приеме административната преписка и становището на процесуалния представител на НАП, ведно със списъка с разноски. Няма процесуална пречка да се приемат представените от страна на жалбоподателя документи.

По отношение искането за спиране – предоставям на съда да прецени.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото, изпратените от административния орган във вид на заверен препис документи, представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили със съпроводително писмо с вх.№ 6344/30.10.2020г. Намира, че следва да приеме към доказателствата по делото представените в днешно съдебно заседание Разпореждане изх.№С200026-137-0008948/10.11.2020г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Решение №383/01.12.2020г. на Директор на ТД на НАП-Пловдив. Намира, че следва да приложи по делото за сведение на съда Разпореждане от 31.12.2020г. по АД №1160/2020г. на АдмС – Хасково. Доколкото с посоченото разпореждане се оставя без движение жалбата на К.В.М., против Решение №383/01.12.2020г. на Директор на ТД на НАП-Пловдив, съдът намира, че по направеното искане за спиране на настоящото производство следва да се произнесе след събиране на доказателства, относно хода на АД №1160/2020г. на АдмС – Хасково. Предвид това, намира, че следва да се извърши официална справка от деловодната система на АдмС – Хасково за хода на АД №1160/2020г. по описа на АдмС – Хасково и наличие на издадено по същото определение, за насрочване разглеждането му в открито съдебно заседание.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА към доказателствата по делото, тези изпратени от административния орган във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт постъпили със съпроводително писмо с вх.№ 6344/30.10.2020г., а именно: Решение №321/06.10.2020г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив; Известие за доставяне № ИД PS 6320 002WFT Y; Уведомително писмо изх.№94-006145#2/07.10.2020г.; Пощенски плик с дата на пощ.клеймо22.10.2020г.; Жалба от К.В.М. вх.№94-00-6145/25.09.2020г.; Известие за доставяне №41076052; Анекс към Учредителен договор за дружество по ЗЗД „К. – ММ“ от 13.06.2016г.; Договор за продажба на дружествени дялове от 10.06.2016г.; Протокол от общо събрание на съдружниците в ДЗЗД „К. – ММ“ от 10.06.2016г.; Молба от „Г. Билдингс“ ЕООД от 01.06.2016г.; Молба от К.В.М. от 09.05.2016г.; Справка от регистър БУЛСТАТ от 18.09.2020г.; Съобщение за доброволно изпълнение на основание чл.221 от ДОПК до К.В.М. с изх.№С 170026-048-0071035/11.05.2017г.; Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№С 170026-022-0026345/11.05.2017г. на Добринка Добрева – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив; Запорно съобщение на основание чл.202, ал.1 във вр. с чл.215, ал.1, т.1 от ДОПК да ЦКБ; Уведомително писмо изх.№173500/13.11.2019г. до ПИ при ТД на НАП – Пловдив; Уведомително писмо изх.№79118/16.09.2017г. до ПИ при ТД на НАП – Пловдив; Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение изх.№С190026-029-0058199/11.11.2019г. на ПИ при ТД на НАП – Пловдив; Разпореждане за присъединяване изх.№С200026-105-0185807/19.05.2020г. на гл. публичен изпълнител Я.Х.; Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№С200026-022-0055514/20.08.2020г. на гл. публичен изпълнител Я.Х.; Запорно съобщение на основание чл.2020, ал.2 от ДОПК изх.№С200026-119-0010486/20.08.2020г. до „Джи Ти Инвест Груп“; Разписка №С200026-РЗЛ-0012194/15.09.2020г.; Ревизионен акт №261201596/22.06.2012г.; Известие за доставяне №2100013725232; Ревизионен доклад №1201596/11.05.2012г.; Протокол №1207871/19.05.2012г. и сер.АА№0193632; Протокол № 1207300/11.05.2012г. и сер.АА №0209008; Известие за доставяне №1100015768238; Съобщение по чл.32 от ДОПК №2951/21.05.2012г.; Протокол №1208672/04.06.2012г. и сер.АА№0193635; Уведомително писмо изх.№2951/21.05.2012г. ведно със съобщение по чл.32 от ДОПК от 21.05.2012г.; електронно съобщение №2951/21.05.2012г.; Решение №1730/17.02.2016г. по АД №3771/2015г. на ВАС; Решение №57/14.01.2015г. по АД №3462/2012г. на АдмС – Пловдив; Справка за общите задължения относно К.В.М., актуални към 28.09.2020г.

ПРИЕМА към доказателствата по делото Разпореждане изх.№С200026-137-0008948/10.11.2020г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив и Решение №383/01.12.2020г. на Директор на ТД на НАП-Пловдив.

ПРИЛАГА към делото за сведение на съда Разпореждане от 31.12.2020г. по АД №1160/2020г. по описа на АдмС – Хасково.

ДА СЕ ИЗВЪРШИ официална справка от деловодната система на АдмС – Хасково, за хода на производството по АД №1160/2020г. по описа на АдмС – Хасково и наличие на издадено по същото определение, за насрочване разглеждането му в открито съдебно заседание.

По искането за спиране, съдът ще се произнесе след приобщаване към делото на доказателства за хода на производството по АД №1160/2020г. по описа на АдмС – Хасково.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.03.2021г. от 11.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 12.21 часа.

Протоколът се изготви на 05.01.2021 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: