П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 12.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора Делчо Лавчев

сложи за разглеждане адм. дело № 1165 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 09:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ю.А.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Б.И., назначен за неин процесуален представител във връзка с предоставената по делото правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦ- ХАРМАНЛИ ПРИ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС (В.Д.), редовно призован, се представлява от ст. юрк. М.Х., надлежно упълномощена по делото с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

            ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурорът Делчо Лавчев.

 

По хода на делото:  

Адв. И. – Ход на делото.

Ст.юрк. Х. - Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба от Ю.А.С. против Решение № УПХ-235/02.12.2020 г. на Интервюиращ орган в РПЦ – Харманли на ДАБ при МС.

Докладва се придружително писмо вх.№7513/21.12.2020 г., с което е изпратена административната преписка по издаване на оспореното решение.

 

Адв. И. – Поддържам жалбата. Да се приеме изпратената административна преписка. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

Ст.юрк. Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост изпратената административна преписка. В днешното съдебно заседание Ви представям и моля да приемете справка на Дирекция „Международна дейност“ относно Република И. с вх.№ МД-674/10.12.2020 г. Нямам други доказателствени искания.

Адв. И. – Да се приеме представената от пълномощника на ответника справка.

ПРОКУРОРЪТ – Становище по основателността на жалбата ще взема в хода по същество. Да се приемат всички представени по делото писмени доказателства, включително и тези, представени от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че като писмени доказателства по делото следва да бъдат приети изпратените документи с придружително писмо вх.№ 7513/21.12.2020 г., представляващи административната преписка по издаване на оспореното решение, както и днес представената от процесуалния представител на ответника справка от Дирекция „Международна дейност“ с вх.№ МД-674/10.12.2020 г. и като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на нови доказателства, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което следва да бъде даден ход по същество.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото изпратените документи с придружително писмо вх.№7513/21.12.2020 г., представляващи административната преписка по издаване на оспореното решение /от лист 8 до лист 60 от делото/, както и днес представената от процесуалния представител на ответника справка от Дирекция „Международна дейност“ с вх.№ МД-674/10.12.2020 г.

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. И. - Моля да уважите жалбата. В същата са изложени факти, които са правнозначими, подведени под съответната правна разпоредба относно предоставянето на убежище, като в своя обем и в информацията, която носят, могат да мотивират съда да направи заключение, че жалбата е основателна, тъй като са налице основанията за предоставяне на статут на бежанец на жалбоподателката. В този смисъл моля за Вашето решение.

Ст.юрк. Х. - Уважаема госпожо административен Съдия, моля да отхвърлите жалбата на Ю.А.С. - гражданка на И. срещу решението на интервюиращия орган, като неоснователна. Считам, че решението е правилно, законосъобразно, съобразено с материалния закон, като не са допуснати посочените в жалбата нарушения на закона. За информация на съда ще посоча, че братът на жалбоподателката – Ю.А.С. има решение от 11.01.2021 г. на АдмС – Хасково по адм.дело № 1168/2020 г., с което се отхвърля жалбата му срещу решение на интервюиращия орган, а другите членове на семейството тепърва ще имат постановени решения от АдмС – Хасково.

Подробности съм изложила в писмени бележки, които Ви представям и моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо Председател, намирам решението на административния орган за правилно и законосъобразно, с оглед на което Ви моля да оставите без уважение депозираната срещу него жалба. Моля Ви за произнасяне в този смисъл.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

            Заседанието приключи в 09:52 часа.

            Протоколът се изготви на 12.01.2021 година.

 

                                                                                                          СЪДИЯ:

 

 

                                                                                                          Секретар: