П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 12.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Митрушева

                                                                                  

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 949 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „И.И. - Д.“ – с. М. , уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от адв. Б., надлежно упълномощена по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.П.П., редовно призован, не се явява.

На електронната поща на съда е постъпила молба с вх.№ 203/11.01.2021 г. от вещото лице П.П., която съдът докладва.

           

По хода на делото:  

Адв. Б. – Моля да бъде даден ход на делото.

 

С оглед редовното уведомяване на страните съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Б. – Госпожо Председател, моля да уважите молбата на вещото лице и да му дадете възможност да изготви и предостави заключение по делото. Нямам доказателствени искания на този етап от производството.

 

Съдът намира, че следва да бъде предоставена възможност на вещото лице П.П.П. да изготви заключение във връзка с поставената му задача по назначената по делото съдебно-икономическа експертиза, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице П.П.П. да изготви заключение във връзка с поставената му задача по назначената по делото съдебно-икономическа експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.03.2021 г. от 10:45 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени от съдебно заседание. Да се изпрати призовка на вещото лице за насроченото съдебно заседание.

 

            Заседанието приключи в 10:23 часа.

            Протоколът се изготви на 12.01.2021 година.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: