П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 12.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Митрушева

                                                                                  

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 221 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Г.А., уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. За него се явява адв. Д.Р., надлежно упълномощен по делото, с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ - СОФИЯ, уведомени от предходното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТЕЛК КЪМ МБАЛ АД – ГР. ХАСКОВО, уведомени от предходното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – СОФИЯ, уведомени от предходното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТП НА НОИ – ХАСКОВО, уведомени от предходното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ХАСКОВО, уведомени от предходното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Д.Е., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява.

 

Съдът докладва:

Постъпила е молба с вх.№ 201/11.01.2021 г. от вещото лице Х.Е., с която моли да се отложи разпита му за друга дата, тъй като на днешна дата същият следва да се яви в заседание на РС – Харманли по гр.дело № 731/2019 г. в състава на комплексна експертиза.

Постъпила е молба с вх.№ 208/11.01.2021 г. от жалбоподателя П.Г.А., с която се представят копия от здравни книжки.

Постъпила е и молба с вх.№ 220/11.01.2021 г. от жалбоподателя П.Г.А., чрез адв. М.А. Ц.-А., с която се моли да не бъде даван ход на делото, с оглед неявяването на вещото лице д-р Е., и същото да бъде отложено за друга дата и час за събиране на доказателства.

 

По хода на делото:  

Адв. Р. – Госпожо Председател, моля да дадете ход на делото, като съображенията ми за това са следните:

Моят доверител е представил документите, които Вие докладвахте по-горе, а именно копие на здравната му книжка. Молбата ми е да дадете ход на делото и да се приеме тази книжка като доказателство по делото, като с оглед неявяването на д-р Е. ще моля да се отложи делото за друга дата.

 

            С оглед редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените от жалбоподателя допълнителни писмени доказателства, а именно копия на здравни книжки, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от жалбоподателя копия на здравни книжки /от л. 263 до л. 313 вкл. от делото/.

 

Адв. Р. – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

 

Съдът намира, че с оглед необходимостта от провеждане на разпит на вещото лице д-р Х.Д.Е., делото следва да бъде отложено за друга дата и час, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.03.2021 г. от 10:30 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени от съдебно заседание. Да се призове вещото лице.

 

            Заседанието приключи в 11:08 часа.

            Протоколът се изготви на 12.01.2021 година.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: