П Р О Т О К О Л

   гр. Хасково, 08.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на осми януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Светла Иванова

сложи за разглеждане адм. дело № 105 по описа за 2019 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Н.Н., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Представлява се от адв. И. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП, редовно уведомени от предходно съдебно заседание се представляват от гл. юрк. С.

Вещото лице М.Л.Ц., редовно призована, се явява лично.

Адв. И. – Моля да се даде ход на делото.

Гл. юрк. С.– Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка  да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва:

На 30.12.2020г. е постъпило допълнително заключение от вещо лице М.Л.Ц. в срок.

         Адв. И. – Моля да се изслуша вещото лице.

            Гл. юрк. С.– Да се изслуша вещото лице.

            Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

            ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Л.Ц. със снета по делото самоличност. Представила съм заключение в срок и поддържам същото.

            Адв. И. – Нямам въпроси към вещото лице. Приемам представеното заключение.

            Гл. юрк. С.– Нямам въпроси към вещото лице. Приемам заключението на вещото лице.

            Съдът намира, че следва да бъде прието заключението по допълнителната експертиза и следва да бъде изплатена внесената до настоящия момент сума от 500лв., представляваща допълнително определено възнаграждение.

Предвид изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

            ПРИЕМА представеното допълнително заключение от вещото лице М.Л.Ц.. На същата да се изплати възнаграждение в размер на внесения депозит от 500лв./изд. РКО/

            Адв. И. – Считам делото за изяснено от фактическа страна. Представям и моля да приемете списък на разноските по настоящото производство.

            Гл. юрк. С.– Правя възражение по заключението, но не по отношение на изчисленията на вещото лице, а по отношение на въпросите, които са били зададени, като е изискано от вещото лице да работи единствено по оригиналите и поради тази причина неоснователно са изключени останалите доказателства. Подробни съображения в тази насока ще изложа в писмени бележки. Нямам доказателствени искания, няма да соча такива и считам делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът като взе предвид, че страните не правят нови доказателствени искания, счита делото за изяснено от фактическа страна и 

 О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

            Адв. И. – От събраните по делото доказателства се установи и доказа, че фактическите констатации в ревизионния акт са основани единствено на справки в табличен вид, които са представени на оптичен носител от трето лице без да са събрани първичните документи, послужили за тяхното изготвяне. Както и файлове с разширение JPG, които представляват фотокопия на снимки, а не заверен препис от документ по чл. 183 от ГПК, нито електронен документ по чл.184 от ГПК. След като констатациите в ревизионния акт почиват на тези обстоятелства, а не на първични документи, не може да се приеме за доказано обстоятелството по чл.122, ал.1 т.2 от ДОПК. В този смисъл е утвърдената съдебна практика на АдмСъд- Хасково по АД №1164/2019г. и АД №1255/2018г., както и практиката на ВАС по аналогични дела. За пример посочвам: АД № 5499/2020; АД № 4529/2020г.; АД № 2823/2020г.; АД № 6794/2020г.; АД № 06524/2020г.; АД № 13306/2019г.; АД № 13443/2019г.;  АД № 9264/2019г. Моля да се произнесете с решение, с което да отмените изцяло обжалвания акт и да присъдите направените разноски, съгласно приложения списък. Моля за възможност да изложа подробни съоръжения в писмени бележки.

            Гл.юрк. С.– Моля, да отхвърлите жалбата и да потвърдите обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в определен от Вас срок. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, като правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните за депозиране на писмени защити до 22.01.2021г.    

Заседанието приключи в 10.39 часа.

Протоколът се изготви на 08.01.2021г.

 

 

     Съдия:

 

 

Секретар: