П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 08.01.2021 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на осми януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Светла И.

сложи за разглеждане адм. дело № 430 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.В., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Маджарово, област Хасково, редовно уведомени от предходно съдебно заседание не се явяват и не се представляват.

Съдът докладва:

На 16.11.2020г. е постъпило становище от представляващия жалбоподателя адв. Т., в което прави възражение относно назначената СТЕ.

На 07.01.2021г. е постъпило становище от представляващия жалбоподателя адв. Т., в което заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото. Счита, че допуснатата и назначена СТЕ следва да бъде заличена. Излага становище по същество и претендира разноски за процесуално представителство по настоящото производство.

С оглед изразеното становище от представляващия жалбоподателя адв. Т., и като взе предвид, че с разпореждане на съда от 18.06.2020г. е разпределена доказателствената тежест, както и че с разпореждане на съда от 25.11.2020г. допълнително са указани на жалбоподателя последиците от невнасяне на възнаграждение за вещото лице, съдът намира, че постановеното определение от съдебно заседание от 06.11.2020г., касаещо назначаване на СТЕ, следва да бъде отменено. С оглед липсата на допълнителни доказателствени искания от жалбоподателя, както и това, че такива не са постъпили и от ответната страна, съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

            ОТМЕНЯ определение от съдебно заседание, проведено на 06.11.2020г. за назначаване на СТЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.03 часа.

Протоколът се изготви на 08.01.2021 г.

 

 

 

Съдия:

 

 

Секретар: