П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 08.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на осми януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Светла Иванова

сложи за разглеждане адм. дело № 1038 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Б.С., редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на А. А. Р. - внучка, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не се явяват и не изпращат процесуален представител.

В 10.16ч. в съдебна залата се явява ст. юрк. С., процесуален представител на ответника, с пълномощно представено днес.

Ст. юрк. С. – Моля за ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото в днешно съдебно заседание и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Докладва се жалбата. Докладва са постъпилата административна преписка.

            Ст. юрк. С. – Оспорвам жалбата. Моля като доказателства по делото да бъде приета представената административна преписка. Няма да соча нови доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът намира, че по делото следва да бъде приложена така постъпилата административна преписка, като бъдат приети като  писмени доказателства всички съдържащи се в нея, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№6503/06.11.2020г.      

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: Заявление от Р.Б.С. вх.№2178-26-29/04.07.2017г. до ТП на НОИ гр.Димитровград; Декларация за семейно положение и годишен доход на член от семейството на Р.Б.С. /Обр. УП-4/; Справка по ЕГН на Р.Б.С.; Разпореждане за отпускане на пенсия  на Ръководител „ПО“ в ТП на НОИ – Хасково; Заявление от Р.Б.С. вх.№2178-26-33/09.07.2019г. до ТП на НОИ - Хасково гр.Димитровград; Декларация за семейно положение и годишен доход на член от семейството на Р.Б.С. /Обр. УП-4/; ръчно изчисляване/л./; Разпореждане за отпускане на пенсия  на Ръководител „ПО“ в ТП на НОИ – Хасково; Заявление от Р.Б.С. вх.№2178-26-31/11.08.2020г. до ТП на НОИ - Хасково гр.Димитровград; ръчно изчисляване/л./; Декларация за семейно положение и годишен доход на член от семейството на Р.Б.С. /Обр. УП-4/; Заявление вх.№ Ц2178-26-31/11.08.2020г. за избор на начин за кореспонденция с административен орган; Разпореждане № 26191503248/01.07.2019г. за преизчисляване на пенсия  на А. И. С. от Ръководител „ПО“ в ТП на НОИ – Хасково; Разпореждане № 26201692411/01.07.2020г. за осъвременяване на пенсия  на А. И. С. от Ръководител „ПО“ в ТП на НОИ – Хасково; Разпореждане за отпускане на пенсия  на Ръководител „ПО“ в ТП на НОИ – Хасково от 26.08.2020г.; известие за доставяне №ИД PS 6300 014Y5N L; Жалба вх.№ Ц1012-26-443/08.10.2020г.; платена пощенска такса; Решение № Ц1012-26-443-1/19.10.2020г. на ТП на НОИ – Хасково; известие за доставяне № ИД PS 6300 0144EF S. 

Съдът като взе предвид, че страните не правят нови доказателствени искания, счита делото за изяснено от фактическа страна и 

 О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Ст. юрк. С. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. За да има право жалбоподателят на социална пенсия съгласно чл.89а, ал.1 от КСО, следва към датата на подаване на заявление лицето да има навършена 70-годишна възраст. Другото изискване е за 12-годишен период, преди датата на подаване на заявлението доходът на лицето да е под минималния установен за страната. От събраните в административното производство доказателства е видно, че жалбоподателят отговаря само на едно от кумулативно дадените условия, а именно той е навършил необходимата възраст, но не отговаря на второто условие: доходът на член от семейството да е по-малък от този, които е установен за страната с постановление на МС. Поради, което считам, че след като Директорът на ТП на НОИ – Хасково е потвърдил разпореждането за отказ, е издал правилен и законосъобразен административен акт и като такъв, моля да бъде потвърден.  

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

Протоколът се изготви на 08.01.2021 г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: