П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 08.01.2021 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на осми януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 1072 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не се явяват. Представляват се от ст. юрк. Т.И., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  РЪКОВОДИТЕЛ НА УО по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ – ИПП БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2014-2020г., редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

Съдът докладва:

На 16.12.2020г. са постъпили писмени бележки от процесуалния представител на ответника - ст.юрк. Д., ведно с приложено пълномощно и допълнителни доказателства по делото.

На 23.12.2020г. в изпълнение разпореждане на съда от закрито съдебно заседание е постъпило писмо с вх.№7592/23.12.2020г. с приложени допълнителни доказателства, за които се сочи, че същите вече са налични по преписката.

На 06.01.20201г. е постъпила молба от Община Димитровград, в която се правят доказателствени искания във връзка с назначаване на съдебнооценителна и съдебнотехническа експертизи, с подробно посочени задачи към експерта.

Ст. юрк.Т.И. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Ст.юрк. Т.И. – Поддържам жалбата. Да се приемат приложените от ответната страна доказателства. Поддържам и направеното искане за допускане на два броя експертизи.

Съдът намира, че по делото следва да бъде приложена така постъпилата от административния орган преписка. Като писмени доказателства по делото следва да бъдат приети всички съдържащи се в нея документи, както и постъпилите до този момент допълнителни доказателства. Съдът намира, че следва да бъде назначена съдебнотехническа експертиза с посочените в молбата на жалбоподателя от 06.01.2021г. въпроси, а именно: 1. Налице ли е функция за автокруиз контрол в процесния багер? 2.Напълно автоматична ли е скоростната кутия на процесния багер? 3.Налице ли е безжична система за контрол и наблюдение- принтскрийн система? 4.Какъв период обхваща гаранцията на доставеното оборудване и има ли разминаване с техническата спецификация по Договора за субсидия? 5.Сравнявайки хидравличните прикачни инструменти на доставената машина, с параметрите на машината от техническата спецификация - част от Договора за  субсидия, кой е основният параметър, който е пряко свързан със съвместимостта им с хидравлични багери от този тип и тяхната ефективност? 6.Налице ли е съществена разлика в работата с хидравличните прикачни инструменти на реално доставената машина и машината от техническите спецификации? 7.Що се касае до липсата на въртящ се грайфер- за почистване на речно корито, зареждане и сортиране на трупи и целта, за която служи, може ли дейността на последния инструмент да се замени или компенсира, като се постигне същия резултат на работа с багерната кофа на доставената машина и хидравличния мулчер? 8.Сравнявайки екологичните стандарти, на които отговаря багер PW 160-11 и стандартите, които за заложени в техническата спецификация, може ли да се заключи, че реално доставената машина покрива последните и отговаря ли на по-нови изисквания за нива на вредни емисии доставения модел ако го сравним с модел Komatsu PW180-10? 9.Има ли разлика в работното тегло на реално доставената машина и описаната в техническата спецификация от Договора за субсидия? Отразява ли се разликата в работното тегло, ако е налице такава що се касае до функционалността на машината? 10.Ако се установи, че КDmatsu PW 160-11 е по-лека и компактна машина от заложената като параметри в техническата спецификация към Договора за субсидия, може ли да се приеме, че при ситуация, която изисква работа в по­-труднодостъnен терен, като например нестабилен бряг на река, реално доставената машина ще се позиционира по-добре и ще работи по-добре на труднодостъпния терен? 11.Ако се установят разлики между процесната машина и посочената в техническата спецификация към Договора за субсидия, може ли да се заключи, че реално доставената машина би uзпьлнявала в качество и количество сьщите функции, които биха се извършвали с параметрите на машината посочената в техническата спецификация към Договора за субсидия? 12.Може ли да се счете, че въпреки разликите между процесната машина и посочената в техническата спецификация към Договора за субсидия, с реално доставения багер биха са препокрили в пълен размер, качеството и количество целите на проекта, а именно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни бедствия и наводнения - почистване на речни корита?

Към експерта следва да бъде поставен и въпросът, за който жалбоподателят сочи в молбата си от 06.01.2021г., че иска отделна  съдебнооценителна експертиза, а именно: Има ли разлика и каква е ако има такава в пазарната стойност на процесния багер по техническата спецификация към Договора за субсидия, стойността на проектното перо по бюджета на проекта и цената по доставката на реално доставения багер при изпълнение на проекта?

Вещото лице ще бъде определено от съда в закрито съдебно заседание, след запознаване със списъка на вещите лица. Препис от постъпилата молба с искането за назначаване на съдебнотехническа експертиза следва да бъде изпратен на ответната страна, като на същите бъде предоставен 7-дневен срок от получаване на съобщението, за допълнителни въпроси към експерта с оглед изясняване на спора от фактическа страна.

С оглед изложеното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№6793/19.11.2020г.      

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото:  писмо до Кмет на Община Димитровград, относно установяване на нередност по проект с рег. № СВ005.2.11.113; Решение по проект с рег. № СВ005.2.11.113; разпечатка таблица-5/л.36/; входящо писмо; Договор №СВ005.2.11.113 на английски и на български език; извадка от сайт/л.52/; снимки и инструкции от табло на закупения багер и на бутон за движение /от л.53 до л.64/; Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег- България-Турция, на български и английски език; разпечатки от таблици; гаранционна карта на колесен багер вх.№F1-45/27.03.2020г.; Справка комуникации към 99-00-3-282-[4]/27.10.2020г.; писмо относно уведомление за съмнение за нередност; Решение по проект с рег.№СВ005.2.11.113; Доклад с №УТС-2516/02.10.2020г.; писмо с вх.№УТС-2254/09.09.2020г.,относно уведомление за съмнение за нередност; разпечатки на английски език от л.103 до л.108; техническа характеристика на колесен багер вх.№F1-53/14.04.2020г./ от л.109 до л.120/  гаранционна карта вх.№F1-45/27.03.2020г.; заверени с „вярно с оригинала“ документи на английски език /от л.122 до л.125/; Техническо предложение до Община Димитровград; Договор/на английски език/ №РД-02-29-181/23.07.2019г.; Заповед  на Министър на МРРБ; извадка от публичен регистър и Сертификат за автентичност на електронен подпис; пълномощно за процесуално представителство изх.№ 02-01-214/23.09.2020г.; товарителница №*9007357151; пощенски плик;, както и допълнително постъпилите след разпореждане от закрито съдебно заседание документи с вх.№7014/30.11.2020г.,а именно: вносна бележка за платена държавна такса; писмо при Община Димитровград с рег.индекс №МСП-03-12/19.06.2020г.; разпечатка на техническа характеристика и техническа характеристика на хидравличен чук вх.№F1-53/15.04.2020г.; становище относно предимствата на колесен багер; писмо при Община Димитровград с рег.индекс №РД-22-163/06.10.2020г.; писмо-възражение при Община Димитровград с рег.индекс №РД-22-163#1/20.10.2020г.; пощенски плик.

ПРИЕМА като писмено доказателство: Договор за субсидия № РД-02-29-181/23.07.2019г./на български и английски език/; Договор и специални условия, включително приложения №МПС-78/13.02.2020г./на български и английски език/; Становище, относно технически спецификации рег.индекс №МСП-03-12/19.06.2020г./на български и английски език/; Сертификат за условно приемане /на български и английски език/; Приложение IV: Разбивка на бюджета /на български и английски език/; Програмно ръководство  на Интеррег- ИПП-Уведомление за съмнение за нередност /на български и английски език/; Техническа спецификация /на български и английски език/; Списък с документи /на български и английски език/; списък с разноски; фактура №2000008324/03.12.2020г.; приемо-предавателни протоколи за извършени писмени преводи; платежно нареждане от 07.12.2020г.; известие за доставяне 60860645.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото допълнително постъпилите такива на 23.12.2020г. от ответната страна, а именно: сигнал с вх.№ УТС-2254/09.09.2020г., ведно с приложение 8.2 на английски език и снимка на бегер/л.354/ и Доклад с вх.№УТС-2516/02.10.2020г. относно подаване на сигнал за съмнение за нередност; пощенски плик; известие за доставяне *9007371365.

НАЗНАЧАВА съдебнотехническа експертиза с вещо лице, което ще бъде определено в закрито съдебно заседание след запознаване със списъка на вещите лица и което да отговори на посочените в молба от 06.01.2021г. въпроси, а именно: 1. Налице ли е функция за автокруиз контрол в процесния багер? 2.Напълно автоматична ли е скоростната кутия на процесния багер? 3.Налице ли е безжична система за контрол и наблюдение- принтскрийн система? 4.Какъв период обхваща гаранцията на доставеното оборудване и има ли разминаване с техническата спецификация по Договора за субсидия? 5.Сравнявайки хидравличните прикачни инструменти на доставената машина, с параметрите на машината от техническата спецификация - част от Договора за  субсидия, кой е основният параметър, който е пряко свързан със съвместимостта им с хидравлични багери от този тип и тяхната ефективност? 6.Налице ли е съществена разлика в работата с хидравличните прикачни инструменти на реално доставената машина и машината от техническите спецификации? 7.Що се касае до липсата на въртящ се грайфер- за почистване на речно корито, зареждане и сортиране на трупи и целта, за която служи, може ли дейността на последния инструмент да се замени или компенсира, като се постигне същия резултат на работа с багерната кофа на доставената машина и хидравличния мулчер? 8.Сравнявайки екологичните стандарти, на които отговаря багер PW 160-11 и стандартите, които за заложени в техническата спецификация, може ли да се заключи, че реално доставената машина покрива последните и отговаря ли на по-­нови изисквания за нива на вредни емисии доставения модел ако го сравним с модел Komatsu PW180-10? 9.Има ли разлика в работното тегло на реално доставената машина и описаната в техническата спецификация от Договора за субсидия? Отразява ли се разликата в работното тегло, ако е налице такава що се касае до функционалността на машината? 10.Ако се установи, че КDmatsu PW 160-11 е по-лека и компактна машина от заложената като параметри в техническата спецификация към Договора за субсидия, може ли да се приеме, че при ситуация, която изисква работа в по­-труднодостъnен терен, като например нестабилен бряг на река, реално доставената машина ще се позиционира по-добре и ще работи по-добре на труднодостъпния терен? 11.Ако се установят разлики между процесната машина и посочената в техническата спецификация към Договора за субсидия, може ли да се заключи, че реално доставената машина би uзпьлнявала в качество и количество сьщите функции, които биха се извършвали с параметрите на машината посочената в техническата спецификация към Договора за субсидия? 12.Може ли да се счете, че въпреки разликите между процесната машина и посочената в техническата спецификация към Договора за субсидия, с реално доставения багер биха са препокрили в пълен размер, качеството и количество целите на проекта, а именно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни бедствия и наводнения - почистване на речни корита? 13.Има ли разлика и каква е ако има такава в пазарната стойност на процесния багер по техническата спецификация към Договора за субсидия, стойността на проектното перо по бюджета на проекта и цената по доставката на реално доставения багер при изпълнение на проекта?

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 300/триста/ лв., които следва да бъдат внесени по депозитната сметка на АдмС – Хасково от жалбоподателя.

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от молба от 06.01.2021г. на ответната страна, с указание, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението могат да представят допълнителни въпроси за експертизата.

Ст.юрк. Т.И. – Нямам други доказателствени искания.

За събиране на доказателства, съдът намира, че следва делото да бъде отложено за друга дата, поради което

 О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.02.2021г. от 10.30 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени от съдебно заседание.

             Заседанието приключи в 11.15 часа.

 Протоколът се изготви на 08.01.2021 г.

 

 

 

                                                                             Съдия:

 

 

   Секретар: