П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 08.01.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на осми януари  две хиляди двадесет и първа година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане адм. дело № 1166 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 10.40 часа се явиха: на второ четене

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Н., редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена лично и чрез назначения процесуален представител адв. С., се явява лично и с адв. С. Не разбира български език.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган в РПЦ – Харманли при Държавната агенция за бежанците при МС/ В.Д./, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представлява от ст.юрк. Х., надлежно упълномощена с пълномощно по делото.

СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се представляват от прокурор Гугушев.

В съдебната зала се явява А.Б.И.– преводач от кюрдски език на български език и обратно.

ПРЕВОДАЧЪТ  А.Б.И. – Владея кюрдски език и мога да извърша превода от български език на кюрдси език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Н. /чрез преводача/ Разбирам добре превода и моля да ми бъде назначен преводач за участието ми в производството.

Преди даване ход на делото съдът намира, че с оглед личното явяване на жалбоподателя, който е чужд гражданин и не владее български език, и с оглед гарантиране правото му на защита, следва да му бъде назначен преводач в лицето на днес явявилия се А.Б.И., който да осъществи превод от кюрдски на български език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия, ето защо            

О П Р Е Д Е Л И :                                                  

НАЗНАЧАВА А.Б.И. за преводач на жалбоподателя А.С.Н., който да осъществи превод на всички процесуални действия по делото от кюрдски на български език и обратно.

Сне се самоличността на преводача.

ПРЕВОДАЧЪТ А.Б.И. –Снета самоличност. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290, ал. 2 от НК.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Н. /чрез преводача/ Да се гледа делото.

Адв. С. – Моля да дадете ход на делото.

Ст.юрк. Х. –Моля за  ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ –Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка  да бъде даден ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА се постъпилата жалбата.

Адв. С. – Поддържаме жалбата. Не възразявам да бъдат приети писмените доказателства, представени от административния орган.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Н. /чрез преводача/  – Поддържам жалбата, както и това, което моят адвокат е написал и съм съгласен съдът да приеме документите, които са подадени. В документите пише, че жена ми е иракчанка, а тя всъщност е сирийка. Искам да представя доказателства за това, че е сирийка. Забавих се с тези документи заради ситуацията в Сирия. Там е военно положение и не можах да се свържа с хора, които да ми помогнат и ще ми изпратят необходимите документи. Ние със съпругата ми сме заедно в центъра за бежанци и сме осем човека. По отношение на нея също е образувано производство и дори има отказ. Аз съм ранен и ако ме върнат в Ирак, може да бъда убит.

Ст. юрк. Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост изпратената административна преписка. Представям и моля да приемете справка на Дирекция „Международна дейност“ с вх. №МД-674/10.12.2020г., относно Република Ирак. Относно направеното в днешното съдебно заседание искане от жалбоподателя, моля същото да бъде оставено без уважение, тъй като гражданството на съпругата му, не е предмет на разглеждане в настоящото производство и това с нищо няма да промени бежанската история на чужденеца.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приеме административната преписка, както и днес представената от ответната страна справка. Искането на жалбоподателя намирам за неоснователно, поради което моля да бъде оставено без уважение.

Адв. С. – Не възразявам да се приеме представената от пълномощника на ответника справка.

Съдът намира, че по делото следва да бъде приложена така постъпилата административната преписка, като бъдат приети като писмени доказателства всички съдържащи се в нея документи, както и така представените в днешното съдебно заседание от ответната страна. С оглед отправено искане от жалбоподателя в днешното съдебно заседание за допълнително ангажиране на доказателства съдът намира, че доказателствата, касаещи гражданството на съпругата на жалбоподателя са неотносими към настоящото производство, касаещо лично жалбоподателя. Те следва да бъдат представени в съответното производство, образувано по отношение на неговата съпруга. Предвид изложеното, съдът

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо  вх. №7514/21.12.2020г.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото всички съдържащи се в административната преписка документи съобразно опис от 33 пункта и находящи се от л.4 до л.63 вкл. по делото.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото: Справка на Дирекция „Международна дейност“ с вх. №МД-674/10.12.2020г., относно Република Ирак.

Адв. С. – Ако жалбоподателят няма искания за други доказателства, считам делото за изяснено от фактическа страна.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Н. /чрез преводача/  – Нямам други доказателства.

Ст. юрк. Х. – Нямам други доказателства и считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания за други доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

 Съдът като взе предвид,  че страните не правят нови доказателствени искания, счита делото за изяснено от фактическа страна и 

 О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

            Адв. С. – Молбата на жалбоподателя за предоставяне на международна закрила е отхвърлена със стандартния аргумент, че е напуснал страната си по произход по лични и икономически причини. От там е направен и извода за явна неоснователност на неговата молба. Въпреки това административния орган е игнорирал факта, че същият в своето интервю се е позовал на несигурната ситуация в Иракски Кюрдистан и в района, в които живее. От там считам, че е направен неоснователният извод, че следва да проведем спрямо него ускорена процедура-приложено е основанието на чл.13, ал.1 т.1 от ЗУБ, при положение, че същият е посочил основание, което може да се подведе под нормата на чл. 9, ал.1, т.3 от ЗУБ. Факт е, че ситуацията в региона на град Захо, от където е и жалбоподателят не е сигурна, поради провежданите от Република Турция сухопътни и въздушни военни операции. Административният орган е обсъждал тези обстоятелства, но в същото време е отхвърлил молбата му, без да отчете факта, че тази ситуация следва да бъде обсъждана в една обща процедура, а не в такава по ускореният ред. В този смисъл считам, че е постановен незаконосъобразен акт. Проведена е ускорена процедура още по първата му молба за закрила и поради тази причина Ви моля, да отмените решението на интервюиращия орган и да постановите друго такова, с което да върнете административната преписка на същия за произнасяне със становище по чл.74 от ЗУБ, съответно за докладване на председателя на ДАБ, за произнасяне по молба по процедура по общия ред.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Н. /чрез преводача/  – Аз съм глава на семейство, имам деца и мисля, че трябва да остана, за да мога да ги гледам.

Ст. юрк. Х. – Моля да отхвърлите жалбата на А.С.Н., гражданин на Ирак, срещу решението на Интервюиращия орган на ДАБ като неоснователна и недоказана. Считам, че решението е правилно, законосъобразно и съобразено с материалния закон. Не са допуснати посочените нарушения на закона. Правилно са обследвани всички факти свързани с личното положение на жалбоподателя свързани с държавата му по произход Ирак. Подробности съм изложила в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – С оглед доказателствата по делото и от името на прокуратурата изразявам становище в подкрепа на законосъобразността на оспорения административен акт, поради което моля да оставите в сила същия и да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

Протоколът се изготви на 08.01.2021 г.

 

Съдия:

 

Секретар: