П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 08.01.2021 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на осми януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Светла Иванова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 1060 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.В., редовно призована за днешното съдебно заседание, се явява лично.

А.Д.В. – Заявявам, че има съвпадение на имената между жалбоподател и адвокат. Ще се представлявам лично. В тази посока представям пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст.юрк. Е. П, редовно упълномощена с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, АД „Агропионер“ – ***, нередовно призовани за днешното съдебно заседание с призовка получена от А. В. М. без да е посочено качеството на физическото лице по отношение на дружеството, не изпращат представител. Не е изтекъл 7-дневният срок от връчване на призовката.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, О.А.Д. ***, нередовно призован за днешното съдебно заседание не се явява и не изпраща представител. Призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето отсъства и е в чужбина.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, Н.Е.М. ***, редовно призован за днешното съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, Министерство на вътрешните работи – София, нередовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител. За същите не е изтекъл 7-дневният срок от връчване на призовката.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, И.Н.М. *** редовно призована за днешното съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, Министерство на околната среда и водите – София, нередовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител, не е изтекъл 7-дневният срок от връчване на призовката.

Съдът докладва:

Постъпил е отговор от Община Свиленград вх.№7674/31.12.2020г. с приложено пълномощно за представляващия юрисконсулт.  

На 06.01.2021г. е постъпила молба от МОСВ, в което възразяват по конституирането им като заинтересована страна по делото. Сочат, че ако не бъдат заличени като такава, то не възразяват да се даде ход на делото в тяхно отсъствие и молят за възможност да се запознаят с допълнително представени доказателства по настоящото производство.

Адв. В. – Моля да не се дава ход на делото с оглед нередовната процедура по призоваване. 

Ст.юрк. П. – Да не се дава ход на делото с оглед нередовното призоваване на част от заинтересованите страни по делото.

Съдът намира, че в днешното съдебно заседание ход на делото не следва да бъде даден с оглед нередовното призоваване на част от заинтересовани страни. В тази насока на заинтересованата страна АД „Агропионер“ следва да бъде изпратена нова призовка, като в същата изрично бъде посочено указание за връчителя: да оформя надлежно призовките, адресирани до дружеството, а именно: да се посочи качеството или длъжността на лицето, което получава призовката.  За заинтересованата страна О.А.Д. следва да бъде изискана справка от НБД за регистриран постоянен и настоящ адрес. По отношение на заинтересованата страна МВР, отново следва да бъде изпратена призовка, тъй като се установи, че 7-дневният срок от призоваването не е изтекъл. По същият начин следва да бъде призован и МОСВ, независимо, че за днешното съдебно заседание вече е постъпило възражение, в което не възразяват делото да се гледа в тяхно отсъствие. С оглед на изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.02.2021г. от 10.10 часа, за която дата и час жалбоподателят и ответната страна да се считат уведомени от съдебно заседание, както и заинтересованата страна- Н.Е.М. и И.Н.М..

Да се призове  АД „Агропионер“ със съответните указания към връчителя, както и МВР и МОСВ.

Да се изиска справка от НБД относно постоянния и настоящ адрес на О.А.Д., с последно известен адрес ***.

Заседанието приключи в 11.16 часа.

Протоколът се изготви на 08.01.2021г.

                                                                                

 

Съдия:

 

 

 

         Секретар: