П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане адм. дело № 1143 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Василка Желева

на именното повикване в 12:02 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.С., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично и с адв. Т.Т., определен с уведомително писмо на Председателя на САК за осъществяване на допуснатата по делото правна помощ и назначен за процесуален представител на жалбоподателя с определение на съда от 22.12.2020 г.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при РПЦ – Харманли към ДАБ, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст.юрк. М.Х., надлежно упълномощена от Р.Б., в качеството й на интервюиращ орган.

Съдът докладва, че под вх.№ 143/07.01.2021 г. по делото е постъпило писмо от прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково, с което на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК и в изпълнение на Заповед  № ЛС-4496 от 03.10.2014 г. на Главен прокурор на Република България и Заповед № ОП-30 от 12.03.2019 г. на Административен ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково , съдът се уведомява, че ОП – Хасково желае да участва в производството по адм.дело № 1143/2020 г. по описа на съда.

В залата се явява Елеонора Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково.

ПРОКУРОРЪТ – Поддържам така направеното искане. Моля да конституирате Окръжна прокуратура – Хасково като страна в процеса.

Като взе предвид изразеното в писмото становище, поддържано и в днешното съдебно заседание от представителя на ОП – Хасково, съдът намира, че то обосновава наличието на важен държавен и обществен интерес от участието на ОП – Хасково в настоящото производство, предвид на което ОП – Хасково следва да бъде конституирана като страна по делото, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК Окръжна прокуратура – Хасково като страна по адм.дело № 1143/2020 г. по описа на Административен съд – Хасково.

В залата се явява А.Б.И. – преводач от арабски език на български език и обратно.

ПРЕВОДАЧЪТ А.Б.И. ***. Заявявам, че владея говоримо арабски език и мога да извърша превод на жалбоподателя от арабски език на български език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.С. /чрез преводача/ – Не владея български език, а владея арабски език, и с преводача, който е в залата, се разбирам добре на арабски. Нямам възражение същият да ми бъде назначен за преводач по делото.

Преди даване ход на делото съдът намира, че на жалбоподателя А.А.С., който е чужд гражданин и не владее български език, следва да бъде назначен преводач в лицето на А.Б.И., който да извърши превод от български език на арабски език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия при възнаграждение в размер на 80 лв., платими от бюджетните средства на съда, от които 40 лв. пътни и 40 лв. за извършения превод.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА А.Б.И. за преводач на жалбоподателя А.А.С., който да извърши превод от български език на арабски език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия при възнаграждение в размер на 80 лв., платими от бюджетните средства на съда, от които 40 лв. пътни разноски и 40 лв. за извършения превод. (изд. РКО)

Сне се самоличността на преводача.

ПРЕВОДАЧЪТ А.Б.И. Снета самоличност. Предупреден за отговорността по чл.290, ал.2 от НК. Обещава да даде верен превод.

АДВ. Т. – Да се даде ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.С. /чрез преводача/ – Да се гледа днес делото.

СТ.ЮРК. ХРИСТОВА – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля за ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба, насочена против Решение №УПХ -195/27.11.2020 г. на интервюиращ орган в РПЦ – Харманли на ДАБ при МС, с което е отхвърлена молбата на А.А.С. за предоставяне на международна закрила.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.С. /чрез преводача/ – Знам какъв е предметът на делото. Поддържам жалбата.

АДВ. Т. – Поддържам подадената жалба по аргументите, изведени в нея. Да се приемат представените по делото писмени доказателства.

СТ.ЮРК. Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост изпратената административна преписка. Също така Ви представям и моля да приемете справка на Дирекция „Международна дейност“ относно общото положение в Л. и актуалната политическа и икономическа обстановка, с вх.№ МД-25/13.01.2021 г.

АДВ. Т. – Да се приеме представената от пълномощника на ответника справка.

ПРОКУРОРЪТ – Становище по жалбата ще взема в хода по същество. Моля да приемат като доказателства по делото представените с административната преписка документи, както и представената в днешното съдебно заседание от пълномощника на ответника справка.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото изпратените документи от административния орган, като надлежно заверена административна преписка по опис, постъпила в съда с писмо рег.№ УП-16129/10.12.2020 г., както и представената в днешното съдебно заседание от пълномощника на ответника справка на Дирекция „Международна дейност“ с вх.№ МД-25/13.01.2021 г. относно общото положение и актуалната политическа и икономическа обстановка в Л., водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото изпратените документи от административния орган като надлежно заверена административна преписка по издаване на процесното решение по опис, постъпила в съда с писмо рег.№ УП-16129/10.12.2020 г., както и представената в днешното съдебно заседание от пълномощника на ответника Справка на Дирекция „Международна дейност“ с вх.№ МД-25/13.01.2021 г. относно общото положение и актуалната политическа и икономическа обстановка в Л.

АДВ. Т. – Уважаема госпожо Председател, в днешното съдебно заседание правим доказателствени искания, а именно да се изискат от интервюиращия орган интервютата на хартиен носител, проведени с брата на доверителя ми А.Ф., роден на *** г., както и на лицето Е.З.Д.е, родена на *** г. Това лице е съпругата на брат му. Тези доказателствени искания ги правя от гледна точка на това, че представеният протокол от проведеното интервю, представяйки надлежна бежанска история, която по своя смисъл дава основание да се счете, че лицето е заплашено от преследване, както и има заплаха за неговия живот и сигурност от терористичната организация „Хизбула“, в тази връзка неговият брат и съпругата на брат му ще удостоверят наличието на отвличане на първия, неговото противозаконно задържане, както и участието на доверителя ми при неговото освобождаване. Ако такива протоколи не са изготвени и не е проведено интервю с тези лица, моля същите да бъдат допуснати за следващото съдебно заседание като свидетели. Също така моля да назначите съдебна експертиза, която да се осъществи от настоящия преводач, а именно да се снеме на текстов документ извършения звукозапис на интервюто с доверителя ми, съответно в превод на български език, предвид факта, че имаме основателно съмнение, че е изложена по-подробно фактическата обстановка, а същата не е отразена в самото интервю. На звукозаписа се чува разговорът между преводача и доверителя ми, който на практика не в пълнота е отразен в самия протокол. Ако е налице възражение по това искане, ще моля да допуснете доверителя ми отново да изложи в подробности самата фактическа обстановка. Аз не знам до каква степен жалбоподателят е разбрал написаното в протокола. Той е подписал протокола, но всичко му се предава отново от един и същи преводач, който дава и текста на български език. Ние твърдим, че не е отразена в пълнота фактическата обстановка, която доверителят ми е изложил, относно отвличането на брат му и съответно неговото спасяване и когато той това го е казал на арабски език, това не е преведено на български език.

СТ.ЮРК. Х. – Госпожо Съдия, считам направените искания от процесуалния представител на жалбоподателя за неоснователни, поради което моля да бъдат оставени без уважение. Относно искането за назначаване на експертиза, считам същото за неоснователно, тъй като протоколът от интервюто е прочетен на интервюираното лице на разбираем от него език, който е заявил по време на самата регистрация. Същият този протокол е отразен и в самото решение, в мотивите на интервюиращия орган, което решение му е прочетено и той е обжалвал чрез подаване на своята жалба. Ако адвокат Т. много държи, мога да представя диска от проведеното интервю за сведение на съда. Относно направеното искане за допускане на  свидетели, считам същото също за неоснователно, тъй като бежанската история на жалбоподателя е лична и собствена, съобразени са мотивите, които той е изложил в своето интервю, които са отразени и в решението на интервюиращия орган. Бежанската история на жалбоподателя е негова, лична, и затова считам, че няма отношение бежанската история на брат му, която е разглеждана в друго производство, и който все още е в производство по ЗУБ за предоставяне на международна закрила. Считам, че свидетелските показания, които се искат, нямат отношение към бежанската история на жалбоподателя. Поради изложеното Ви моля да оставите без уважение така направените искания.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че направените доказателствени искания от процесуалния представител на жалбоподателя са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

 

Съдът намира заявените от пълномощника на жалбоподателя искания за събиране на допълнителни доказателства за неоснователни.

На първо място неоснователно е искането за изискване на интервютата, провеждани с брата на жалбоподателя и неговата съпруга. Същите са неотносими към предмета на настоящото производство, тъй като въпросът относно така нареченото „отвличане“ на брата на жалбоподателя и неговото освобождаване, не е стоял като спорен в производството пред административния орган, и не е необходимо същият да бъде изясняван както с дадените от брата на жалбоподателя и неговата съпруга сведения, във връзка с провежданите интервюта по отношение на засягащите лично тях производства по предоставяне на бежански или хуманитарен статут, така и посредством гласни доказателства, чрез разпита на същите като свидетели по настоящото дело, в сочената от пълномощника на жалбоподателя насока. Така формулираните доказателствени искания са за доказателства, които няма да доведат до изясняване на спора, съответно нямат значение за решаване на делото и са неотносими към неговия предмет.

 Назначаването на поисканата съдебна експертиза с формулираната задача съдът намира за недопустимо, доколкото в настоящото производство се прие като писмено доказателство, без оспорване от страна на жалбоподателя, протоколът от проведеното с жалбоподателя интервю на дата 20.11.2020 г., като видно от това доказателство, същото е подписано от заявителя, без в него да са изложени съображения за наличие на комуникативни пречки, за необходимост от допълнения, или интервюираният да възразява за непълнота на така отразения в протокола разговор. Подобни твърдения няма наведени и в жалбата, с оглед на което не е необходимо да се назначава вещо лице – преводач, което отново да превежда думите на жалбоподателя пред интервюиращия орган. В случай, че жалбоподателят желае да допълни нещо, което според него не е включено в протокола при неговото изслушване от интервюиращия орган, може да направи това в днешното съдебно заседание, чрез назначения си преводач.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания.

АДВ. Т. – Нямам други доказателствени искания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.С. /чрез преводача/ – Заявявам, че по време на интервюто и по време на производството никой не ми е искал никакви доказателства. Аз в момента не разполагам с нови доказателства. Нямам искания.

СТ.ЮРК. ХРИСТОВА – Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други доказателствени искания.

Съдът като взе предвид, че страните нямат искания за събиране на други доказателства намира, че делото е изяснено от правна и фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Т. – Уважаема госпожо Председател, моля да отмените оспореното решение на интервюиращия орган, а именно Решение № УПХ – 195/27.11.2020 г., като неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Самото решение извежда като мотиви липсата на реална заплаха за живота и здравето на доверителя ми, което видно от събраните доказателства не отговаря на действителната фактическа обстановка. Интервюиращият орган не е предприел необходимите действия за изясняване в пълнота на тази фактическа обстановка. В Л. от 2019 г. реално няма управление и правителство, като различни територии от страната се контролират от терористичната групировка „Хизбула“, която в същото време е и политически субект в управлението на държавата. От тази гледна точка, по безспорен и несъмнен начин е доказано, че доверителят ми е жертва на заплаха от страна на тази групировка, както самостоятелно по отношение на неговите политически убеждения, така и по отношение на факта, че той със свои действия пряко се е конфронтирал с тази групировка, в процеса, при който е освободил брат си. В тази връзка са налице показания от доверителя ми, че представители на групировката са атакували неговия дом, който по принцип е в квартал, който не е под контрола на „Хизбула“ и са разбили вратата. От тогава жена му и децата му се укриват, а той е напуснал страната си. В тази връзка изводът, че не е налице реална заплаха за живота, здравето и сигурността на доверителя ми е извод, който не почива нито на събраните доказателства, под формата на интервю, нито по отношение на общоизвестните факти за тази държава, както и от самите справки, които са приложени в производството от Дирекция „Международна дейност“. И днес приетата справка изрично показва, че тази групировка както в политическо, така и във военно крило, не подлежи на контрол от гражданските власти, като изрично се изтъква, че в страната действа освен тази групировка и множество други. Предвид изложеното, Ви моля да отмените оспорения административен акт.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.С. /чрез преводача/ – Аз уважавам законите на България. Много ми се иска да дам малко обяснение за моята държава Л. От 30 години Л. живее в такава ситуация, която не може да се регулира, тъй като влияят най-различни партии и групировки. Поради това, че повечето от тези групировки са терористични групировки, животът е много сложен и труден. Особено групировката „Хисбула“ е най-основната, която е навлезнала и в политиката, и в момента управлява Л. Всичко, което тази групировка казва, се прави, и се получава така, както тя казва, и не напразно почти в повечето държави по света са я определи като терористична партия и групировка. Аз реших да избягам и определих България за мой дом. Не съм дошъл нелегално, тъй като съм дошъл до границата и съм поискал закрила. Аз имам четири деца, които съм ги оставил там, и съм избягал не за да защитя себе си, а за да мисля за тях, за да мога по-нататък да им помогна. Аз съм международен шофьор и имах финансови възможности, вземах добри пари и можех да си гледам семейството спокойно. Нямах друга възможност, освен да дойда в Европа, някоя европейска държава и да искам закрила, за да мога да избягам от тази заплаха. Попитаха ме как съм напуснал Л. с ливански паспорт, след като съм бил преследван. Там са много партиите и аз принадлежа на някоя партия, и имаме комуникация чрез имейли и др., и се подпомагаме. Аз съм успял да избягам с моя личен ливански паспорт, тъй като имаме комуникация със своите хора. Аз съм заявил, че принадлежа на една партия, която е против тероризма. В Л. нямахме достойнство, нямахме свобода. Финансово бяхме добре и всеки може да се спасява по някакъв начин, но нямаме свобода. Имах възможност да избягам и да отида в друга държава, но както виждате, аз идвам лично пред съда да кажа моята болка и моя проблем, и не смятам, че трябва да стана беглец. Затова идвам и Ви моля за предоставяне на закрила във Вашата държава. Всичко, което съдът смята, че е необходимо, аз ще се опитам да го добавя като доказателства, но не знам какво точно се иска от мен. Благодаря, че ме изслушахте.

СТ.ЮРК. Х. – Уважаема госпожо административен Съдия, моля да отхвърлите жалбата на А.А.С., гражданин на Л., срещу решението на интервюиращия орган, като неоснователна и недоказана. Считам, че при постановяване на своето решение интервюиращият орган е спазил общите изисквания за законосъобразност на индивидуални административни актове, както и специалните разпоредби на ЗУБ. В обжалваното решение са преценени всички правно-значими факти, свързани с личното положение на жалбоподателя и с държавата му по произход Л., като считам, че не са допуснати посочените в жалбата нарушения на закона. Анализирайки фактите и обстоятелствата от бежанската история, както пред административния орган, така и днес пред съда, считам че интервюиращият орган е изградил своя извод, и че жалбата е явно неоснователна, целяща единствено и само да се придобие статут на бежанец и хуманитарен статут, без да са налице основанията за това. В АССГ по подобен род дела има решения, които ще цитирам за сведение, а именно адм.дело № 5745/2020 г., адм.дело № 10502/2019 г., както и адм.дело № 6660/2020 г. на ВАС. Подробности съм изложила в писмени бележки, които Ви представям и моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение. 

ПРОКУРОРЪТ – Госпожо Председател, считам обжалваното решение за законосъобразно и обосновано, и не са налице основанията за неговата отмяна, поради което Ви предлагам да оставите без уважение жалбата като неоснователна.

АДВ. Т. /реплика/ – Искам да добавя, че е налице и процесуално нарушение в издаване на процесното решение, предвид факта, че производството се движи по ускорена процедура, но както заяви в днешното съдебно заседание доверителят ми, на него не му е предоставена възможност да предостави документи и доказателства, потвърждаващи бежанската му история. От изведените от него факти недвусмислено се доказва, че той не е икономически бежанец, както се твърди в решението, а действително бяга от някаква заплаха.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 12:35 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 година.

 

 

 

 

                                                                   

                                                        СЪДИЯ:                                                                                                     

  

 

 

                                                        Секретар: