П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 12.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на дванадесети януари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Ивелина Въжарска ………………….……

и прокурора …………………………………………………………………..

сложи за разглеждане адм. дело № 246 по описа за 2020 г. …………….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………………

на именното повикване в 10:40 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Я., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява. Същата се представлява от адв. В.Я., надлежно упълномощен по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.П.К., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява. Същата се представлява от адв. В.Я., надлежно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА И., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се представлява от ст. юрк. Д.Н., надлежно упълномощен по делото.  

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично.

Адв. Я. – Моля да се даде ход на делото.

Ст. юрк. Н. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Я. – Госпожо Председател, преди да се пристъпи към разпит на свидетеля, искам да направя следното доказателствено искане: Съгласно разпоредбата на чл.153, ал.1 от АПК, страни по делото са оспорващият, органът издал административния акт, както и всички заинтересовани лица. Съгласно постоянната практика на административните съдилища, включително и на ВАС, в съдебното производство страни, съгласно чл.153, ал. 1 от АПК, са оспорващият орган издал акта, както и всички заинтересовани страни, тоест лицата, в чиято правна сфера административният акт поражда правни последици, като е без значение дали за тях той е благоприятен или ги засяга. В случая, считам, че при всички случаи оспорваният административен акт поражда правни последици, спрямо П.Г.П. и същият, при всички случаи е безспорно, че този акт, въпреки че не е обжалван от него, го засяга и поражда правни последици ако бъде, или не бъде отменен. В този смисъл е Решение №2347 от 19.02.2014 г., постановено по адм. дело №4651/2013 г. на ВАС. Ето защо, правя искане на основание чл.153, ал.1 от АПК, същият да бъде конституиран като заинтересована страна по делото и му бъдат връчени съответните книжата. В случай, че уважите това искане, то следва същият да бъде заличен, в качеството му на свидетел.

Ст. юрк. Н. – Възразявам срещу така направеното искане.

Съдът намира искането на адв. Я., за конституиране на П.Г.П. като заинтересована страна по делото, за неоснователно при следните съображения: Действително, съгласно нормата на чл.153, ал.1 от АПК, страни по делото са оспорващият орган, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица. Оспорващ, в случая по делото, тоест лице подало жалба срещу процесния акт, са само и единствено жалбоподателките М.П.Я. и А.П.К., като не се установява и не се твърди, лицето, което е призовано за днешното съдебно заседание, в качеството му на свидетел – П.Г.П., също да е оспорил процесната заповед. Безспорно, същото лице, не представлява и орган, издал административния акт, а заинтересованите лица, които съдът може да конституира служебно, са само и единствено лицата, за които оспореният акт е благоприятен, но  не и лицата, за които оспореният акт е неблагоприятен, какъвто в случая се явява П.Г.П., тъй като,  е засегнат от конкретния акт, с оглед качеството му на наследник на Г. В. П., респективно е и евентуален адресат на акта. Предвид това, съдът не разполага с процесуална възможност, да конституира като страна, без значение дали на страната на жалбоподателя или като заинтересована страна - П.Г.П., тъй като за същият, оспореният в настоящото производство акт, не се явява благоприятен такъв, в който смисъл е изричната разпоредба на чл.162, ал.2 от АПК.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателите, за конституиране като заинтересована страна в настоящото производство на призования за разпит в днешно съдебно заседание - П.Г.П..

Адв. Я. – Нямам други искания. Моля да се пристъпи към разпит на свидетеля.

Ст. юрк. Н. – Нямам други искания. Моля да се пристъпи към разпит на свидетеля.

Свидетелят П.Г.П. се въведе в съдебната зала.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. ***, българин, български гражданин, неосъждан, в родствена връзка с жалбоподателите, които са негови племенници. Желае да даде показания. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК.

Ст. юрк. Н. – Какъв Ви се явява Г. В. П., бивш жител на с. Г.?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Г. В. П. е мой баща.

Ст. юрк. Н. – Тази къща в с. Г., находяща се в ПИ №64, кой я е построил?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Не знам кой я е построил.

Ст. юрк. Н. – Живели ли сте в с. Г.?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Да, докато бях дете.

Ст. юрк. Н. – До каква възраст?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – До седми клас.

Ст. юрк. Н. – Учихте в с. Г., така ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Да, учих там.

Ст. юрк. Н. – Къщата на Г. В. П. – на баща Ви, къде беше разположена?

Адв. Я. – Възразявам срещу този въпрос.

СЪДЪТ –Перифразирате въпроса си, тъй като е подвеждащ.

Ст. юрк. Н. – Къде живя семейството Ви?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – В къщата, в една стая.

Ст. юрк. Н. – Къде е тази къща?

СЪДЪТ – В стая, в къща, така ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Да, в стая, в къща.

Ст. юрк. Н. – Освен Вашето семейство - на Г. В. П., друго семейство живееше ли в къщата?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Не ми е известно.

Ст. юрк. Н. – Тоест, само Вашето семейство е живяло в тази къща и в тази стая?!

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Не, имаше две заключени стаи.

СЪДЪТ – Вашето семейство живееше само в едната стая, така ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Да, моето семейство живееше само в едната стая.

СЪДЪТ – А в къщата имаше още две стаи, които бяха заключени, така ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Да.

Ст. юрк. Н. – Баща Ви, строил ли е къща?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Не е строил къща.

Ст. юрк. Н. – А е живял в къща?!

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Не е живял на улицата, а е живял в къща!

Ст. юрк. Н. – Къщата, в която живеехте, на кого беше?

Адв. Я. – Свидетелят отговори вече на този въпрос!

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Не знам.

Ст. юрк. Н. – Къде е родена сестра Ви – Д. Г. П.?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Родена е в селото.

СЪДЪТ – В същото село ли?

Ст. юрк. Н. – В с. Г. ли е родена?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Да, в с. Г.

Ст. юрк. Н. – Тя в същото училище ли беше?

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Да, беше в същото училище.

Ст. юрк. Н. – Вие, ходили ли сте в казарма?

Адв. Я. – Госпожо Председател, възразявам срещу въпроса, който няма отношение към правния спор. Свидетелят беше допуснат само и единствено за обстоятелството - знае ли от кого е построен имота! Новобранската му кариера е без значение за правния спор!

СЪДЪТ не допуска въпроса на ст. юрк. Н., като нямащ отношение към делото.

СЪДЪТ – Имате ли други въпроси, относими към правния спор?

Ст. юрк. Н. – Попитах свидетеля за сестра му и чакам да получа отговор.

СЪДЪТ – Какъв е въпросът Ви?

Ст. юрк. Н. – Дали сестра му е родена в селото и къде е учила!

СЪДЪТ – Този въпрос, какво значение има към спора и в кое училище е учила сестра му?!

Ст. юрк. Н. – Нямам повече въпроси към свидетеля, като мисля, че той пести познания, но няма как да го изнудим в настоящия съдебен процес!

Живял е в къща, не знаем кой е, до седми клас е учил там. Нямам други въпроси.

Адв. Я. – Нямам въпроси към свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Г.П. – Моля да ми бъдат изплатени разноски за явяването ми днес, в размер на 30.00 лв.

 

Съдът намира, че на свидетеля П.Г.П., следва да бъдат изплатени 30.00 лв., явяващи се депозит, определен по реда на чл.75, вр. с чл.76 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на свидетеля П.Г.П., сумата от 30.00 лв., представляваща разноски за възнаграждение на същия, по смисъла на чл.75, вр. с чл.76 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК (изд. РКО).

Свидетелят П.Г.П. се освободи от съдебната зала.

Адв. Я. – Нямам други доказателствени искания, считам делото за изяснено и моля за ход по същество.

Ст. юрк. Н. - Нямам други доказателствени искания.

Като взе предвид, че страните не ангажират други искания за събиране на доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Я. – Госпожо Председател, ще Ви моля да постановите съдебно решение, с което да отмените изцяло атакуваната заповед на Кмета на Община И. Считам, че от събраните по делото, както писмени, така и гласни доказателства, се установява, че същата е незаконосъобразна. За да издаде тази заповед, Кметът на Община И., е наредил сградата да бъде съборена от собствениците за тяхна сметка, в срок до 01.12.2020 г. Не се събраха, каквито и да било други доказателства, те следва да бъдат винаги писмени, от които да се установи по един безспорен начин, че тази къща е собственост на наследодателя на моите доверителки, а именно на Г. В. П.. Това обстоятелство, че сградата не е негова собственост, се установява и от назначената по делото съдебно-техническа експертиза, и от допълнителното заключение към същата. Установи се, че такава сграда от Г. В. П., нито е декларирана, нито за нея са плащани данъци, нито съществува каквато и да било следа в Агенцията по вписванията. Вещото лице провери на място всички възможни административни институции, от които би могло да се направи извод, че е налице собственост на Г. В. П.. По делото е представен един единствен разписен лист, който считам, че безспорно, не установява по никакъв начин право на собственост. В становището, което е изпратено във връзка с подадената жалба против заповедта, административният орган, също признава, че този разписен лист не установява право на собственост. Нещо повече, в него не са записани имената на Г. В. П., а са записани имена на неизвестно за нас лице – Г. П. В. Някой, неясно защо, е преправил и добавил към имената на този Г. П. В., римски цифри /I, III, II/, може би с оглед разместване на тези имена. Добавена е към името П. – буква „в“ и така нататък. Няма и никаква допълнителна конкретизация, като дата на раждане, единен граждански номер на това лице. Не е ясно и изобщо, въз основа на какви документи, а и липсва, и молба, е издаден този разписен лист. Затова считам, че Вие с Вашето Определение от 15.05.2020 г., правилно сте възложили в тежест на административния орган, да докаже, че цитираният с оспорената заповед, недвижим имот, е собственост на жалбоподателката – М.Я. или на А.К., като това следва да бъде доказано с прилежен титул за собственост. Това в настоящото производство не се установи, а от разпита на разпитания в днешното съдебно заседание свидетел, не се установи също, дори и от кого е построена сградата. Ако се приеме, че Г. В. П. е живял в тази сграда, то по никакъв начин с тази заповед, не може да бъде възложено в тежест на неговите наследодатели, да съборят за своя сметка, и неясно чия собственост, сградата. Ето защо, считам, че следва да постановите съдебно решение, с което да отмените изцяло процесната заповед, както и да осъдите Община И. да заплати на представляваните от мен жалбоподателки, направените по делото разноски. Моля за Вашето решение в този смисъл.

Ст. юрк. Н. – Уважаема Госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите изцяло, като неоснователна, подадената жалба срещу заповед на Кмета на Община И. Становище, относно това наше искане, моля да ми дадете право да изложа в писмени бележки. Също, моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300.00 лв.

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна да представи писмена защита по делото в 7-дневен срок от днес.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11:02 часа.

Протоколът се изготви на 12.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: