П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 12.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на дванадесети януари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Ивелина Въжарска ………………….……

и прокурора …………………………………………………………………..

сложи за разглеждане адм. дело № 198 по описа за 2020 г. …………….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………………

на именното повикване в 11:03 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕМО“ ООД – гр. Х., редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се представляват от адв. М. Ф., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП” – гр. П., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

От пълномощника на същия – гл. юрк. Д. К., е постъпила молба под вх. №206/11.01.2021 г. по електронната поща на съда, подписана с валиден електронен подпис, в която заявява, че е в невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание и не възразява да се даде ход на делото, ако не са налице процесуални пречки за това. Сочи, че не възразява да бъдат приети представените с молба от адв. Ф., писмени доказателства. Няма доказателствени искания и към момента няма да сочи нови доказателства, но моли да ѝ се даде възможност да изрази становище, в случай на направени в съдебното заседание доказателствени искания от страна на жалбоподателя. Ангажира становище по същество, както и становище за присъждане на разноски по делото. Алтернативно, в случай на отмяна на ревизионния акт и възлагане разноските по делото върху ответната страна, ангажира възражения за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение.

Адв. Ф. – Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се молба с вх. №7617/29.12.2020 г. на пълномощник на жалбоподателя, приложено към, което и с оглед дадената от съда възможност в предходно съдебно заседание, се представят заверени преписи от документи.

Адв. Ф. – Моля да бъдат приети тези доказателства. Те са относими към спора, доколкото със същите установяваме обстоятелството, че посочените касови апарати, за които от ответната страна се твърди, с представената справка, че не са за обекти, в които се извършва търговия с промишлени стоки през ревизирания период, са били монтирани, регистрирани и въведени в експлоатация, а именно за такива обекти. Описаните годишни отчетни стойности по фискалните устройства, съгласно приложените годишни касови бонове за годишния оборот, са описани от вещото лице в приетото по делото заключение.

Нямам други доказателствени искания. Представям и моля да приемете списък за присъждане на разноски, като моля да дадете ход по същество.

Съдът намира, че следва да приеме, представените с молба вх. №7617/29.12.2020 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, писмени документи, доколкото същите са относими, допустими и необходими за изясняване на делото от фактическа страна, като липсва и възражение от ответната страна, по приемане на същите.

Водим от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства документите, представени с молба вх. №7617/29.12.2020 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно: Свидетелство за регистрация на фискално устройство №3800342/20.03.2017 г.; Свидетелство за регистрация на фискално устройство №3807964/12.04.2017 г.; Свидетелство за регистрация на фискално устройство №3800336/20.03.2017 г.; Копие от страници - 6 бр. на Книга за дневните финансови отчети на фирма „Мемо“ ООД  за 2018 г., за обект: магазин за промишлени стоки,  гр. Кърджали, кв.В-ци, ул.“Хисто Ботев“ - 78“ започната на 02.01.2018 г.; Копие от страници - 7 бр. на Книга за дневните финансови отчети на фирма „Мемо“ ООД за 2018 г., за обект: Дейзи DY 303843, започната на 03.01.2018 г.; Копие от страници – 7 бр. на Книга за дневните финансови отчети на фирма „Мемо“ ООД за 2018 г., за обект: Дейзи DY 393862, започната на 02.01.2018 г.; Копие от страници – 12 бр. на Книга за дневните финансови отчети на фирма „Мемо“ ООД за 2017 г., за обект: Дейзи DY 393862, започната на 20.03.2017 г. и завършена на 30.12.2017 г.; Копие  от  страници – 11 бр. на Книга за дневните финансови отчети на фирма „Мемо“ ООД  за 2017 г., за обект: DY 393843,  започната на 20.03.2017 г. и завършена на 30.12.2017 г.; Копие от страници – 7 бр. на Книга за дневните финансови отчети на фирма „Мемо“ ООД за 2017 г., за обект: магазин за промишлени стоки, започната на 12.04.2017 г. и завършена на 30.12.2017 г.

Адв. Ф. – Нямам други доказателствени искания.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Ф. Уважаема Госпожо Председател, моля да уважите жалбата, да отмените процесния ревизионен акт, като неправилен и незаконосъобразен и да присъдите на доверителя ми, направените по делото разноски. В жалбата подробно съм изложила доводите, за които считам обжалвания ревизионен акт, за издаден в противоречие на материалноправните разпоредби на закона и в противоречие с практиката на съда на Европейския съюз. Моля да имате предвид всички изложени доводи, както и всички събрани по делото доказателства, както и да ми бъде дадена възможност в определен от съда срок, за представяне на писмени бележки, с оглед анализиране на всички доказателства, включително и ангажираните в хода на настоящото производство.

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да представят писмена защита по делото в 14-дневен срок от днес.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11:09 часа.

Протоколът се изготви на 12.01.2021 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: