П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 13.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

     Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД /K/ № 1006 по описа за 2020 година

докладвано от чл. - съдия Павлина Господинова

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Р.Б.К., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приемат приложените такива.

Съдът, като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, считам касационната жалба за неоснователна. Доводите, посочени в нея са били наведени и при разглеждане на делото пред въззивния съд като са обсъдени в първоинстанционното решение. Считам, че не са допуснати посочените в жалбата нарушения на процесуалните правила, поради което, моля да я оставите без уважение. Атакувания съдебен акт намирам за правилен и законосъобразен, поради което, моля да бъде оставен в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

Протоколът се изготви на 13.01.2021 година.             

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          

 Секретар: