П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 13.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

     Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД /K/ № 1059 по описа за 2020 година

докладвано от чл. - съдия Павлина Господинова

на именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ ДИНАМИКО ЕООД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от адв. И.И., надлежно упълномощен да представлява дружеството, с пълномощно от първата инстанция.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ -ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

От пълномощника на същия – ст. юрк. А. е постъпило писмено становище вх. №209/11.01.2021 г., в което моли да бъде даден ход на делото при липса на процесуални пречки за това. Заявява, че оспорва касационната жалба, няма доказателствени искания, излага съображения по същество.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

Адв. И. – Моля за ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

Адв. И. – Поддържам касационната жалба. Представям за сведение на съда справка, относно обстоятелството и от където е видно, че са прехвърлени дяловете в дружеството и управителя е нов, с оглед моето упълномощаване и становището по жалбата. Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено и моля за ход по същество.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приемат приложените. Считам делото за изяснено.

Съдът намира, че следва да приложи по делото за сведение, днес представената от пълномощника на касатора справка. Като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото за сведение справка, относно „Динамико“ ЕООД, за състояние към 13.01.2021г.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. И. – Уважаеми административни съдии, считам касационната ни жалба за основателна. При прилагането на закона и преценка на тежестта на констатираното нарушение, би следвало административнонаказващия орган да съобрази редица обстоятелства, които са във връзка с чл.28, вр. с чл.53 от ЗАНН и въведената практика с Тълкувателно решение №1/2007г. на ВКС, Общо събрание на Наказателна колегия.

Действително са констатирани нарушения, които доверителите ми не оспорват, но оспорват тежестта на тези нарушения, с оглед обстоятелството, че съобразно производителите на тези продукти, с изтекъл „срок на годност“ е бил само един продукт и това е една опаковка с „кайма“, чиято стойност е сравнително ниска, а като общо цялата стойност на всички продукти е едва 21,67 лв. Останалите две стоки, които са констатирани като прехвърлили „срок на годност“ - в самите им опаковки са посочени, че е налице просрочено времетраене на „най-добра консумация“, което считаме, че не е тъждествено на изтекъл „срок на годност“ съобразно БДС. Именно тези обстоятелства следва да бъдат ценени като липса на виновно поведение. Би следвало, при съпоставимостта на санкцията, която се налага и стойността на продуктите, степента на виновност да доведе до прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, което не е тъждествено с изразеното становище от страна на ОДБХ за прилагане на най-леката санкция съобразно чл.3, ал.2 от ЗАНН.

С оглед на горните обстоятелства моля, при преценка на доказателствата по делото и съобразно практиката наложена с тълкувателното решение, да постановите Вашия съдебен акт, с който да отмените решението на РС – Хасково, а с него и издаденото НП.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, считам касационната жалба за неоснователна. Намирам, че не са налице касационните основания за отмяна на атакуваното решение. Нарушението е установено обективно, същото е правилно квалифицирано и санкционирано. Считам, че не са налице съображения за прилагане на чл.28 от ЗАНН, с оглед на което, моля за оставите в сила решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:12 часа.

Протоколът се изготви на 13.01.2021 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: