П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 13.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

     Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД /K/ № 1066 по описа за 2020 година

докладвано от чл. - съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 10:13 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Г.Г.К., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. За него се явява адв. Б.С., с пълномощно от първата инстанция.

ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР – ХАСКОВО, сектор „Пътна полиция“, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

Адв. С. – Моля за ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

Адв. С. – Поддържам касационната жалба от името на моя упълномощител. Нямам искания за събиране на доказателства. Моля да приобщите АНД на районния съд.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приложи преписката.

Съдът, като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. С. – Представям списък на разноските. Уважаеми административни съдии, моля да отмените решението Районен съд – Хасково като неправилно и незаконосъобразно. Също така, моля да постановите и отмяна на наказателното постановление.

В конкретния случай, жалбоподателят още в самото начало, в жалбата си се е позовал на изтичане на давността за наказателно преследване по чл.80, ал.1, т.5 от НК. Вместо да обсъди основанията за прилагане или не на тази давност, районният съд подробно е обсъждал приложението на института на тъй наречената „абсолютна давност“ по НК. Единственият аргумент, който е изтъкнал за липсата на основание за приложение на тази давност, на която се позовава жалбоподателя, е обстоятелството, че районния съд е счел, че давността е спряна с образуване на административно-наказателното производство. Известно е, че давността не може да спре на такова основание по НК, а в конкретния случай със сигурност е изтекла 3- годишната давност по чл.80, ал.1, т.5 от НК.

С оглед на тези съображения, моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания съдебен акт.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, считам касационната жалба за неоснователна и като такава предлагам да я оставите без уважение. Считам, че в решението на въззивния съд подробно са обсъдени всички наведени възражения в жалбата, депозирана срещу издаденото НП. Считам решението за правилно и законосъобразно, и като такова, моля да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

Протоколът се изготви на 13.01.2021 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: