П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 13.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

     Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД /K/ № 1081 по описа за 2020 година

докладвано от чл. - съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 10:17 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Б.Г.Б., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР – ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба.

ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за неоснователна. Нямам доказателствени искания.

Съдът, като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, считам касационната жалба за неоснователна. Считам, че не са налице касационните основания за отмяна на решението на въззивния съд. Намирам същото за правилно и законосъобразно, поради което, предлагам да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

Протоколът се изготви на 13.01.2021 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: