П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 13.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

     Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД /K/ № 1082 по описа за 2020 година

докладвано от чл. - съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 10:19 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ на предложението за възобновяване на АНП - Районна прокуратура – Харманли, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

ОТВЕТНИКЪТ по предложението за възобновяване на АНП – Районно управление – Харманли към ОД на МВР - Хасково, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.З.З., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.З.З. – Да се гледа делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се Предложение от прокурор при РП - Харманли за възобновяване на АНП, ведно с приложени към същото доказателства.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.З.З. – Не възразявам. Да се приемат представените документи.

ПРОКУРОРЪТ – Предложението е основателно. Да се приемат приложените доказателства.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото приложените към предложението за възобновяване на АНП документи, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото, заверени копия на следните документи: НП №19-0271-001546/11.10.2019г. на Началник РУ – Харманли; Уведомително писмо от 26.08.2019г. на Разследващ полицай Г.; Постановление за разделяне на досъдебно производство №341/24.09.2020г. на прокурор при РП – Харманли и Постановление за спиране на наказателно производство от 19.11.2020г. на прокурор при РП – Харманли.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.З.З. – Няма какво да представям. С момчето се ударихме, аз не го видях, но той нямаше книжка и кара нерегистриран мотор без фар. Наложиха ми глоба и аз я платих.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

Съдът, като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.З.З. – Не възразявам да се отмени наказателното постановление.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, поддържам искането за възобновяване на АНП. Видно от приложените по делото материали е налице приключило първо по ред АНП с наказателен характер, с влязло в сила НП по чл.179, ал.2, вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, както и водено за същото деяние и срещу същото лице – наказателно производство. Считам, че това, с оглед нормата на чл.4 от Протокол №7 от ЕК за правата на човека и Тълкувателно решение №3/22.12.2015г. на ВКС, по ТД №3/2015г. на ВКС, съставлява нарушение на принципа, състоящ се в забрана за повторно съдене и наказване на едно и също лице за същото деяние. Видно от приложените материали, фактите на инкриминираното поведение са едни и същи, а деянието за което е приключило административно-наказателното производство осъществява признаците на предвиден в НК престъпен състав. При съпоставка на двете производства, административно-наказателното и наказателното, следва да се приеме, че фактическия състав на административното нарушение възприето в НП, покрива фактическия състав на престъпление по чл.343, ал.1, б.“Б“ от НК. В случая считам, че няма съмнение в идентичността на фактите, обусловили привличане под административно-наказателна отговорност и наказателна отговорност на едно и също лице, поради което следва да се съобрази, че в тази хипотеза приоритет има наказателната отговорност по аргумент от чл.33, ал.2 от ЗАНН.

Предвид изложеното, считам че е налице основание за възобновяване на АНП, съгласно чл.70, б.“Д“ от ЗАНН, с оглед на което, моля за Вашия съдебен акт за отмяна на НП и прекратяване на АНП, образувано по процесното НП.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

Протоколът се изготви на 13.01.2021 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: