П Р О Т О К О Л

 гр. Хасково, 13.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

     Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Цвета Пазаитова

сложи за разглеждане АНД /K/ № 1094 по описа за 2020 година

докладвано от чл. - съдия Павлина Господинова

на именното повикване в 10:29 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ ОД НА МВР - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ И.Ж.Т., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Цвета Пазаитова.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се касационната жалба, ведно с приложен към същата диск, съдържащ видеозапис на констатираното в процесния ел.фиш - нарушение.

ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за неоснователна. По отношение на представения със същата диск, считам, че е недопустимо в настоящото производство да бъда приемен, тъй като същия представлява веществено доказателство, а не писмено такова. Няма да соча други доказателства.

Съдът, като взе предвид, че в касационната инстанция е налице забрана за нови фактически установявания, съгласно аргумент на чл.220 от АПК, намира, че не следва да приема по делото представения с касационната жалба - CD, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ без уважение искането на касатора, за прилагане на диск, съдържащ запис на нарушението по процесния фиш.

ПРОКУРОРЪТ – Няма други искания.

Съдът, като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни съдии, считам касационната жалба за неоснователна. Считам, че решението на РС – Димитровград е правилно и законосъобразно. В хода на въззивното производство не е бил установен факта на извършване на нарушението. Налице е дефицит в доказателствения материал и нарушение на процедурата. Решението на въззивния съд е законосъобразно и предлагам да бъде оставено в сила.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:32 часа.

Протоколът се изготви на 13.01.2021 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Секретар: