П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на четиринадесети януари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Ивелина Въжарска ………………………….

и прокурора……………………………………………………………………...

сложи за разглеждане адм. дело № 643 по описа за 2020 г. ……………….

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян …………………………………….

на именното повикване в 10:30 часа се явиха: …………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Н.П., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. За него се явява адв. М. С., надлежно упълномощена с пълномощно, представено днес, ведно със списък на разноски.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. С. – Поддържам жалбата. Да се приеме преписката. Нямам други доказателствени искания и няма да соча нови доказателства.

Заявяваме, че все още няма уведомително писмо за плащане, както нямаме и постъпило плащане. Няма промяна във фактическата обстановка от момента, в който сме подали заявление за плащане и жалба.

Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъде приета постъпилата с придружително писмо вх. №4894/26.08.2020 г. от ответника административна преписка, под опис – в 60 пункта, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото, представената от ответника административна преписка с придружително писмо с вх. №4894/26.08.2020 г. под опис от 60 пункта /находящи се от л. 30 до л. 414 по делото/.

Във връзка с оспореният акт, материализиран в писмо на ответника до жалбоподателя с изх. №02-6500-3330 от 20.07.2020г., съдът намира, че следва да задължи ответника да представи доказателства: извършени ли са административни проверки от ДФ „Земеделие“ – РА, по заявление на жалбоподателя С.П. от 08.07.2020 г., относно изплащане на субсидии по мярка 11 –„Биологично земеделие“ за кампания 2019 г. Доказателствата следва да бъдат представени по делото в 14-дневен срок от съобщаването. Намира, че следва да укаже на ответника, че при непредставянето им по делото, съдът ще реши същото при наличната доказателствена съвкупност.

За събиране на доказателства, съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от съобщаването, да представи по делото доказателства за извършени административни проверки от ДФ „Земеделие“ –РА, по заявление УИН 26/170519/87999 на С.Н.П., относно изплащане на субсидии по мярка 11 „Биологично земеделие“, с направление „биологично растениевъдство“, за кампания 2019 г., като указва на същия, че при непредставянето им по делото, съдът ще реши същото при наличната доказателствена съвкупност.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.02.2021 г. от 10:30 часа, за които дата и час, страните да се считат за уведомени.

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до ответника за задълженията, визирани в протоколното Определение на съда.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: