П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на четиринадесети януари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Ивелина Въжарска………………..………

и прокурора ………………………………………………………..…………

сложи за разглеждане адм. дело № 963 по описа за 2020 г. ……..……..

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 10:20 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.В.Г., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – П., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпила молба под вх. №239/13.01.2021 г.  от жалбоподателя – Е.В.Г., в която заявява, че поддържа жалбата, няма възражения по хода на делото, няма доказателствени искания. Моли да се отмени оспорения акт. Към молбата прилага доказателства, удостоверяващи, че е заболял от „COVID – 19“.

С оглед дадената възможност в предходно съдебно заседание на ответника, да вземе становище по приложените писмени доказателства към молба-становище на жалбоподателя с вх. №6504/06.11.2020 г., съдът констатира, че до настоящия момент същият не е изразил такова.

Съдът, като взе предвид, че страните не се явяват и не правят искания за събиране на други доказателства, намери делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:22 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: