П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на четиринадесети януари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Ивелина Въжарска………………..………

и прокурора ………………………………………………………..…………

сложи за разглеждане адм. дело № 998 по описа за 2020 г. ……..……..

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 10:07 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.С., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР – ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се молба от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Г.Г., постъпила в съда под вх. №266/13.01.2021 г., в която заявява, че желае да се даде ход на делото в нейно и на жалбоподателя отсъствие. Поддържа жалбата, като не възразява да бъде приета административната преписка. Моли да се задължи ответникът да представи доказателства, подробно описани в молбата в четири пункта. Моли да се допусне и събиране на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел, за установяване на фактически обстоятелства по делото, подробно изброени в т.5 от молбата.

Докладва се молба от процесуалния представител на жалбоподателя - адв. Г.Г., постъпила в съда под вх. №289/13.01.2021 г., в която заявява, че желае изпращането на призовки, да бъде осъществявано на хартиен носител, а не по електронен път, тъй като това създава затруднения по получаването им.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото, постъпилата с придружително писмо вх. №6509/06.11.2020 г. от страна на ответника, административна преписка, под опис от 59 пункта.

С оглед направените доказателствени искания от страна на процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Г., в молба вх. №266/13.01.2021 г., съдът намира същите за относими и допустими, поради което следва да бъдат уважени.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И : 

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото, надлежно заверени копия от документи, представляващи административната преписка, постъпила в съда с вх. №6509/06.11.2020 г., под опис от 59 пункта.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, да попълни административната преписка с доказателства, подробно изброени в молбата на процесуалния представител на жалбоподателя, а именно: Длъжностна характеристика на жалбоподателя В.И.С., ведно с доказателства за връчването ѝ на служителя; Заповед или акт, с който на служителя В.И.С., е предоставен достъп до ИИС „Справки“, подменю „КАТ“, използвана в системата на МВР; Заповед за откриване на дисциплинарно производство, ведно с данни за връчването ѝ на служителя, както и да предостави данни, относно визирани в кадрова справка, дисциплинарни наказания на служителя В.И.С., доколко те са влезли в законна сила, или са отменени от съда.

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства чрез призоваване и довеждане на свидетел, от страна на жалбоподателя, който да установи начина на действие и работа с АИС по АНД, използвана от „ПП“ към МВР, както и обстоятелството има ли инсталирано в РСОД /работна станция на служителите/ приложение за извършване на справки за нерегистрирани МПС, какъв е начина то да се ползва и кой има достъп до него.

Относно молбата за връчване на съобщения до процесуалния представител на жалбоподателя, съдът намира, че електронното връчване на призовки и съобщения е заложено като изискване до адвокатите, съгласно Заповед от 14.05.2020 г. на Председателя на АдмС – Хасково, до приключване на извънредната обстановка в Република България. Същата заповед, е издадена в съответствие и с чл.18 а, ал.5 от АПК, която е обществено достъпна на интернет страницата на АдмС – Хасково, предвид изрично заявеното от адв. Г., връчване на книжа и призовки по делото, да се издават на хартиен носител.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.02.2021 г. от 10:15 часа, за които дата и час страните да се считат за уведомени.

Заседанието приключи в 10:19 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: