П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 15.01.2021 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на петнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Антон Стоянов

сложи за разглеждане адм.дело № 1162 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 11.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Б.М.У., нередовно призован, не се явява. Призовката изпратена до същия е върната в цялост, с приложени обяснение и докладна записка, от които е видно, че лицето е напуснало ТЦ – с.Пъстрогор на 23.12.2020 г. и от тази дата е в неизвестност. В съдебната зала се явява адв. А.Х. – назначена за процесуален представител на жалбоподателя с Разпореждане на съда от 30.12.2020 г., редовно призована с призовка връчена по електронна поща на 04.01.2021 г.

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В ТРАНЗИТЕН ЦЕНТЪР – С. ПЪСТРОГОР ПРИ ДАБ ПРИ МС (П. К.), редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 23.12.2020 г., не се явява, представлява се от ст.юрк. С, С., надлежно упълномощена по делото.

СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 23.12.2020 г., се представлява от прокурор Антон Стоянов.

            АДВ. Х.: Запозната съм с материалите и моля да бъде даден ход на делото.

            СТ.ЮРК. С.: Моля да бъде даден ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ: Ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от Х.Б.М.У., гражданин на А. срещу Решение №УПП-415/07.12.2020 г. на интервюиращ орган в Транзитен център – с.Пъстрогор при ДАБ при МС (П. К.). По изложени в жалбата съображения, за незаконосъобразност на оспорения в настоящото производство акт, се моли за неговата отмяна.

            АДВ. Х.: Поддържам жалбата така, както е подадена и няма какво повече да добавя. Моля да се приеме административната преписка. Няма да соча нови доказателства.

СТ.ЮРК. С.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам подадената жалба. Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства. В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете: Докладна записка с вх. №658/29.12.2020 г., относно: чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали ТЦ – с.Пъстрогор както и Справка вх. №МД-673/09.12.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“ при ДАБ, относно: И. Р. А..

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете административната преписка както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания.

АДВ. Х.: Моля, днес представените доказателства, да бъдат приобщени към доказателствения материал.

Съдът, с оглед становището на страните, намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети представената от страна на ответника административна преписка с писмо с вх. №7505/21.12.2020 г., както и представените в днешно съдебно заседание доказателства от процесуалния представител на ответника, ето защо

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от следните документи: Решение №УПП-415/07.12.2020 г. на Интервюиращ орган в Транзитен център – с. Пъстрогор при ДАБ при МС (П. К.); Предупредителен протокол за преместване в друг център на ДАБ рег. №УП-6866/10.12.2020 г.; Настанителна заповед №5097-повторна за стая №221 от 10.12.2020 г.; Докладна записка с вх. №596/10.12.2020 г., от М. Ч. – гл. специалист, отдел ПНСД към ДАБ при МС до Директора на ТЦ – с. Пъстрогор, относно: Чужденците, потърсили закрила в ДАБ, завърнали се от неизвестност в ТЦ – с. Пъстрогор; Протокол за предупреждение от 08.12.2020 г. /лист 14/; Приемо-предавателен протокол вх. №595/10.12.2020 г.; Докладна записка с вх. №592/07.12.2020 г. от Х. Г. – ст. специалист, отдел ПНСД към ДАБ при МС до Директора на ТЦ – с. Пъстрогор, относно: Чужденци, потърсили закрила в ДАБ и напуснали ТЦ – с. Пъстрогор; Покана за връчване на решение с рег. №УП-6866/01.12.2020 г. до Х.Б.М.У.; Протокол с peг. №УП-6866/01.12.2020 г. от проведено интервю с Х.Б.М.У.; Справка вх. №МД-548/12.10.2020 г. от Дирекция "Международна дейност" на ДАБ при МС, относно: И. Р. А.; Заповед №РД05-771/09.12.2020 г., на основание чл.48, ал.1, т.10 от ЗУБ на Председател на ДАБ при МС; Писмо с peг. №УП-6866/26.11.2020 г. от Директор на ТЦ – с. Пъстрогор към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Превод на лична карта от език **** с рег. №УП-6866/27.11.2020 г. ведно с Копие на лична карта на арабски език с рег. №УП-6866/25.11.2020 г. /от лист 28 до лист 30 вкл./; Настанителна заповед №5039 за стая №219 от 25.11.2020 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. №УП-6866/25.11.2020 г.; Приемо-предавателен протокол рег. №105450-3358/24.11.2020 г.; Молба за закрила на арабски език с вх. №105450-3127/10.11.2020 г. и рег. №УП-6866/25.11.2020 г. от Х. Б.; Заповед №5392 ПАМ-1086/25.10.2020 г. на ВПД Главен оперативен дежурен на 03-сектор при ООДЦ - СДВР, относно: Краткосрочно настаняване на чужденец в обособено за тази цел звено на СДВНЧ към Дирекция „Миграция“ - МВР; Амбулаторен лист рег. №УП-6866/25.11.2020 г. на пациент: Х. Б.; Разписка за върнати документи с рег. №УП-6866/25.11.2020 г.; Приемо-предавателен протокол за предаване на документи с рег. №10545р-19180/24.11.2020 г.; Декларация на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗУБ с рег. №УП-6866/25.11.2020 г.; Декларация от Х.Б.М.У. с рег. №УП-6866/25.11.2020 г. за запознаване с правилата за движение, визирани в ЗДвП; Декларация за съгласие с peг. №УП-6866/25.11.2020 г. от; Приложение към регистрационен лист с peг. №УП-6866/25.11.2020 г.; Покана за провеждане на интервю с peг. №УП-6866/25.11.2020 г. до Х.Б.М.У.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. №УП-6866/25.11.2020 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Република България във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. №УП-6866/25.11.2020 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще се следва за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Република България с рег. №УП-6866/25.11.2020 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с peг. №УП-6866/25.11.2020 г.; Регистрационен лист на Х.Б.М.У. с peг. №УП-6866/25.11.2020 г. ведно с Приложение към регистрационен лист от 25.11.2020 г.; Молба за международна закрила с вх.№529/25.11.2020 г. и рег. №УП-6866/25.11.2020 г. от Х.Б.М.У. до ДАБ при МС; Пощенски плик №R PS 6500 007MZW G.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото днес представените от процесуалния представител на ответника: Докладна записка с вх. №658/29.12.2020 г. от М. Ч. – гл. специалист, отдел ПНСД до Директора на ТЦ – с.Пъстрогор, относно: чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали ТЦ – с. Пъстрогор както и Справка вх. №МД-673/09.12.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“ при ДАБ, относно: И. Р. А..

АДВ. Х.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и моля същото да бъде решено в настоящото съдебно заседание.

СТ.ЮРК. С.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

                  

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата и да отмените процесното решение. Считам, че жалбата е основателна, поради посочените в нея съображения. Считам решението за неправилно и незаконосъобразно, поради съществени нарушения в административнопроизводствените правила и разпоредбите на материалния закон. По отношение на отказа за предоставяне на хуманитарен статут считам следното: Бежанската история на жалбоподателя свидетелства за досег с радикални и терористични групировки, каквито са талибаните, което се явява предпоставка за предоставяне на хуманитарен статут на основание чл.9, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУБ. Същата сочи и за хипотезата на чл.9, ал.1, т.3 от ЗУБ, тъй като за жалбоподателя съществува реална опасност да претърпи тежки и лични заплахи, както за своя живот, така и за живота на свой родственик, в държавата по произход. Подобни данни се съдържат и в приложената по делото справка на Дирекция „Международна дейност“ при ДАБ, в която на стр.5, абзац 2 от същата, ясно е посочено, че в провинция Баглан, от където е жалбоподателят, продължават въоръжените сблъсъци между талибаните и А.ските сили, продължават самоубийствените атентати и целенасочените убийства. Моля за вашето решение в този смисъл.

СТ.ЮРК. С.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила решението на интервюиращия орган като правилно и законосъобразно. Доводите ми за това са следните: при внимателния прочит на представената бежанска история на зададения му въпрос: „Когато напуснахте А., имахте ли точно определена държава, в която искахте да достигнете?“, жалбоподателят съвсем открито си признава: „Планът ми е да достигна до И., да подам молба за закрила. Ако получа статут, ще си продължа образуванието. Също и ще работя, за да се издържам и да спестявам. Когато завърша образованието и имам една сериозна сума, ще се върна в гр.Кабул и там ще си купя къща“. Този отговор не е логичен за лице, изпитващо основателни опасения от преследване или е изложено на реална опасност от тежки посегателства по смисъла на ЗУБ.

Подробни съображения излагам в писмените си бележки, които моля да имате предвид при постановяване на вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо председател, считам жалбата за неоснователна. Решението на административния орган считам за правилно и законосъобразно и като такава, следва да бъде оставено в сила.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

            Протоколът се изготви на 15.01.2021 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                         

 

 

Секретар: