П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 15.01.2021 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на петнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Антон Стоянов

сложи за разглеждане адм.дело № 1167 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 12.35 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Р.Х., лично и като майка и законен представител на малолетните деца М.А.С. и Я.А.С., редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 04.01.2020 г., явява е лично и с адв. В.Л., назначен за процесуален на същата с Разпореждане на съда от 31.12.2020 г., редовно призован с призовка връчена на 04.01.2021 г.

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦ - ХАРМАНЛИ КЪМ ДАБ ПРИ МС /В. Д./, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 29.12.2020 г., не се явява, представлява се от ст.юрк. М. Х., надлежно упълномощена по делото.

СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 05.11.2020 г., се представлява от прокурор Антон Стоянов.

С оглед личното явяване в съдебно заседание на жалбоподателката, която е чужда гражданка и не владее български език, в залата се явява А.Б.И. - преводач от ****** език.

АДВ. Л.: Моля на доверителката ми да бъде назначен преводач.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Р.Х. /чрез преводача/: Разбирам добре превода и моля да ми бъде назначен преводач за участието ми в производството.

ПРЕВОДАЧЪТ А.Б.И.: Владея писмено и говоримо ****** език и мога да извърша превод от ****** на български език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия.

            Преди даване ход на делото съдът намира, че на жалбоподателката, която е чужда гражданка и не владее български език, с оглед гарантиране правото й на защита, следва да й бъде назначен преводач в лицето на днес явяващият се А.Б.И., който да осъществи превод от ****** на български език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия, при възнаграждение в размер на 70.00 лв. (седемдесет лева), от които 40.00 лв. (четиридесет лева) - пътни разноски и 30.00 лв. (тридесет лева) – възнаграждение за извършен превод, платими от бюджетните средства на съда, ето защо

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            НАЗНАЧАВА А.Б.И. за преводач на жалбоподателката М.Р.Х., който да осъществи превод на всички процесуални действия по делото от ****** на български език и обратно при възнаграждение в размер на 70.00 лв. (седемдесет лева), от които 40.00 лв. (четиридесет лева) - пътни разноски и 30.00 лв. (тридесет лева) – възнаграждение за извършен превод, платими от бюджетните средства на съда. /изд. РКО/.

            Сне се самоличността на преводача.

ПРЕВОДАЧЪТ А.Б.И. снета самоличност. Предупреден за отговорността по чл.290, ал.2 от НК.

АДВ. Л.: Няма процесуални пречки да бъде даден ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М. Р. Х. /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

СТ.ЮРК. Х.: Моля да бъде даден ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ: Моля за ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от М.Р.Х., гражданка на И., подадена лично за себе си и като майка и законен представител на малолетните деца М.А.С. и Я.А.С. против Решение № УПХ - 238/02.12.2020 г. на Интервюиращ орган в РПЦ - Харманли към ДАБ при МС (В. Д.). По изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения, в настоящото производство административен акт.

ДОКЛАДВА постъпил Социален доклад с вх. №186/11.01.2021 г. от Дирекция „Социално подпомагане“ - Харманли, относно: проучване на децата М.А.С. и Я.А.С..

АДВ. Л.: Уважаема госпожо председател, поддържам така подадената жалба по подробно изложените в същата съображения. Моля да бъдат приети като доказателства по делото съдържащите се в преписката документи както и постъпилия социален доклад. Нямам доказателствени искания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М. Р. Х. /чрез преводача/: Да се приемат доказателствата.

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, считам жалбата за неоснователна. Моля да бъде приета в цялост представената административната преписка. Не възразявам да бъде приет постъпилия социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане“. В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете: Справка вх. №МД-674-10/10.12.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“ при ДАБ, относно: Република И..

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Да се приеме административната преписка, постъпилия социален доклад както и представените в днешното съдебно заседание доказателства. Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото постъпилата с писмо вх. №7515/21.12.2020 г. административна преписка от ответника в настоящото производство, депозирания социален доклад с вх. №186/11.01.2021 г. от Дирекция „Социално подпомагане“ - Харманли както и днес представените от процесуалния представител на ответника писмени такива, ето защо                                                    

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от следните документи: Решение №УПХ-238/02.12.2020 г. на Интервюиращ орган на ДАБ при МС (В. Д.); Решение за настаняване №1361/11.12.2020 г. с РЕГ/УП №16146/11.12.2020 г.; Докладна записка с вх. №1709/11.12.2020 г., от Г. Х. – началник отдел „Прием и настаняване“ до С. Я. – директор на РПЦ - Харманли, относно: Чужденците, потърсили закрила в ДАБ, напуснали РПЦ – Харманли и завърнали се отново; Докладна записка с вх. №1666/09.12.2020 г., от Галя Х. – началник отдел „Прием и настаняване“ до С. Я. – директор на РПЦ - Харманли, относно: Чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли; Заповед №РД05-210/23.03.2016 г., на основание чл.48, ал.1, т.10 от ЗУБ на Председател на ДАБ при МС; Справка с рег. №МД-653/30.11.2020 г., на Дирекция „Международна дейност“ към ДАБ при МС, относно: Република И.; Протокол с peг. №УП-16150/24.11.2020 г. от проведено интервю с Ю. А.С.; Протокол с peг. №УП-16151/24.11.2020 г. от проведено интервю с А. А.С.; Протокол с peг. №УП-16148/24.11.2020 г. от проведено интервю с Ю. А.С.; Протокол с peг. №УП-16147/24.11.2020 г. от проведено интервю с З. А.С.; Протокол с peг. №УП-16149/24.11.2020 г. от проведено интервю с А.С. Н.; Писмо изх. №СГ/Д-Х-Х/309-001/25.11.2020 г. от Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ до Директор на РПЦ – Харманли, относно: Придружени деца на чужди граждани; Социален доклад за оценка на постъпил сигнал рег. №УП-16146/27.11.2020 г. до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли, относно: Постъпил сигнал за дете – Я.А.С.; Социален доклад за оценка на постъпил сигнал рег. №УП-16146/27.11.2020 г. до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли, относно: Постъпил сигнал за дете –М.А.С.; Протокол с peг. №УП-16146/24.11.2020 г. от проведено интервю с М.Р.Х.; Протокол с peг. №УП-16146/24.11.2020 г. от проведено интервю с Я.А.С.; Заповед №ЗД/Д-Х-Х-186/23.11.2020 г. на Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли; Заповед №ЗД/Д-Х-Х-185/23.11.2020 г. на Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли; Регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила №826022034, издадена на 16.11.2020 г.; Писмо рег. №УП-16146/16.11.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“; Писмо с peг. №УП-16146/16.11.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Декларация рег. №УП-16146/13.11.2020 г. от М.Р.Х. ***; декларация на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗУБ с рег. №УП-16146/13.11.2020 г. от М.Р.Х.; Декларация за съгласие с peг. №УП-16146/13.11.2020 г. от М.Р.Х.; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с peг. №УП-16146/13.11.2020 г.; Покана за провеждане на интервю с peг. №УП-16146/20.11.2020 г. до М. Р.Х.; Решение за настаняване №992/12.11.2020 г. с РЕГ/УП №16146/13.11.2020 г.; Приложение към регистрационен лист с peг. №УП-16146/13.11.2020 г.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. №УП-16146/13.11.2020 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. №УП-16146/13.11.2020 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Република България във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. №УП-16146/13.11.2020 г.; Указания относно компетентния орган по предоставяне на убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут, пребиваване в Република България с рег. №УП-16146/13.11.2020 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще се следва за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Република България с рег. №УП-16146/13.11.2020 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Регистрационен лист на М.Р.Х. с peг. №УП-16146/13.11.2020 г. ведно с Приложение към регистрационен лист от 12.11.2020 г.; Молба за закрила вх.№1299/13.11.2020 г. и рег. №УП-16146/13.11.2020 г. от М.Р.Х. до ДАБ при МС; Молба на арабски език с вх. №105400-1454/02.11.2020 г. и рег. №УП-16146/13.11.2020 г. от М.Р.Х. до ДАБ при МС; Заповед рег. №5364з-1833/29.10.2020 г. на Директор на Дирекция „Миграция“ – МВР, относно: Налагане на принудителна административна мярка „Връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна; Амбулаторен лист рег. №УП-16146/13.11.2020 г. издаден на Марва Х. от медицинска служба при СДВНЧ – гр. София; Амбулаторен лист рег. №УП-16146/13.11.2020 г. издаден на Я.С. от медицинска служба при СДВНЧ – гр. София; Амбулаторен лист рег. №УП-16146/13.11.2020 г. издаден на М.С. от медицинска служба при СДВНЧ – гр. София; Пощенски плик №R PS 6450 005SAU X както и Социален доклад с вх. №186/11.01.2021 г. от Дирекция „Социално подпомагане“ - Харманли, относно: проучване на децата М.А.С. и Я.А.С..

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото днес представената от процесуалния представител на ответника: Справка вх. №МД-674-10/10.12.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“ при ДАБ, относно: Република И..

АДВ. Л.: Нямам други доказателствени искания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М. Р. Х. /чрез преводача/: Нямам доказателствени искания. Единственото, което искам да добавя е, че по време на проведеното интервю аз казах, че съм сирийка, но това никъде не е отразено. Доверих се на преводача.

СТ.ЮРК. Х.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

                  

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. Л.: Уважаема госпожо председател, моля да отмените атакуваното решение на интервюиращ орган в РПЦ - Харманли към ДАБ при МС, с което на основание чл.70, ал.1 във връзка с чл.13, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУБ е отказано предоставянето на хуманитарен статут. С оглед твърдението на жалбоподателката, че по произход е от Сирия – държава, която се характеризира с размирици и нестабилно социално положение, считам, че е налице заплаха за нея и за децата й, ако евентуално бъде отказан статут и същите бъдат върнати в страната, където техният живот действително ще бъде застрашен.

С оглед на изложеното ще Ви моля да отмените обжалваното решение и да върнете преписката на административния орган за ново разглеждане.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М. Р. Х. /чрез преводача/: Ние сме избягали не по наша воля, а в името на нашите деца, които нямат никакво бъдеще там. Също така изпитваме заплаха за живота си, а и съпругът ми беше ранен през 2004 г.. В нашата държава ние сме в опасност, за това не можем да се върнем там. Аз търся добро бъдеще за децата си. Както казах аз съм по народност с., но съпругът ми е и..

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на М.Р.Х. като майка и законен представител на малолетните й деца, срещу решението на интервюиращия орган, като неоснователна и недоказана. Считам, че процесното решение е правилно, законосъобразно и съобразено с материалния закон.

Категорично отхвърлям направеното твърдение от жалбоподателката, че същата е сирийска гражданка, тъй като по време на самата й регистрация, в присъствието на социален работник и преводач, тя е заявила, че е родена в И. и е и. което е попълнила и подписала декларация по чл.30 от ЗУБ и носи наказателна отговорност за невярно заявени данни. Недостоверно е и следващото твърдението, че в протокола от проведеното интервю не е отразено, че е сирийка, тъй като тя е потвърдила, че е родена в гр.М., но живее в гр.З.. Същият този протокол е прочетен на разбираем от нея език, отново в присъствието на социален работник и моля същото това основание, да не бъде прието.

За информация на съда искам да отбележа, че съпругът на жалбоподателката - А.С. Н. също има дело в Административен съд – Хасково, а именно: адм.дело №1166/2020 г., по което е постановено Решение №2 от 14.01.2020 г., с което съдът отхвърля жалбата на чужденеца. Единият й син Ю. А.С., който е пълнолетен, има дело в Административен съд – Хасково, а именно: адм.дело №1168/2020 г., по което е постановено Решение №1 от 11.01.2021 г. и отново съдът отхвърля жалбата на чужденеца. Дъщерята Ю. А.С. има дело в Административен съд – Хасково, а именно: адм.дело №1165/2020 г., по което е постановено Решение №10 от 13.01.2021 г. и жалбата е отхвърлена като неоснователна. По отношение на синът й А. А.С., същият е подал молба в РПЦ – Харманли, чрез Интервюиращия орган до Административен съд – Хасково, с която молба се отказва от подадената от него жалба и заявява, че желае да се завърне в И.. Тази молба е подадена по адм.дело №1164/2020 г., което е насрочено за разглеждане на дата 19.01.2020 г.

Подробности излагам в писмените си бележки, които моля да имате предвид при постановяване на вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо председател, считам жалбата за неоснователна. Изложените в същата процесуални нарушения не се сезират в решението и в цялата процедура, проведена от административния орган, поради което считам, решението за правилно, законосъобразно и обосновано, и следва да бъде оставено в сила.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 12.52 часа.

            Протоколът се изготви на 15.01.2020 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                         

 

 

Секретар: