П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 15.01.2021 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на петнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Тенева

сложи за разглеждане адм.дело № 616 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Б.М., редовно призован за днешно съдебно заседание при условията на чл.138. ал.2 от АПК, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ - ПЛОВДИВ, уведомен от предходно съдебно заседание чрез процесуалния си представител гл. юрк. Ц. Д., не се явява и не се представлява.

Съдът докладва, постъпила молба по електронната поща на Административен съд – Хасково, заведена с вх. №211/11.01.2021 г., от Ц. Д. – гл. юрк. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осиурителна практика“, в която сочи, че е в невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание и заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото, ако не са налице процесуални пречки за това. Сочи, че е извършила няколкократни проверки в деловодството на Административен съд – Хасково и е установила, че до настоящия момент не е представено заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза. В случай, че вещото лице представи заключение, прави изрично възражение по срока за представянето му, съгласно разпоредбата на чл.199 от ГПК и моли да й бъде дадена възможност да се запознае със същото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Л.Ц., редовно уведомена за днешното съдебно заседание, по телефона на 04.11.2020 г., не се явява.

Съдът докладва постъпила молба с вх. №350/14.01.2021 г. от вещото лице М.Л.Ц., в която сочи, че още не е готова със заключение по поставените задачи пред експертизата, поради обема на информацията и постоянната й трудова ангажираност, натрупването на празнични дни и семейни ангажименти, както и отново струпване на едновременна работа по други дела, всички насрочени за месец януари 2021 г.. В молбата моли да й бъде дадено повече време за работа по делото, което й е необходимо, за да има възможност да довърши работата си по въпросите към експертизата, анализирайки внимателно всички доказателствени материали по делото. Към молбата вещото лице прилага призовки за вещо лице за дела, по които е ангажирана в Районен съд – Хасково и Окръжен съд – Хасково.

Съдът, като взе предвид, че страните са редовно призовани за днешното съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Като взе предвид, че страните не се явяват и не правят искания за събиране на други доказателства на този етап от производството, както и постъпилата молба от вещото лице М.Л.Ц., с която моли да й бъде даден по-дълъг срок за изготвяне на възложената й експертиза, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата и час, като на вещото лице следва да бъде дадена възможност да изготви заключение по възложената й съдебно-счетоводна експертиза.

Водим, от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице М.Л.Ц. да изготви заключение по възложената й съдебно-счетоводна експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.03.2021 г. от 10.20 часа, за която дата страните - уведомени при условията на чл.138. ал.2 от АПК.

Да се уведоми вещото лица М.Л.Ц. за датата на следващото съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

Протоколът се изготви на 15.01.2021 година.

 

                                                                     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                       

 

 

Секретар: