П Р О Т О К О Л

 

гр. Х., 15.01.2021 година

 

Административен съд Х., в публично съдебно заседание на петнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Тенева

сложи за разглеждане адм.дело № 468 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

 

На поименното повикване в 10.10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.М., уведомен от предходно съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Б.С., не се явява, представлява се адв. С., надлежно упълномощенa по делото.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА Х., уведомен от предходно съдебно заседание чрез процесуалния си представител ст. юрк. В. В., не се явява, представлява се от ст. юрк. В., надлежно упълномощена по делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

СТ. ЮРК. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че съгласно протоколно определение на съда от 06.11.2020 г. на процесуалния представител на ответника в настоящото производство – ст. юрк. В., е дадена възможност да ангажира доказателства във връзка с това: налице ли са строителни книжа за процесния строеж – „гараж“, находящ се в ПИ 77195.724.166 по кадастралната карта на гр. Х., с адрес: гр. Х., ул. „Б.“ №**.

СТ. ЮРК. В.: С оглед дадената ни възможност в предходно съдебно заседание да ангажираме доказателства, относно това налице ли са строителни книжа за процесния строеж, заявявам, че колегите от отдел „Архитектура“ са извършили проверка в архива на Община Х. за периода от 1957 г. до 22.12.2020 г. и от тази проверка е установено, че строителни книжа за процесния обект не са намерени. Единственото, което е намерено е ПУП за озеленяване на съседен имот, което вещото лице беше засегнало от части в заключението си. В днешно съдебно заседание представям този ПУП, както и вътрешна кореспонденция в писма, с които аз съм направила запитвания до Дирекция „АГСИ“ и съответно те са ми върнали отговор.

АДВ. С.: Госпожо съдия, не възразявам по делото да бъдат приети представените писма, но този ПУП, който касае съседен имот, считам, че не е относим към настоящия спор и моля да не го приемате като писмено доказателство по делото.

Съдът, намира днес представените доказателства от процесуалния представител на ответника в настоящото производство за относими и допустими и счита, че следва да бъдат приети като писмени доказателства по делото, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото: Писмо рег. индекс: 11-36-143#1/09.11.2020 г. от ст. юрк. В. В. до Директора на Дирекция „АГСИ“; Писмо рег. индекс: 11-36-143#2/22.12.2020 г. от Т. М. - началник отдел „АГК“ до Дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“; Копие от план, одобрен със Заповед №1589/1958 г.; Копие от план, одобрен със Заповед №205/1981 г.; Констативен протокол от 16.01.2013 г., относно: извършена проверка за обявяване на Решение №274/05.10.2012 г. на Общински съвет – Х. за ПУП – изменение на плана за регулация на част от кв.370б и кв.370в, гр. Х.; Копие от стр.90, брой 89 от 13.11.2012 г. на Държавен вестник; Протокол №12 от заседание на Общински съвет – Х., проведено на 05.10.2012 г., относно Решение №274; Писмо от инж. Г. И. – Кмет на Община Х. до Общински съвет – Х. ведно с Докладна записка от инж. Г. И. – Кмет на Община Х., относно: одобряване на ПУП – изменение на плана за регулация на част от кв.370б и кв.370в, гр. Х.; Заповед №1266/05.09.2012 г. на Кмет на Община Х.; Протокол №26/14.08.2012 г. от проведено заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Х.; Констативен протокол от 19.07.2012 г., относно: извършена проверка за обявяване на преписка за ПУП – изменение на плана за регулация на част от кв.370б и кв.370в, гр. Х.; Обявление №УТ-27/14.06.2012 г., с отбелязване за поставяне на таблото в сайта на Община Х. на дата 19.06.2012 г.; Служебна задача да бъде изготвено съобщение №УТ-27/13.06.2012 г., издадена от Директор на Дирекция „УТ“; Копие на страница от вестник „О.“, брой №21/04.06.2012 г.; Обявление на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ с отбелязване, че настоящото е публикувано в Държавен вестник, брой №35 от 08.05.2012 г.; Копие от стр.106, брой 35 от 08.05.2012 г. на Държавен вестник; Обявление на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ с отбелязване, за промяна на уличната регулация между осови точки о.т.160-о.т.1162-о.т.159-о.т.161; Протокол №11/03.04.2012 г. от проведено заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Х.; Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП №441/28.03.2012 г. на Кмет на Община Х.; Проект за ПУП – изменение на кв.370б и кв.370в, гр. Х., изработен от инж. Н. М., месец март 2012 г.; Обяснителна записка, относно: Проект за изменение на план за регулация на кв.370б и кв.370в, по плана за регулация на гр. Х., от инж. Н. М.; Проект за ПУП – изменение на плана за регулация на кв.370б и кв.370в, гр. Х., одобрен с Решение №274/05.10.2012 г. на Общински съвет – Х.; Проект за ПУП – изменение на плана за регулация на кв.370б и кв.370в, гр. Х., одобрен с Решение №1266/05.09.2012 г. на Общински съвет – Х.; Скица-извадка от кадастралната карта и плана за регулация на кв.370б и кв.370в, гр. Х..

АДВ. С.: Госпожо съдия, нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да бъде даден ход по същество.

СТ. ЮРК. В.: Госпожо съдия, моля да допуснете до разпит в днешното съдебно заседание двама свидетели, а именно: лицата Л.Б.Х. и Н.Ф.Е., които ще установяват факти, относно: момента на извършване на описания в процесната заповед строеж; какво точно е извършено и съответно от кого е извършено. Това са лицата, които искаха да бъдат конституирани в настоящото производство.

По отношение на направеното, в днешното съдебно заседание, доказателствено искане от страна на процесуалния представител на ответника – ст. юрк. В., да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане лицата: Л.Б.Х. и Н.Ф.Е., съдът намира същото за неоснователно и счита, че следва да бъде оставено без уважение.

Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствено искане, направено от процесуалния представител на ответника – ст. юрк. В., за допускане до разпит при режим на довеждане лицата Л.Б.Х. и Н.Ф.Е..

АДВ. С.: Нямам други доказателствени искания.

СТ. ЮРК. В.: Нямам други доказателствени искания.

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. С.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да отмените оспорената заповед за премахване на процесния строеж. Считам, че оспорената заповед е издадена в нарушение на принципа на съразмерност, регламентиран в чл.6, ал.2 от АПК съгласно, който административният акт и негово изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът е издаден. В случая издадената заповед предвижда премахване на цялата сграда без да е изследвана възможността за частично премахване на отделно извършени СРМ, които безспорно в представляват основен ремонт. При това положение, без да бъде изследвана евентуалната търпимост на незаконния строеж в останалата част, считам, че тази заповед е незаконосъобразна.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски, за които представям списък.

СТ. ЮРК. В.: Уважаема госпожо административен съдия, считам заповедта за законосъобразна и като такава ще Ви моля да я потвърдите. По делото безспорно се установи, че извършеният строеж от С.М. е през периода на 2009 г. По делото има представено Писмо с вх. №94С-6025-1/16.10.2019 г., с което жалбоподателят признава, че този строеж е извършен през 2019 г., тоест към момента на закупуване на имота. В този случай няма как да говорим за търпимост, тъй като §16 и §127 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ предвиждат едни други периоди за изграждане на строежи, за да бъдат същите търпими.

Считам, че процесната заповед е издадена от компетентен орган, без съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила. По преписката има представена и заповед за спиране на процесния строеж, за който е издадена оспорената заповед. Тази заповед за спиране също удостоверява, че строителните дейности са извършени извън обхвата на §16 и §127 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ. Отделно от това, от заключението на вещото лице се установи, че за такъв вид строеж следва да бъдат издадени строителни книжа. Видно от представените днес писмени доказателства се установява, че такива не са издавани, а ако има издадени такива, то е в тежест на жалбоподателя да ги представи, но по делото не бяха представени. Считам процесния строеж за безспорно установен за незаконен.

С оглед на изложеното ще Ви моля да потвърдите заповедта и да ни присъдите направените разноски по делото.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

            Заседанието приключи в 10.27 часа.

            Протоколът се изготви на 15.01.2021 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Секретар: