П Р О Т О К О Л

 

гр. Х., 15.01.2021 година

 

Административен съд Х., в публично съдебно заседание на петнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Тенева

сложи за разглеждане адм.дело № 597 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „А. – С.“ ЕООД, редовно призован за днешното съдебно заседание чрез адв. Г.К., с призовка връчена по EПЕП на 23.11.2020 г., не се явява, представлява се от адв. К., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОДМВР - Х., редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 23.11.2020 г., не се явява и не се представлява.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от „А. – С.“ ЕООД, гр. Х., представлявано от управителя А.А., подадена чрез пълномощник адв. К., против Съобщение изх. №125390-9049 от 24.06.2020 г., издадено от Началник „Пътна полиция“ при ОДМВР - Х., което обективира отказ за възстановяване на срок за регистрация на лек автомобил, марка „М.“ и отказ за отмяна на наложена принудителна административна мярка, по силата, на която служебно е прекратена регистрацията на лек автомобил марка „М.“. Производството по делото продължава, след като определението на съда постановено по настоящото дело от 12.08.2020 г., с което жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото прекратено, е отменено с Определение № 14093/16.11.2020 г., постановено по адм. дело №9510/2020 г. по описа на ВАС – Седмо отделение и делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия, при извод, че оспореното съобщение има белезите на индивидуален административен акт.

АДВ. АДВ. К.: Уважаема госпожо председател, към настоящия момент е налице отпаднал правен интерес за жалбоподателя, тъй като с последващ акт на Административен съд – Х. и в резултат съдействието на администрацията, моторното превозно средство, чиято регистрация целяхме да запазим с настоящото производство, към настоящия момент е възстановена. В тази връзка представям нарочна молба с искане да прекратите производството и да ни присъдите сторените по делото разноски, за които представям списък.

След определението на съда по настоящото дело за недопустимост на жалбата, в последствие, ние депозирахме искане по чл.250 от АПК и в последствие по адм.дело №820/2020 г. по описа на Административен съд – Х. за 2020 г., съдът задължи органите да съдействат, за да можем да депозираме искане за запазване на регистрационните табели. Такова съдействие ни беше направено и видно от приложените към настоящата молба доказателства, процесното МПС, лек автомобил марка „М.“ е пререгистрирано на „А. – С.“ ЕООД - гр. Х. и са запазени регистрационните табели. С оглед на това и целените с настоящото производство правни последици са отпаднали.

Съдът с оглед изразеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя в настоящото производство – адв. Г.К. и предвид депозираната и поддържана от същия молба в днешното съдебно заседание, ведно с всички приложени към нея писмени доказателства, констатира, че по отношение на жалбоподателя е налице отпадал правен интерес за водене на настоящото съдебно производство, тъй като целеният от него резултат е постигнат с действията на администрацията, а именно лек автомобил марка „Мерцедес“ е пререгистриран на „Ата – Строй“ ЕООД - гр. Х. и са запазени регистрационните табели. Като тук следва да бъде посочено, че тези действия на администрацията са в следствие на Разпореждане №56 от 10.09.2020 г., постановено по адм. дело №820/2020 г. по описа на Административен съд – Х., в което производство съдът, постановявайки своя акт не е взел предвид наличието на настоящото съдебно производство.

При това положение, настоящия състав на съдът намира, че жалбата на „А. – С.“ ЕООД - гр. Х. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено на основание чл.159, т.4 от АПК.

С оглед изход на спора основателно се явява искането на пълномощника на жалбоподателя за присъждане на направените в настоящото производство разноски в размер на 1100.00 лв., от които 100.00 лв. - държавни такса за образуване на делото и 1000.00 лв. - договорено и платено възнаграждение за един адвокат. Поради което на основание чл.78, ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК Областна дирекция на МВР –Х. /като юридическо лице в структурата, на което е включен Сектор „Пътна полиция“ - Х./ следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски

Предвид горепосоченото и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А. – С.“ ЕООД, гр. Х., представлявано от управителя А.А., подадена чрез пълномощник адв. К., против Съобщение изх. №125390-9049 от 24.06.2020 г., издадено от Началник „Пътна полиция“ при ОДВМР - Х..

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело №597/2020 г. по описа на Административен съд – Х. за 2020 г.

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Х. да заплати на жалбоподателя „А.– С.“ ЕООД - гр. Х., ЕИК:*********, представлявано от А.Ф.А., направените по делото разноски в размер на 1100.00 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес за явилата се страна, а за неявилата се страна от датата на получава на съобщението.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

Протоколът се изготви на 15.01.2021 година.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                          

 

Секретар: