П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 15.01.2021 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на петнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Тенева

сложи за разглеждане адм.дело № 1077 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.42 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.С., нередовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Призовката до същия е върната в цялост с отбелязване, че адресът е посетен на дати: 26.11.2020 г., 15.12.2020 г., 06.01.2021 г. и лицето не е намерено на адреса. На залепените известия не се е явило лице, което да получи призовката. В залата се явява адв. В.П., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 24.11.2020 г., не се явява, представлява се от юрк. В. Р., надлежно упълномощен по делото.

АДВ. П.: Въпреки нередовното призоваване на моя доверител, не възразявам да бъде даден ход на делото. Заявявам, че предварително съм запознат с делото, за което имам и отметка на контролния лист.

ЮРК. Р.: Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от С.Д.С. ***, подадена чрез адв. В.П., против Решение №296 от 09.09.2020 г. на ЗА Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане изх. №С200026-137-0007036/14.08.20120 г. на публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП- Пловдив, в обжалваната му част, с което не се прекратява, поради изтекла погасителна давност, събирането на публични вземания в общ размер на 6285.51 лв. по изпълнително дело №26030088220/2003 г. По изложени в жалбата съображения за незаконосъобразност на оспорения акт се моли за неговата отмяна.

АДВ. П.: Поддържаме жалбата. Да се приеме административната преписка.

ЮРК. Р.: Считаме подадената жалба за неоснователна. Моля да приемете представената преписката.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото постъпилата с придружително писмо вх. №6834/20.11.2020 г. административна преписка от страна на ответника, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от документи, а именно: Решение №296/09.09.2020 г. на ЗА Директор на ТД на НАП – Пловдив; Заповед №ЗЦУ-ОПР-9/25.06.2019 г. на основание чл.84 от ЗДС и чл.10, ал.1, т.1 от ЗНАП, издадена от Изпълнителен директор на НАП; Заповед №7097/18.08.2020 г. на основание чл.57, ал.3 от ЗДС и лична молба, издадена от Изпълнителен директор на НАП; Известие за доставяне №R PS 6320 002SS9 N; Писмо изх. №94-00-5522#2/22.10.2020 г. от Директор на ТД на НАП – Пловдив до С.Д.С.; Писмо изх. №94-00-5522#3/11.09.2020 г. от ЗА Директор на ТД на НАП – Пловдив до С.Д.С.; Известие за доставяне №ИД PS 6320 002TUR 8 ведно с пощенски плик с №R PS 6320 002TUR 8; Писмо изх. №94-00-5522#3/11.09.2020 г. от ЗА Директор на ТД на НАП – Пловдив до С.Д.С. с отбелязване:0100013890204; Пощенски плик с №R PS 6300 015543 8; Становище от М. К. – ст. юрк. при ТД на НАП – Пловдив, процесуален представител на Изпълнителен директор на НАП, съгласно Пълномощно №367/07.06.2017 г. ведно със Списък на направените разноски и Пълномощно №367/07.06.2017 г. за упълномощаване на М. А. К. – ст. юрк. в отдел „Обжалване“ при ТД на НАП – Пловдив; Разпореждане изх. №С200026-137-0007036/14.08.2020 г., издадено от Я. Д. – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив; Постановление за налагане на обезпечителни мерки №С180026-022-0033644/28.05.2018 г., издадено от Я. Д. – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив ведно с Разписка за връчване №С180026-РЗЛ-0008804/06.08.2018 г., подписана от С.С.; Жалба с вх. №94-00-5522/28.08.2020 г. от С.Д.С. срещу Разпореждане изх. №С200026-137-0007036/14.08.2020 г. на публичен изпълнител Я. Д. при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Пощенски плик № R PS 6300 014JXI T; Молба вх. №0200016-000-03552/05.08.2020 г. от С.Д.С. до териториален директор на НАП – Пловдив, относно: Справка за задълженията към НАП от 29.07.2020 г.; Съобщение за доброволно изпълнение №88220/2003/000001/11.12.2006 г. с изх. №88220/2003/000001/11.12.2006 г.; Известие за доставяне №70/12.12.2006 г.; Разпореждане за присъединяване изх. №088220/2003/000002/13.03.2015 г., издадено от А. З. – гл. публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив; Пощенски плик от дата 17.03.2015 г.; Молба вх. №РД-16-8071/24.07.2015 г. от С.Д.С. до Териториален директор на НАП – Пловдив; Разпореждане изх. №88220/2003/000004/22.10.2015 г., издадено от А. З. – гл. публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив; Разпореждане изх. №С160026-125-0057403/18.05.2016 г., издадено от А. З. – гл. публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив; Разпореждане изх. №С160026-125-0057404/18.05.2016 г., издадено от А. З. – гл. публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив; Разпореждане изх. №С160026-125-0097187/18.07.2016 г., издадено от А. З. – гл. публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив; Молба вх. №РД-16-2061/03.07.2018 г. от С.Д.С. до Териториален директор на НАП – Пловдив; Разпореждане изх. №С180026-137-0008192/11.07.2018 г., издадено от Я. Д. – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив; Справка за общите задължения (е-услуга) за лицето: С.Д.С., актуална към 19.11.2020 г.

АДВ. П.: Госпожо председател, с оглед на твърдението ни, че изпълнително дело№№26030088220/2003 г. е приключило, Ви представям Удостоверение за липса на задължения към дата 27.10.2008 г. С това удостоверение НАП удостоверява, че към тази дата моят доверител няма никакви задължения.

ЮРК. Р.: Предоставям на съдът да прецени каква стойност има това удостоверение, във връзка с възникналия правен спор.

По отношение на днес представеното писмено доказателство от страна на процесуалния представител на жалбоподателя – адв. П., съдът намира същото за относимо и допустимо, и счита, че следва да бъде прието по делото.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото надлежно заверено копие на Удостоверение за наличие или липса на задължения с изх. №26020080420262/27.10.2008 г., издадено на лицето С.Д.С. ***.

АДВ. П.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме други доказателствени искания.

ЮРК. Р.: Няма да сочим други доказателства. Нямаме други доказателствени искания.

Съдът, като взе предвид, че страните в настоящото производство не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. П.: Уважаема госпожо председател, в жалбата подробно сме изложили мотивите и съображенията си за неправилността на атакуваното решение от моя доверител. Молим да отмените така обжалваното решение, както и да ни присъдите направените по делото разноски.

ЮРК. Р.: Уважаема госпожо председател, считаме подадената жалба от С.С. срещу Решение №296/09.09.2020 г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив за неоснователна. Ще Ви моля при постановяване на вашето решение да вземете предвид становището, което сме приложили по преписката. Считам, че в случая решението е правилно и законосъобразно. Претендирам за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, за което сме представили списък.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

Протоколът се изготви на 15.01.2021 година.

 

                                                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

Секретар: