П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 15.01.2021 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на петнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Тенева

сложи за разглеждане адм.дело № 1073 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Д. – Д.О.“, чрез представляващ Д.О.П., редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 11.12.2020 г., не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ – ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 04.12.2020 г., не се явява, представлява се от юрк. В. Р., надлежно упълномощен по делото.

ЮРК. Р.: Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от ЕТ „Д. – Д.О.“, представляван от Д.О.П., със седалище и адрес на управление гр. С. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №ФК-675-0073603/27.10.2020 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП. По изложени в жалбата съображения за незаконосъобразност на оспорения акт се моли за неговата отмяна.

ЮРК. Р.: Считам подадената жалба от ЕТ „Дани – Д.О.“ за неоснователна, а оспорената заповед, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП за правилна и законосъобразна. Моля да приемете представената преписката. Няма да представям други доказателства.

Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъде приета постъпилата с придружително писмо вх. №6798/19.11.2020 г. административна преписка от страна на ответника, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от документи, а именно: Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-675-0073603/27.10.2020 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ в ЦУ на НАП – Пловдив ведно с Разписка за връчване от 04.11.2020 г., подписана от Д.О.П.; Протокол за извършена проверка в обект, Серия АА, №0073603 от 16.10.2020 г. ведно с Опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката на търговски обект – хранителен магазин от дата 16.10.2020 г.; Дневен отчет на ФУ с инд. №******** от дата 16.10.2020 г./10:06:09 часа; Съкратен отчет на фискална памет от дата 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г. на ФУ с инд. №******** от дата 16.10.2020 г./10:25:16 часа ведно със Съкратен отчет на фискална памет от дата 01.01.2020 г. до 16.10.2020 г. на ФУ с инд. №******** от дата 16.10.2020 г./10:27:15 часа; Акт за установяване на административно нарушение, серия АN, №F575903 от дата 16.10.2020 г. ведно с Разписка за връчване от 16.10.2020 г., подписана от Д.О.П.; Заповед №ЗЦУ-1148/25.08.2020 г. на Изпълнителен директор на НАП; Становище от юрк. Вангел Р. – пълномощник на Изпълнителен директор на НАП, в качеството му на процесуален представител на Началник отдел Дирекция „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП, съгласно Пълномощно №329 от 12.11.2019 г. и на основание чл.12 от ЗНАП ведно със Списък на направените разноски и Пълномощно №329/12.11.2019 г. за упълномощаване на В. Х. Р. – юрк. в отдел „Обжалване“ при ТД на НАП – Пловдив.

ЮРК. Р.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено.

Съдът, като взе предвид, че страните в настоящото производство не правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ЮРК. Р.: Уважаема госпожо административен съдия, считам издадената заповед, предмет на настоящия правен спор, за правилна и законосъобразна с подробно изложени мотиви по наложената мярка. Административният орган е издал обжалваната заповед, позовавайки се на конкретни факти и обстоятелства, а именно: неотразяване и неотчитане на оборотите от продажби, чрез издаване на фискални касови бонове, от фискално устройство, което води до негативни последици за фиска, тъй като не се отчитат приходи и по този начин се стига до отклонение на данъчното облагане. Също така считам, че са несъстоятелни доводите, изложени в жалбата, тъй като те нямат правно значение и са неотносими към констатираното нарушение при извършената проверка от органите по приходите. Ще Ви моля при постановяване на вашето решение да вземете предвид становището, което сме приложили по преписката. Моля да отхвърлите подадената жалба като неоснователна и да потвърдите обжалваната заповед. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, за което сме приложили списък.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

Протоколът се изготви на 15.01.2021 година.

 

                                                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

Секретар: