П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:        

 

                                  

При участието на секретаря Дорета Атанасова

и  прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1012 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 10.04 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Т.И., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Т., надлежно упълномощена.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА ДИРЕКТОР на ТП на НОИ - ХАСКОВО, редовно призован, се представлява от старши юрисконсулт С., надлежно упълномощена.

                        Адв. Т. – Госпожо Председател, считам, че не са налице пречки за даване ход на делото.

                        Юриск. С. - Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се жалбата.

                        Адв. Т. – Поддържамe така подадената жалба от името на доверителя ми. 

                        Юриск. С. – Оспорваме жалбата. Моля да се приеме като доказателство представената по делото административна преписка.

                        Адв. Т. – Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства. Госпожо Председател, ако насрещната страна изрично оспорва качеството на земеделски производител на жалбоподателя за процесните периоди, а ние твърдим, че това качество не изчезва автоматично, моля да уважите направеното от нас искане да се изиска информация от ОД „Земеделие“ - Хасково, за да се види дали има данни за прекратяване или служебно отписване на жалбоподателя от регистрите.

                        Юриск. С. – Считам, че доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя не е необходимо, тъй като от извършените проверки от контролните органи на ТП на НОИ – Хасково и в техните констативни протоколи е отразено, че няма информация за прекратяване на дейността на жалбоподателя.

                        Адв. Т. – При това становище на ответника, не поддържаме искането си.

                        Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите приложени към жалбата и съдържащите се в изпратената административна преписка по издаване на оспореното решение, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата и административната преписка в заверен вид документи, а именно: регистрационно удостоверение № 280004593 от 07.06.2000 г.; заявление за отпускане на пенсия/и и добавка/и с вх. № 2113-26-109/03.02.2020 г.; приети документи за пенсия в ТП на НОИ – Хасково по заявление: 2113-26-109/03.02.2020 г.; опис на осигурителен стаж на жалбоподателя от 21.05.2020 г.; стр. 41 от осигурителна книжка - вноски за 1998 г.; стр. 37 от осигурителна книжка - вноски за 1997 г.; служебна бележка за осигурителен стаж/доход на самоосигуряващо се лице с изх. № 21102-26-109-1/17.02.2020 г.; констативен протокол № КВ-5-26-00721916/17.02.2020 г.; писмо изх. № 21102-26-109-2/17.02.2020 г.; писмо изх. № 21102-26-109/04.02.2020 г.; служебна бележка за осигурителен стаж/доход на самоосигуряващо се лице с изх. № 21102-26-263-1/09.04.2020 г.; писмо изх. № 21102-26-263/02.04.2020 г.; удостоверения от Т.Т.И. от 25.04.2020 г. – 2 бр.; писмо изх. № 2113-26-109-1/17.02.2020 г.; справка ППФ и УвПФ за жалбоподателя от 03.02.2020 г.; 22А – деклариран вид осигуряване от самоосигуряващи се лица от 03.02.2020 г.; Справка от Регистър на осигурените лица на НОИ при пенсиониране – обобщени суми по осигурители и години и трудови договори към дата 03.02.2020 г.; удостоверение /обр. УП-3/ с изх. № 8/24.03.2020 г.; трудова книжка № 3 на Т.Т.И. – 2 л.; осигурителна книжка № 13378 от 01.07.1997 г. – 4 л.; Разпореждане № **********/2140-26-406/28.05.2020 г.; опис на върнатите документи, представени със заявление № 2113-26-109 от 03.02.2020 г.; известие за доставяне с пощенско клеймо от 10.06.2020 г.; жалба вх. № Ц 1012-26-243/03.07.2020 г.; пълномощно от 24.06.2020 г.; Разпореждане № **********/2140-26-406/28.05.2020 г.; констативен протокол № КВ-5-26-00744132/08.04.2020 г.; констативен протокол № КВ-5-26-00721916/17.02.2020 г.; служебна бележка за осигурителен стаж/доход на самоосигуряващо се лице с изх. № 21102-26-263-1/19.04.2020 г.; регистрационна карта на земеделски производител; удостоверение от 14.06.2000 г.; жалба вх. № Ц 1012-26-243/03.07.2020 г.; страница с ръкописен текст; направени вноски за фонд ДОО по период на осигурителните вноски от януари 2000 г. до декември 2000 г.; направени вноски за фонд ДОО по период на осигурителните вноски от януари 2002 г. до декември 2002 г.; Решение № Ц1012-26-243-1/28.07.2020 г. на Директор ТП на НОИ – Хасково; писмо изх. № Ц21102-26-789/29.07.2020 г.; служебна бележка за осигурителен стаж/доход на самоосигуряващо се лице с изх. № Ц21102-26-789-1/03.08.2020 г.; жалба вх. № Ц 1012-26-243-2/12.08.2020 г.; Разпореждане № **********/Ц 2146-26-39/13.08.2020 г.; известие за доставяне с пощенско клеймо от 30.07.2020 г.; жалба вх. № Ц 1012-26-243-2/12.08.2020 г.; Решение № Ц1012-26-243-1/28.07.2020 г. на Директор ТП на НОИ – Хасково; Разпореждане № **********/2140-26-406/28.05.2020 г.; писмо изх. № 21102-26-263-2/09.04.2020 г.; констативен протокол № КВ-5-26-00744132/08.04.2020 г.; писмо изх. № 21102-26-109-2/17.02.2020 г.; констативен протокол № КВ-5-26-00721916/17.02.2020 г.; удостоверение изх. № РЗС-02-169-2/06.08.2020 г.; регистрационна карта на земеделски производител; удостоверение от 14.06.2000 г.; платежни документи – 27 л.; писмо изх. № Ц1012-26-243-3/13.08.2020 г.; списък по чл. 152, ал. 3 от АПК; съобщение по адм. дело № 740/2020 г. по описа на АдмС – Хасково с вх. № Ц1012-26-243-4/24.08.2020 г.; Определение от 24.08.2020 г. по адм. дело № 740/2020 г. по описа на АдмС – Хасково; съобщение по адм. дело № 740/2020 г. по описа на АдмС – Хасково с вх. № Ц1012-26-243-4/24.08.2020 г. и резолюция; опис на осигурителен стаж на жалбоподателя от 28.08.2020 г.; Разпореждане № **********/Ц2135-26-2/28.08.2020 г.; Разпореждане № **********/Ц2140-26-105/01.09.2020 г.; известие за доставяне с дата на получаване на пратката 29.09.2020 г.; жалба вх. № Ц1012-26-433/05.10.2020 г.; писмо вх. № Ц1012-26-243-5/14.09.2020 г.; Определение от 24.08.2020 г. по адм. дело № 740/2020 г. по описа на АдмС – Хасково с отбелязване на влизането му в сила; Решение № Ц1012-26-433-1/19.10.2020 г. на Директор ТП на НОИ – Хасково /оригинал/, ведно с известие за доставяне с пощенско клеймо от 20.10.2020 г.    

                        Адв. Т. – Нямаме други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

                        Юриск. С. - Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

            Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Адв. Т. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите подадената от името на доверителя ми жалба, като отмените обжалваното решение на директора на ТП на НОИ, като неправилно и незаконосъобразно.

                        Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, за да придобие едно лице качеството на осигурено лице на основание регистрация като земеделски производител, е да има подадена декларация за започване на дейност и внесени осигурителни вноски. В този смисъл са Определение № 1 от 2007 г. по тълкувателно дело № 2/2007 г. и Определение № 14 от 2007 г. по тълкувателно дело № 10/2007 г. на Общо събрание на колегията на ВАС. От административната преписка безспорно се установява, че доверителят ми е започнал дейност като самоосигуряващо се лице, въз основа на регистрация като земеделски производител от 01.04.2000 г. Безспорно се установява от приложените от нас платежни нареждания, че за процесните периоди са внасяни осигурителни вноски. Регистрацията като земеделски производител е една – първоначална, като в действащото законодателство няма изискване всяка година земеделският стопанин да се регистрира отново. Визираната в Наредба № 3/29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани разпоредба, касаеща пререгистрацията на земеделския производител ежегодно, е свързана само и единствено със загубване на привилегии по чл. 6 от същата наредба, но не и до загубване на качеството на земеделски стопанин. За да загуби качеството си на земеделски стопанин, едно лице трябва да се е отписало като такъв,  чрез подаване на съответния документ или да са били налице основания за служебно отписване. Такива, както се установява, обстоятелства няма. По този начин административният орган, приемайки обратното, е постановил един незаконосъобразен акт. В този смисъл са и решения на различни административни съдилища, цитирани в настоящата жалба, копия от които представям за улеснение на съда.

                        Доколкото жалбоподателят е осигурено лице по смисъла на КСО, моля същото да бъде освободено от такса за настоящото производство, като ни бъдат присъдени и сторените разноски по делото, за което представям списък. Моля да предвидите, че е осъществена безплатна правна помощ по чл. 38 от Закона за адвокатурата, тъй като жалбоподателят е мой баща.

                        Юриск. С. - Уважаеми административен Съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и  недоказана. При извършените проверки от контролен орган на ТП на НОИ – Хасково в пенсионното производство се установява, че жалбоподателят за спорните периоди няма надлежна регистрация като земеделски стопанин и съответно внесените от него осигурителни вноски за този период се явяват неоснователно внесени, тъй като няма качеството на самоосигуряващо се лице. Затова считам, че правилно този период не е зачетен като осигурителен стаж от пенсионния орган, а съгласно наличния осигурителен стаж от 38 години, 6 месеца и 24 дни, не отговаря на изискванията на чл. 69б,  ал. 2 от КСО, както и на чл. 68, ал. 1 и 2 и на чл. 68 от КСО. С оглед на това, като е потвърдил разпореждането на пенсионния орган за отказ за отпущане на пенсия, считам, че директорът на ТП на НОИ - Хасково е издал правилен и законосъобразен административен акт, който моля да бъде потвърден. Моля да ни присъдите разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

                        Заседанието приключи в 10.15 часа.

            Протоколът се изготви на 14.01.2021 година.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: