П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове: 

 

 

При участието на секретаря Дорета Атанасова

и  прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1047 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.П.Л., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. П., с пълномощно по делото.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА ДИРЕКТОР на РД „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ - СТАРА ЗАГОРА, редовно призован, не изпраща представител.

                        СВИДЕТЕЛЯТ В.Н.Н., редовно призован, се явява лично.

                        Адв. П. – Не са налице пречки и моля да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради  което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Свидетелят се отстрани от съдебната зала.

                        Докладва се жалбата, насочена срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка по Закона за автомобилните превози.

                        Адв. П. – Поддържаме жалбата, госпожо Председател. Да се приемат приложените към административната преписка писмени доказателства. Други доказателства няма да сочим.        

                        Съдът намира, че следва да приеме като доказателства документите съдържащи се в изпратената административна преписка по издаване на оспорената заповед, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателства по делото: известие за извършена доставка с баркод 5300215184966; Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1601/17.07.2020 г., ведно с уведомление; АУАН бл. № 262200/16.07.2020 г.; пътен лист от 16.07.2020 г.; пътна книжка серия ВГ № 1157, заверена на 01.06.2020 г.; Заповед № 1308/30.07.2020 г. и Заповед № РД-01-43/23.01.2020 г.  

                        Адв. П. – Нямам искания преди разпита на свидетеля.

                        Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля В.Н.Н..

                        СВИД. В.Н.Н. – /снета самоличност/. Служител съм в РД „Автомобилна администрация“ – Стара Загора. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК.

                        Знам за какво се води делото. Работя като инспектор в отдел „Контрол“ към РД „Автомобилна администрация“ – Стара Загора. Спомням си, че на 16.07.2020 г. около 18.40 часа в гр. Харманли съм спрял за проверка водача и съм установил, че автомобилът е бил приведен в работен вид, без надписи, без табела „не работи“, с пътник и не е включил апарата за отчитане на изминатите километри и сума дължима от пътника. Водачът не си спомням да ми даде никакви обяснения. Не знам дали е правил възражения. Има графа в акта за възражения, ако е писал там, нямам спомен. Аз съм актосъставителя. Имаше и друг пътник в таксито, а именно пътничката М. И. С. /свидетелят цитира от акта/. Нямам спомен шофьорът да ми е отправил някакви искания. Не си спомням и самата пътничка да ми е казала нещо.

                        Адв. П. - Нямам повече въпроси към свидетеля.

                        Свидетелят се освободи от съдебната зала.

                        Адв. П. – Нямам други доказателствени искания. Намирам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

                        Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Адв. П. – Почитаема госпожо Председател, ще бъда кратък в изложението си пред Вас. Поддържаме изцяло жалбата по наведените аргументи. На 16.07.2020 г. виновният по акта не е упражнявал таксиметров превоз по смисъла на законовата разпоредба. В случая административнонаказващият орган не е направил необходимото, за да се увери във всички обстоятелства, които са били заявени към него в онзи момент. Ето защо намирам, че фактическите предпоставки за налагане на такава принудителна мярка, не са били налице. Като допълнителен аргумент само ще посоча, че предвид ЗАНН принудителна административна мярка се налага само в случаите, за да бъде преустановено административно нарушение. В настоящия случай, повече от шест месеца вече, доверителят ми търпи такива ограничения, без да има влязъл в сила съдебен акт, а именно наказателно постановление, което по безспорен начин да признава неговата вина и да оправдава ангажирането на административнонаказателната отговорност. Ние имаме наказателно постановление, но то не е влязло в сила. По тази причина намирам, че тези мерки, които са предприети от контролния орган, са прекомерни. Вярно е, че тук с едногодишния срок, който е определен, няма възможност за лавиране, доколкото не са предвидени от законодателя някакви параметри с минимум и максимум, които ние да претендираме, че не са обсъдени при определяне на санкцията, но това са аргументите, с които изчерпателно излагаме пред Вас и отправяме молба да бъде отменена ПАМ като незаконосъобразна. Молим за съдебен акт в посочения смисъл.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 година.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: