П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 315 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Василка Желева

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.К.Н., редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. Г.Г., надлежно упълномощена да го представлява, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Началник на РУ-Свиленград към ОДМВР - Хасково, уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично.

Адв. Г. – Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва по реда на тяхното постъпване:

- Получено е на имейла на съда, подписано с електронен подпис писмо с вх.№ 6913/24.11.2020 г. от Началник РУ-Свиленград, с което по делото се представят документите, подробно изброени в писмото, намиращо се на л.119 от делото.

- Постъпило е на имейла на съда и писмо с вх.№7428/16.12.2020 г. от Началник на РУ-Свиленград, като в същото се заявява, че във връзка със съобщение от 17.11.2020 г. уведомяват съда, че не е възможно на страната да представи копие от „Правила за действие и функциониране на автоматизираната информационна система по административно-наказателната дейност /АИС „АНД“/ на МВР“, както и копие от заповедта за утвърждаването им, тъй като в РУ-Свиленград не разполагат с такива документи. В тази връзка е направено официално запитване до ГДНП-МВР за предоставяне на посочените в съобщението на съда правила и заповед за утвърждаването им, от където с писмо рег.№ 3286р-50252/05.11.2020 г. ги уведомяват, че такива правила и заповед не са издавани до настоящия момент, като им изпращат копия от други документи, касаещи работата с АИС „АНД“, които вече са предоставени на съда, изпратени с докладваното по-горе писмо.

- Постъпила е молба с вх.№287/13.01.2021 г. от адв. Г.Г., с която моли занапред адресираните до нея призовки и съобщения по делото да не бъдат изпращани на електронна поща, а да й бъдат връчвани чрез призовкар.

Адв. Г. – Нямам възражения представените документи да се приложат по делото и да се приемат като част от доказателствения материал. Нямам други искания и моля да се пристъпи към разпит на явилия се свидетел.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото приложените към писмо с вх.№ 6913/24.11.2020 г. от Началник РУ-Свиленград документи, подробно изброени в негово писмо УРИ 351000-6964/19.11.2020 г., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателство по делото приложените към писмо с вх.№ 6913/24.11.2020 г. от Началник РУ-Свиленград документи, подробно изброени в в негово писмо УРИ 351000-6964/19.11.2020 г. – от лист 119 до лист 128 вкл. по делото.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – /Снета самоличност/. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Работя като полицейски инспектор V-степен към Териториална полиция в Районно управление – Свиленград, с определен район на обслужване, което е по-известно на гражданите като бившия районен инспектор. С жалбоподателя М.Н. сме колеги и според определените ни от началника заповеди взаимно се заместваме при отсъствие.

Адв. Г. – Вие едни и същи трудови функции ли имате с М.Н.?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Да, може да се каже. Тъй като районният инспектор е малко по-висока фигура, има малка разлика в задълженията ни, но са почти едни и същи.

Адв. Г. – Вие, като районни инспектори, дейност по осъществяване на пътен контрол извършвате ли и колко често?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – В длъжностната ни характеристика, както и по ежедневната ни работа, извършваме контрол по спазване на ЗДвП, но това не е основната ни дейност, не е приоритет.

Адв. Г. – Кога обикновено извършвате такъв контрол?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Случва се да извършваме такъв контрол най-често със заповеди за провеждане на специализирани полицейски операции, и тъй като по новата система е необходимо да бъдат въведени в компютрите точното местоположение и точния състав на хората, които работят, и затова става чрез предварително определяне на работата ни.

Адв. Г. – Да Ви разбираме, че когато трябва да осъществявате такава дейност по пътен контрол, се издава нарочна заповед и Вие бивате въведени в системата за това, че ще извършвате такава дейност в конкретен ден?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – В последно време така се случва, но по принцип имаме правомощията да осъществяваме контрол по ЗДвП.

Адв. Г. – Само един от Вас може ли да осъществява такъв контрол, или трябва да сте двама задължително и често ли ходите по двама в района си, или ходите по сами?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – По принцип по ЗДвП избягваме да работим по сами, тъй като в крайна сметка е необходимо свидетел от гледна точка за съставянето на АУАН, а и от гледна точка при евентуална защита от претенции на нарушител.

Адв. Г. – Има ли изрично издавани такива заповеди от Вашите началници, че трябва да работите по двама?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Устни заповеди, да.

Адв. Г. – Вие и Вашите колеги, които работите като районни инспектори и извършвате пътен контрол, как си помагате в тази работа? Вие казахте, че това не е Ваша специфична дейност, Вие следите ли постоянно измененията в ЗДвП, или ползвате някакви помагала, пособия, указания, които да Ви помагат да я вършите тази работа?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Тъй като фигурата на полицейския инспектор е широкоспектърна, тоест работим по много нормативни актове, е създадена една практика при нас, служителите от КАТ да ни помагат в тази дейност. Те са си създали таблица, в която при определени случаи, които са най-често ползваните, е попълнен члена, които е нарушил водачът за съответно нарушение, и съответно нормата, която е наказваща, тъй като във фишовете, които се издават, това се изписва.

Адв. Г. – Наказанието изписано ли е в тази таблица?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Изписано е.

Адв. Г. – Вие тези таблици ли ползвате, когато вършите такава работа?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Най-вече тези таблици ползваме, за наше улеснение.

Адв. Г. – Някой предоставя ли Ви закона и нормативни актове, които да носите с Вас, които да са актуални и които да ползвате?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Практиката, която е създадена в момента, е с протоколи да се запознават служителите за измененията. Тези изменения в закона са доста и на седмица се подписват доста протоколи за запознаване.

Адв. Г. – Когато ги подписвате тези протоколи, предоставят ли Ви и материалите, с които се запознавате, или само Ви носят протоколите за запознаване?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Де факто е невъзможно с толкова да се запознаем и най-често се случва да ни носят протоколите да се подпишем. Трудно е да бъдем на ниво на тези законодателни промени.

Адв. Г. – А своевременно ли Ви запознават с измененията, или обикновено запознаването става доста по-късно и кой Ви предоставя нови таблици, когато има изменения?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.Г.П. – Обикновено закъсняваме със запознаването с нормите, които са променени. Специално за ЗДвП имаме инспектори в КАТ и когато има изменения, те идват от ГДНП, после минават през директора, после идват при нас, като при нас е опростено и полицейските инспектори в КАТ ни променят таблиците и ни дават нови.

Адв. Г. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

Свидетелят се освободи от съдебната зала.

Адв. Г. – Нямам други доказателствени искания. Считам, че е задължение на ответника да докаже каква е процедурата по работа на служителите на полицията с Автоматизираната информационна система по пътен контрол. Очевидно е, че не са представени исканите правила. Аз лично знам за съществуването на същите и смея да твърдя, че те бяха предоставени по делата на РУ-Харманли и РУ-Хасково. Очевидно е, че в РУ-Свиленград не разполагат с тях. Считам, че делото може да бъде решено и без приобщаване на тези доказателства и се отказвам от така направеното в предходното съдебно заседание искане от моя страна. Считам делото за изяснено и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Г. – Уважаема госпожо Председател, в представената пред Вас жалба са изложени доводи относно незаконосъобразността на оспорената заповед, които подкрепям изцяло и моля да споделите като основателни. Считам, че в настоящия съдебен процес, и събраните по него писмени и гласни доказателства, не се установи основание за санкциониране на доверителя ми, и за издаване на оспорената заповед, както и не се доказа по несъмнен начин, че същият е виновен в извършване на дисциплинарно нарушение, такова, за което е санкциониран.

Поради изложеното Ви моля да се произнесете с решение, с което да отмените оспорената заповед и да присъдите в полза на жалбоподателя направените по делото разноски, списък за които Ви представям.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Въз основа на молба вх.№287/13.01.2021 г. от адв. Г. съдът РАЗПОРЕЖДА занапред книжата по конкретното дело да бъдат изпращани на адв. Г. чрез призовкар на посочения в жалбата съдебен адрес на жалбоподателя.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 година.

 

 

                                                         

      СЪДИЯ:

 

 

 

      Секретар: