П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 396 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Василка Желева

на именното повикване в 10:17 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.П.Р., редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. Г.Г., надлежно упълномощена да го представлява, с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Началник на РУ-Свиленград към ОДМВР - Хасково, редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Адв. Г. – Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилото по имейла на съда, подписано с електронен подпис, писмо с вх.№ 6897/24.11.2020 г. от ОДМВР – Хасково, РУ- Свиленград, с което е представено писмо от началник РУ - Свиленград  с рег.№351000-6963/19.11.2020 г., в което се сочи, че във връзка с протоколно определение от 12.11.2020 г., уведомяват съда, че исканите материали вече са му изпратени с писмо рег.№351000-6820/11.11.2020 г.

Докладва се постъпилото по имейла на съда, без да е подписано с електронен подпис, писмо с вх.№ 6642/12.11.2020 г., с което се изпращат същите материали, изпратени на съда с писмото от 11.11.2020 г., като същите материали се изпращат и по пощата с писмо вх.№ 7054/01.12.2020 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Хасково. 

Докладва се постъпилото по имейла на съда, подписано с електронен подпис, писмо с вх.№ 7427/16.12.2020 г. от Началника на РУ- Свиленград, с което по делото се представя писмо с рег.№ 351000-7366/14.12.2020 г. на Началника на РУ-Свиленград, в което се заявява, че във връзка със съобщение от 17.11.2020 г. уведомяват съда, че не е възможно на страната да представи копие от „Правила за действие и функциониране на автоматизираната информационна система по административно-наказателната дейност /АИС „АНД“/ на МВР“, както и копие от заповедта за утвърждаването им, тъй като в РУ-Свиленград не разполагат с такива документи. В тази връзка е направено официално запитване до ГДНП-МВР за предоставяне на посочените в съобщението на съда правила и заповед за утвърждаването им, от където с писмо рег.№ 3286р-50252/05.11.2020 г. ги уведомяват, че такива правила и заповед не са издавани до настоящия момент, като им изпращат копия от други документи, касаещи работата с АИС „АНД“.

Докладва се молба с вх.№ 286/13.01.2021 г. от адв. Г.Г., с която моли занапред адресираните до нея призовки и съобщения по делото да не бъдат изпращани по електронна поща, а да бъдат връчвани чрез призовкар.

Адв. Г. – Запозната съм с постъпилите документи. Моля да приложите същите към делото и да ги считате като част от доказателствения материал, с оглед на това, че по приемането им съдът вече се е произнесъл в предходно съдебно заседание.

Нямам искания за събиране на нови доказателства. Отказвам се от искането си за приобщаване на визираните от съда в писмата Правила за работа по АИС по АНД, с оглед на обстоятелството, че вече стана ясно по делото, че с такива правила не разполагат в РУ – Свиленград. Моля делото да се приключи.

Съдът намира, че следва да приложи по делото всички изпратени с цитираните по-горе молби документи, няколкократно изпращани по делото и приети като доказателства, и като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което следва да бъде даден ход по същество.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА по делото изпратените с писмо вх.№6642/12.11.2020 г. на Началника на РУ-Свиленград и писмо с вх.№7054/01.12.2020 г. документи.

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Г. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата. От събраните по делото доказателства стана ясно, че от страна на жалбоподателя не е осъществено поведение, което до такава степен да нарушава определените в закона правила за действие на един държавен служител, че да заслужава санкциониране с оспорената заповед. Действително от фактическата обстановка по делото се установи какви са причините за минималното несъответствие между приложените, с издадените от доверителя ми актове, правни норми. Събраха се гласни доказателства, които следва да доведат до извода, че поведението на жалбоподателя не следва да бъде санкционирано, тъй като представлява едно маловажно нарушение и налагането на санкцията с оспорената заповед се явява не само противоречиво на закона, но и явно несправедливо.

Моля за произнасяне в искания смисъл, като с решението си отмените процесната заповед и присъдите на жалбоподателя направените по делото разноски, списък за които Ви представям.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Въз основа на молба вх.№286/13.01.2021 г. от адв. Г. съдът РАЗПОРЕЖДА занапред книжата по конкретното дело да бъдат изпращани на адв. Г. чрез призовкар на посочения в жалбата съдебен адрес на жалбоподателя.

Заседанието приключи в 10:24 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 година.

 

                                                         

 

      СЪДИЯ:

 

 

 

      Секретар: