П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 783 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Василка Желева

на именното повикване в 10:25 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Т.Н., редовно уведомен от предходното заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. Г.Г., надлежно упълномощена да го представлява, с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Директор на ОД на МВР - Хасково, редовно уведомен от предходното заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л., редовно призован, се явява лично.

Адв. Г. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва, че с писмо с вх.№ 6623/12.11.2020 г. от ответника по делото са постъпили изброени в 5 точки писмени доказателства, представени в надлежно заверен вид.

Докладва се и молба с вх.№ 288/13.01.2021 г. от адв. Г.Г., с която моли занапред адресираните до нея призовки и съобщения по делото да не бъдат изпращани на електронен адрес, а да бъдат връчвани чрез призовкар.

Адв. Г. – Запозната съм с постъпилите документи и не възразявам същите да се приемат като писмени доказателства по делото, но моля съда да има предвид следното: Изискана е от ОДМВР - Хасково информация за това с колко автомобила с монтирана джи пи ес система за видео наблюдение и локализация разполага РУ-Харманли, като тази информация е изискана за месец април 2020 г., а в изпратеното до съда писмо с изходящ номер от 04.11.2020 г. информацията е дадена за месец юни 2020 г. Аз считам, че се дължи за явна фактическа грешка при изписването на месеца, и ако съдът приеме, че това е такава техническа грешка, не възразявам писмото да се приеме като писмено доказателство. В против случай моля съда да не приема писмото и да задължи ответника да отговори, във връзка с това писмо, дали информацията, която е предоставена, касае месец април 2020 г. Аз твърдя, че това е действителната информация и че просто се касае за явна фактическа грешка при изписването на месеца. Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя, и като прецени съдържанието на представеното от ответника писмо с Рег.№271р-32592 от 04.11.2020 г. на Началник РУ-Харманли, в първа точка от което е изписано „Към месец Юни 2020 г.“, и се касае за подробно индивидуализиран автомобил, за който във втора точка на писмото се дава информация, че е бил в наряд на конкретни дати, а именно 03.04.2020 г., 09.04.2020 г. и 13.04.2020 г., съдът възприема, че посоченият в първа точка месец „Юни“ е неправилно посочен и се дължи на техническа грешка, като следва да се разбира и да се има предвид месец април 2020 г., тъй като справката е изискана във връзка с конкретните дати от този месец. Предвид това няма процесуална пречка в този й вид да бъде приета представената по делото справка. Също така съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото и всички други документи, приложени към писмо вх.№6623/12.11.2020 г.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към писмо  вх.№6623/12.11.2020 г. документи, а именно: писмо с рег.№ 271р-32592/04.11.2020 г.; протокол рег.№ 271р-2003/26.01.2016 г.; извлечение от дневник с рег.№271р-11790/26.05.2016 г.; Заповед рег.№ 272з-132/18.01.2016 г. на Директора на ОДМВР- Хасково – 8 л. и пътна книжка № 415096 – 16 листа.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. /Снета самоличност/. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК. Обещава на говори истината.

Самоличността на свидетеля се сне от Лична карта № ***, издадена на **** от *****, която се върна на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Работя като младши оперативен дежурен към РУ – Харманли при ОДМВР – Хасково. Г.Н. е мой колега и имаме едни и същи трудови функции.

Адв. Г. – Разкажете през месец април 2020 г. РУ – Харманли с колко автомобила с монтирана GPS система за видео наблюдение и локализация разполагаше?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. *** разполагаше с един автомобил с монтирана GPS система – „****“ с регистрационен номер ****.

Адв. Г. – През периода от време от началото на април месец 2020 г. до 16.04.2020 г. този автомобил беше ли използван от наряда и съответно беше ли използван и за други нужди, с изключение на работата му в наряд?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Автомобилът беше използван и в наряд, но много често беше използван да придружава товарни автомобили до границата, до Хасково, да ги спира на паркинги, което беше във връзка с извънредното положение, когато имаше много опашки от товарни автомобили по границата с Турция, и от тази гледна точка се налагаше автомобилът да се движи и да работи в тази насока.

Адв. Г. – А защо точно този автомобил, който има GPS система, беше изпращан?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Този автомобил беше най-новия и най-изправния от всичките други.

Адв. Г. – Кой Ви нареждаше Вие да изпращате автомобила на автомагистралата, или там, където казахте?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Нареждаше ни оперативният дежурен при ОДМВР – Хасково.

Адв. Г. – Вашата задача в този случай каква беше?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Ние трябваше да изпратим автомобила, където ни посочат, и от там нататък вече те се разпореждаха с автомобила.

Адв. Г. – Вие знаехте ли когато този автомобил бъде изпратен, да кажем, на паркинг „Райски кът“, или направо на магистралата, от там нататък какво прави този автомобил, в какви часови интервали от време и на къде пътува, или нямахте тази информация?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Автомобилът се ползваше постоянно, не беше по график от час до час. Ние не знаехме какво е правил този автомобил в този период.

Адв. Г. – Кой разполагаше с тази информация, кой ръководеше тази дейност по придружаване на товарните автомобили по магистралата? Имахте ли Вие някакви служебни функции в тази насока?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Не. Всичко се ръководеше от ОДМВР – Хасково или от служители на „Пътна полиция“ – Хасково.

Адв. Г. – Имахте ли възможност да откажете съдействие на дирекцията и да не изпратите автомобила?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Нямахме такава възможност.

Адв. Г. – Госпожо Председател, моля да предявим пътната книжка на свидетеля, която е приобщена като доказателство по делото, само досежно датата 13-14.04.2020 г. Искам да уточня, че за 13-14.04.2020 г. в писмото на дирекцията е посочено, че този автомобил е изпълнявал наряд, тоест разстановка на силите и средствата за денонощието.

Съдът предяви на свидетеля документът, намиращ се на л. 107 от делото, а именно страница 14 и 15 от пътна книжка.

Адв. Г. – Моля свидетелят да отговори този график, който е посочен срещу дата 13 и 14.04.2020 г., движение по наряд на автомобила ли е или не?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – На 13-ти не е по график, пак е използван за товарните автомобили. На таблицата, в долната половина на листа, втора колона, над подписа на П.Карабонов има график на дежурствата, в който е отразен път III-554, км. 70+600, който е пътят Харманли – Симеоновград. Това означава, че в този участък, в този момент и по този график автомобилът е съпровождал тирове по магистралата, тъй като между Харманли и Симеоновград има паркинг „Райски кът“ и там се отбиваха също тировете, които изчакваха и бяха съпровождани по магистралата. Имаше и друг определен паркинг до Хасково, на летището. Считам, че това, което е отразено в пътната книжка за дата 13.04.2020 г. за часовете между 08:30-20:00 часа е точно това изпълняване на задължения, които са възложени от дирекцията.

Адв. Г. – А на дата 14-ти април пак пише „РУ-Харманли-Симеоновград, Симеоновград-РУ-Харманли“?!

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Това е пак същото.

Адв. Г. – Значи автомобилът се е движел по пътя Харманли-Симеоновград пак за да стигне до паркинг „Райски кът“, така ли да Ви разбирам?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Да.

Адв. Г. – Най-често до паркинг „Райски кът“ ли беше изпращан автомобилът?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Да, но се е случвало и до Симеоновград да пътува, да вземат и от там тирове. Паркингът е между градовете Харманли-Симеоновград.

Адв. Г. – Тоест за 13-14.04.2020 г. този автомобил според Вас в наряд ли е бил включен, или е изпълнявал функциите по съдействие на ОДМВР – Хасково?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Според мен този автомобил не е бил в наряд, а е изпълнявал разпорежданията на ОДМВР – Хасково.

Адв. Г. – Когато този автомобил беше предоставян за нуждите на Дирекцията, Вие имахте ли някакви задължения да следите той къде се движи и кога ще се върне?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Ние нямаме такова задължение, тъй като този автомобил се ползва от дирекцията.

Адв. Г. – А Вие имахте ли задължение да му възлагате задачи и въпреки всичко да му изготвяте някакъв план за действие?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Нямахме такова задължение.

Адв. Г. – Вие и Вашите колеги, другите  оперативни дежурни в РУ-Харманли, бяхте ли запознати със заповедта на директора от 18.01.2016г., за това колко често трябва да правите проверка в системата за движението на автомобила с монтирана GPS система, и помните ли кога бяхте запознати? Каква е и установената практика в районното управление за запознаване със съответни документи?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Не помня кога съм бил запознат с тази заповед.

Адв. Г. – Някой предоставял ли Ви е тази заповед да я прочетете, да я видите?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Не. По принцип ни дават списъци, където е написан само номерът на заповедта, и се разписваме, по 10-15 човека, понякога и повече. Ние, оперативната дежурна част, не можем да излизаме. Подписваме се, че сме запознати с номера на заповедта.

Адв. Г. – А знаете ли какво пише в тази заповед, някой дава ли Ви я да я четете?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Не.

Адв. Г. – Възможно ли е с тази заповед от 2016 г. да сте запознати след април месец 2020 г.?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Възможно е. Не мога да кажа дата.

Адв. Г. – След април месец 2020 г. предоставяни ли са Ви и други протоколи за запознаване, за подписване?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Много.

Адв. Г. – Госпожо Председател, моля да предявим на свидетеля протокола за запознаване на служителите, който е изпратен с последното писмо, намиращо се на л. 88 от делото.

Съдът предяви на свидетеля документа, намиращ се на л. 88 от делото, а именно Протокол за запознаване със Заповед № 272р-132/18.01.2016 г. на Директор на ОДМВР – Хасково за организация, ръководство и контрол на работата с автоматизираната система за локализация и визуализация на мобилните единици с рег.№ 271р-2003/26.01.2016 г.

Адв. Г. – Срещу Вашето име, под т. 7 от протокола, това Вашият подпис ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Да, това е моят подпис.

Адв. Г. – Някъде в този протокол Вие посочихте ли датата, на която сте запознат или нямахте тази възможност?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Не.

Адв. Г. – Знаете ли въобще кога сте подписали този протокол?

СВИДЕТЕЛЯТ П.А.Л. – Не, нямам спомен кога съм подписал този протокол. Нямам спомен на коя дата са го подписвали и останалите в списъка. Практиката беше да ни дават едни протоколи да се подписваме, и ние се подписвахме.

Адв. Г. – Нямам повече въпроси към свидетеля.

Свидетелят се освободи от съдебната зала.

 

Адв. Г. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Г. – Уважаема госпожо Председател, поддържам всички изложени в жалбата аргументи. Считам, че по същество се доказа неизвършване от страна на моя доверител на нарушението, което му е вменено с оспорената заповед, и Ви моля в тази насока да обърнете внимание само на две доказателства, които са приобщени към доказателствения материал в днешното съдебно заседание. Моля Ви да имате предвид, че в изпратеното от РУ-Харманли писмо с информация става ясно, че автомобилът с монтирана GPS система в районното управление е бил само един, а не, както се твърди в справката на комисията – два автомобила. Моля да имате предвид, че в писмото е посочено, че на две от датите, за които е санкциониран доверителят ми, автомобилът не е изпълнявал разстановка на силите и средствата в денонощието, или по-конкретно не е бил включен в наряда на районното управление, а за третата дата, за която в писмото се твърди, че автомобилът е бил в наряд, в днешното съдебно заседание от представената пътна книжка и от разпита на свидетеля се установи, че това обстоятелство не е вярно, затова, защото на 13-14.04.2020 г. автомобилът е бил предоставен за нуждите на ОДМВР – Хасково, във връзка с извънредното положение в страната по това време, и във връзка с необходимостта от придружаване на колони с товарни автомобили от паркинг до Симеоновград, по автомагистрала „Марица“, в посока ГКПП – Капитан Андреево.

Второто доказателство, на което искам да обърна внимание на съда, е представеният протокол за запознаване с цитираната в оспорената заповед заповед  на Директора на ОДМВР – Хасково, като Ви моля да имате предвид, че от съдържанието на този протокол по никакъв начин не се доказва, че жалбоподателят се е запознал с тази заповед и кога е станало това. В тази насока ответникът не представи изисканите от съда доказателства.

Моля Ви с решението си да отмените оспорената заповед и да присъдите разноските на жалбоподателя, списък за които Ви представям.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Въз основа на молба вх.№288/13.01.2021 г. от адв. Г. съдът РАЗПОРЕЖДА занапред книжата по конкретното дело да бъдат изпращани на адв. Г. чрез призовкар на посочения в жалбата съдебен адрес на жалбоподателя.

Заседанието приключи в 10:46 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 година.

 

                                                         

 

      СЪДИЯ:

 

 

 

      Секретар: