П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане исково адм. дело № 1026 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Василка Желева

на именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „Трансглоуб инвестмънтс“ ЕООД – гр.Хасково, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от адв. А.А., надлежно упълномощен да ги представлява, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Агенция по вписванията – гр.София, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Елеонора Иванова.

Адв. А. – Моля да дадете ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – По хода на делото предоставям на съда да прецени.

Съдът докладва, че делото е образувано по искова молба с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с цена на иска 210 лв., с която ищецът претендира ответникът Агенция по вписванията да бъде осъден да му заплати сумата, представляваща обезщетение за претърпените от него имуществени вреди от незаконосъобразен и отменен от съда отказ на длъжностно лице по регистрацията,  произтичащи от заплатеното адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на отказа, ведно със законната лихва върху тази сума.

В исковата молба подробно е формулирано становище относно противоречивата съдебна практика на административните съдилища, цитирани са постановени определения на ВАС в тази насока, и е изразено становище за допустимост на исковата претенция по реда, по който е предявена, а именно по чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани.

Съдът докладва и постъпилия от пълномощника на ответника отговор на исковата молба, с който на първо място предявеният иск се счита за недопустим, и се излагат подробни съображения, като също се цитира съдебна практика в тази насока.

На съда е служебно известно, че с Разпореждане от 23.12.2020 г. на Председателя на ВАС е образувано Тълкувателно дело № 4/2020 г. по описа на ВАС, за приемане на тълкувателно решение от общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС, по постъпили искания от Главния прокурор на Република България, включително по въпроса по т. 2, а именно: „Дължи ли се обезщетение за вреди по изплатените адвокатски възнаграждения и държавни такси в производствата пред административните съдилища за искове по чл. 28, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ, във връзка с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, предявени за възстановяване на имуществени вреди от незаконосъобразни действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията и представляват ли те пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ?“ След тази констатация, направена при извършената справка в официалната страница на Върховния административен съд, настоящият съдебен състав намира, че въпросите, по които предстои произнасяне на Общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС по т. 2 от Тълкувателно дело № 4/2020 г., се намират в пряка преюдициална връзка с обстоятелствата, на които се позовава процесният предявен иск, включително касаят основния въпрос по неговата допустимост, и предвид формираната към настоящия момент противоречива практика по сходни казуси, съдът намира, че производството по настоящото дело следва да бъде спряно до постановяване на решение по т. 2 от Тълкувателно дело № 4/2020 г. по описа на ВАС, с оглед на което не следва да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание.

Водим от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА за справка към настоящото дело Разпореждане от 23.12.2020 г. на Председателя на ВАС и Искане от Главния прокурор на Република България с вх.№ 16034/10.11.2020 г. на ВАС.

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СПИРА производството по исково адм.дело №1026/2020 г. по описа на АдмС – Хасково до постановяване на тълкувателно решение по т. 2 от Тълкувателно дело № 4/2020 г. по описа на ВАС, алтернативно до окончателното приключване на производството по това тълкувателно дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за представляваната страна – ищеца, и в същия срок от получаване на съобщението от ответника.

Делото да се докладва за насрочване в открито съдебно заседание след приемането на решение по Тълкувателно дело № 4/2020 г. на общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 година.

 

 

                                                         

      СЪДИЯ:

 

 

 

      Секретар: