П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 14.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА

 

При участието на секретаря Ангелина Латунова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 1068 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Василка Желева

на именното повикване в 11:11 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Ивон-2 К.И.“***, редовно призована за днешното съдебно заседание, се представлява от адв. А.Й., надлежно упълномощена, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при ЦУ на НАП, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст.юрк. М.К, надлежно упълномощена от Изпълнителния директор на Националната агенция по приходите да представлява агенцията и нейните органи пред съда.

Адв. Й. – Моля да дадете ход на делото.

Ст.юрк. К. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба, насочена против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-704-0076183/03.11.2020 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП.

Адв. Й. – Поддържам жалбата. Във връзка с изложените в нея твърдения относно обстоятелството, че наложената мярка е незаконосъобразна и по-скоро има характера на репресия, с оглед определения 14-дневен срок за запечатване на търговския обект, и с оглед изложеното, че едноличният търговец и данъка, който следва да плаща в полза на държавата въз основа на годишната данъчна декларация не се влияе от резултата от извършените продажби и реализираните приходи, и че същият е на патент, който плаща по ЗМДТ в Община Свиленград, представям Ви заверено копие от патентната данъчна декларация на едноличния търговец за 2020 г., както и експертно решение на ТЕЛК, видно от което собственичката на ЕТ „Ивон-2 К.И.“ действително е инвалидизирана с решение на ТЕЛК. Не възразявам да се приеме изпратената административна преписка.

Ст.юрк. К. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка. Няма са соча други доказателства. По отношение искането за приемане на доказателствата, представени от процесуалния представител на жалбоподателя, считам че същите са неотносими към предмета на спора и не следва да бъдат приети.

Съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства  по делото изпратената от ответника в надлежно заверен вид административна преписка по издаване на процесната заповед, както и че няма процесуална пречка да приеме представените в днешното съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя, в заверен за вярно с оригинала вид, данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък на данъчно задълженото лице К.И.А., както и експертно решение на същата на ТЕЛК към „МБАЛ – Свиленград“ ЕООД, а доколко ще цени тези писмени доказателства ще се произнесе с решението си по същество.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото следните документи: заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-704-0076183/03.11.2020 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в ЦУ на НАП; протокол за извършена проверка в обект от 29.10.2020 г.; декларация за стопанисвани обекти от задължено лице от 29.10.2020 г.; дневен отчет от 29.10.2020 г.; опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката от 29.10.2020 г.; съкратен отчет на фискална памет от 29.10.2020 г.; акт за установяване на административно нарушение № F578152/03.11.2020 г.; Заповед № ЗЦУ-1148/25.08.2020 г. на Изпълнителен директор на НАП; данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък на данъчно задълженото лице К.И.А. и експертно решение № 1112 от 067/29.08.2019 г. на ТЕЛК към „МБАЛ – Свиленград“ ЕООД.

Адв. Й. – Нямам други доказателствени искания.

Ст.юрк. К. – Нямам други доказателствени искания.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Й. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата като основателна и да отмените обжалваната принудителна административна мярка, респективно поддържам искане за намаляне на срока, който е определен от административния орган за запечатване на търговския обект в размер на четиринадесет дни.

Моля да ми бъде предоставена възможност да изложа подробни съображения в писмени бележки в определен от Вас срок, както и да ни присъдите направените разноски.

Ст.юрк. К. – Уважаема госпожо Председател, считам изложените доводи в подадената жалба за неоснователни, а издадената заповед за налагане на принудителна административна мярка за правилна и законосъобразна, като считам, че са налице фактическите и правни основания за нейното налагане. По отношение на срока на същата считам, че в настоящия случай органът действа при условията на оперативна самостоятелност и така определеният срок е съответен на тежестта на извършеното нарушение, доколкото се касае за неспазване на реда за издаване на съответен документ за извършена продажба, което е безспорно установено в настоящия случай, поради което считам, че по отношение на мотивите, които са изложени в заповедта, същите обосновават действително основанието на налагане на тази принудителна административна мярка.

Поради изложеното, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите наложената принудителна административна мярка като правилна и законосъобразна.

Поддържам изцяло приложеното по делото становище от процесуалния представител на ответника.

Моля за присъждане на разноски, за което сме представили списък на разноските. По отношение на претенцията на ответната страна за  присъждане на разноски, ще Ви моля същите да бъдат присъдени в минимален размер, в случай че уважите подадената жалба.

 

Съдът дава 7-дневен срок на пълномощника на жалбоподателя за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 11:19 часа.

Протоколът се изготви на 14.01.2021 година.

 

                                                         

 

      СЪДИЯ:

 

 

 

      Секретар: