П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 12.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на дванадесети януари, през две хиляди двадесет и първа  година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска ……………………….

и прокурора …………………………………………………………………..

сложи за разглеждане адм. дело № 508 по описа за 2020 г. …………….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………………

на именното повикване в 09:41 часа се явиха:…………………………..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Б.-П“ ООД - гр. Х., редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се представляват от  адв. П.Б.-К., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – гр. С., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Адв. Б.-К. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Б.-К. – Госпожо Съдия, поддържам искането си за постановяване на Определение за изключване на Констативен протокол №К-2673781/03.12.2019 г. от доказателствения материал. Видях, че е представено заверено копие от страна на Административния съд. Извършена е служебна проверка, при която е представено копието и е установено, че копието, което приехме като доказателство по делото, се различава от заверенето по делото и документа, който е представен от длъжностното лице в АдмС – Хасково, във връзка, с което, ако не изключите съответния протокол, алтернативно, правя искане на основание чл. 193 от ГПК, да бъде открито производство по оспорване на съдържанието на констативния протокол, в частта на констатациите на стр. 3 от същия, досежно по отношение на добавения касов бон.

По направеното с постъпила молба вх. №7132/04.12.2020 г. при АдмС - Хасково, искане на процесуалния представител на жалбоподателя и поддържано в днешно съдебно заседание, на основание чл. 183 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, да се постанови Определение, с което се изключи, представеното от административния орган, заверено копие на Констативен протокол №К-2673781/03.12.2019 г. от доказателствения материал по делото, съдът намира следното: Действително, с Определение на съда от открито съдебно заседание, постановено на 27.10.2020 г., съдът е задължил ответника, в 14-дневен срок от получаване съобщението на съда, да представи по делото, във вид на оригинал - Констативен протокол №К-2673781/03.12.2019 г. на КЗП. Такова не е било представено, като видно от писмо №6622/12.11.2020 г. по описа на АдмС – Хасково, това се дължи на обективна невъзможност на същата страна, поради това, че процесният констативен протокол в оригинал и като част от административнонаказателна преписка, е бил представен по АНД №538/2020 г. по описа на РС – Хасково, като във връзка с оспорване на решението по това дело, в АдмС – Хасково е било образувано КАНД №859/2020 г. по описа на същия съд. Предвид това, съдът е разпоредил да се извърши служебна проверка на материалите по КАНД №859/2020 г. по описа на АдмС – Хасково, като в случай, че по същото дело е наличен цитирания протокол на КЗП, е постановил да се изготви служебно заверен препис от същия. Такъв  служебно заверен препис, е бил изготвен от служител при АдмС – Хасково, поради което и същият, следва да се приложи по делото, като писмено доказателство. Доколкото, целта на производството по чл. 183 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, е да се установи съществуването на документ, а спор между страните в настоящото производство, относно съществуването на Констативен протокол №К-2673781/03.12.2019 г. на КЗП, не съществува, а от официално изготвения препис, от протоколd, би могло надлежно да се установи съдържанието на същия, съдът намира, че производство по чл. 183 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, е неприложимо, поради което и искането на процесуалния представител на жалбоподателя – за изключване на процесния протокол от доказателствата по делото, следва да бъде оставено без уважение. Неоснователно се явява и искането за откриване на производство по оспорване, истинността на процесния протокол, в частта му, касаеща съдържанието на същия – на стр. 3 и по-конкретно, по обективирания дневен отчет в същия документ, доколкото същото се явява, преклудирано такова. Това е така, тъй като заинтересованата страна може да оспори истинността на документа, най-късно с отговора на съдопроизводственото действие, с което той е представен, съответно, това би могло да бъде сторено от страна на жалбоподателя, най-късно до 27.10.2020 г., когато същият протокол е бил приет, като писмено доказателство по делото, като представен от ответника във вид на заверен препис. Товаq в преклузивният, определен от закона срок, не е било сторено, поради което и искането на процесуалния представител на жалбоподателя, за откриване на производство по оспорване на този документ, се явява неоснователно и като такова, следва да бъде оставено без уважение.

Водим от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмено доказателство по делото Заверен препис от  Констативен протокол №К-2673781/03.12.2019 г. на КЗП, изготвен от служител при АдмС – Хасково, след сверка на материалите, находящи се по АНД №859/2020 г. по описа на АдмС – Хасково.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя, на основание чл. 183 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, да се постанови Определение, с което да се изключи представеното от ответника заверено копие на Констативен протокол №К-2673781/03.12.2019 г. на КЗП, от доказателствения материал по делото.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя, на основание чл. 193 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, да бъде открито производство по оспорване истинността на Констативен протокол №К-2673781/03.12.2019 г., в частта на съдържанието му и конкретно, находящия се на стр. 3 от същия протокол- дневен отчет.

Адв. Б.-К. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна. Представям списък за разноски.

Като взе предвид, че страните не ангажират други искания за събиране на доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, и

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Б.-К. – Уважаема Госпожо Съдия, моля да отмените Заповед №131/27.02.2020 г. на Председателя на КЗП. Считам изведената заповед за незаконосъобразна, постановена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните норми. Подробни съображения са изложени в жалбата, както и в писмени бележки, които представям днес и моля да имате предвид при постановяване на решението Ви. Моля за присъждане на разноски.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09:56 часа.

Протоколът се изготви на 12.01.2021 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: