П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 12.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на дванадесети януари, през две хиляди двадесет и първа  година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Ивелина Въжарска………………………..

и прокурора …………………………………………………………...……...

сложи за разглеждане адм. дело № 335 по описа за 2020 г. …………….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………..……..

на именното повикване в 10:09 часа се явиха:…………………………..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.М.М., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. А.   С., надлежно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА Х., редовно уведомени от предходно съдебно заседание, се представляват от ст. юрк. В. В., надлежно упълномощена по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД - гр. С., редовно уведомени от предходно съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично.

От същия е изготвено и депозирано заключение по делото на 30.12.2020г., т.е. при спазване на законоустановения  едноседмичен срок, преди датата на днешното съдебно заседание.

Адв. С. – Ход на делото.

Ст. юрк. В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. С. – Нямам искания преди изслушването на вещото лице.

Ст. юрк. В. – Нямам искания преди изслушване на вещото лице.

Пристъпи се към снемане самоличността  и изслушване на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – роден на *** г. в гр. Х., българин, български гражданин, неосъждан, без родствена връзка със страните по делото.  Предупреден за отговорността по чл. 291 от НК. Обещава да даде вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Поддържам представеното заключение.

Адв. С. – Изготвили сте заключение и сте стигнали до стойност 1 372.00 лв. за еднократното обезщетение. Защо сте използвали само един метод?! Изследвахте ли възможността да се използва инертния метод, има ли върху имота договор за аренда, на каква стойност е, има ли европейски програми върху него?! Посетихте ли Агенция по вписванията, тъй като сте се доверили изцяло на предходното заключение, което е оспорено изцяло, като некомпетентно, дадено от вещо лице, което не притежава сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения?! Използвали сте и данни от ЧСИ – К., съответно за земеделски земи в други общини. В Община Х. няма ли, където се намира имота, или поне в землищата, населените места, които са в Община Х. – с. С., с. П., с. У. и т.н., за да можем да достигнем до справедливата пазарна оценка, по която е поставена задачата Ви?!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Уточнявайки терминологията, нашата цел не е справедливата пазарна оценка - това е друг термин, с друго съдържание, а пазарната оценка. По реда на въпросите - ще моля, ако някъде пропусна нещо, което съм записал, да бъда коригиран. Само един метод /би могло и така да се каже/ е използван основно, в смисъл даден е приоритет на един метод, тъй като е преценено, че това е меродавно, на база на българските стандарти за оценяване. Мисля, че ако се интересуваме от детайли за другите методи, може да се говори дълго за рентата, като определител на стойността на земята, а метод на рентата нямаме. Можем да имаме метод на доходността, на базата на рентата, но доходността включва, освен рента и други фактори. В българския случай, рентата не винаги е най-определящият, особено в момента, в който рентата пада, да речем в Д. – три пъти в тази стопанска година. Пунктуациите там са огромни. Те влияят от опита българската държава да формира политики в земеделието, които са различни от пазарните, което е смисъла на една държава обикновено. Мога да Ви кажа само, че рентата в България е драматично различна от цената на земята. Тя се влияе от схемата за единни плащания на площ в момента, в близките години ще бъде само единни плащания, без отчитане на площ. Сега тя се плаща на база на площ, без да се отнася с добиви и с други неща. Разбира се, че влияят ренти, участие в програми, влияе страшно много дали земята е в защитени зони, нашата не е и не само, че не е, но не се и очаква да попадне в скорошното разширяване, което се обсъжда, коментира, за което излезнаха граничните зони, така наречената зона „Остър камък“, която е от полигона Корен надолу. Тоест това са фактори, които ако ги използваме и стъпим само на тях ще се „подхлъзнем“, за което съм категоричен и е по-добре да се стои на базата на пазарните свидетелства за реални сделки или оферти със земята, както е указано в българския стандарт за оценяване. Понеже говорим за рентата ще изложа повече данни за нея, за това, че в Б. е най-голяма диспропорцията между рентата и цената на земята. При нас рентата е една от най-високите в Е., което е малко парадоксално, само в Д., Х. и И. имат по-големи ренти от нас, тоест не е достатъчно надежден индикатор и то не само по мое мнение, а е общо мнение, то винаги се отчита, изключително важен е, приоритетен е дори при вземане на сделки за разпореждане със земя, но до там. Доста внимателно трябва да е с него, особено в момента, когато има големи промени в стойностите му, както е в момента. Междувременно от подаването на оценката, като текст, до изписването ѝ излезнаха данните за последната година и са 10.00 лв. разлика за две предходни години една след друга за община Хасково. На въпроса защо нямаме непременно от хасковска община, за мен е по-особено нещо и не е като офис в центъра на Х. и в центъра на С.. Общо взето разликите не са чак толкова драматични, ако ги има, по-важни са другите фактори, които влияят върху ползата от земята за да нямаме формирани големи отлики и съвсем спокойно може да се работи със земи, както е указано и в стандартите по оценяване, които са еднакви по характер, близки до зони, каквито са тези, които ние коментираме, като качество и като добиви от тях, ако щете и като достигнати цени през последните години, което е общоизвестно и за мен е приет факт, така че е абсолютно нормално да се ползват земи от съседни общини или землища, когато земите са относително еднакви и нямат други качества, които да са приоритетни, да речем възможността им за трансформиране в друг начин на ползване или някакви други обстоятелства. Агенцията по вписванията дава информация, както ги дава и статистиката. Видях, че колегата е стигнал до данни, до които съм стигнал и аз, когато съм работил по подобни въпроси и в ситуация, в която е леко некомфортно да се работи при тях и няма смисъл да се преписват едни и същи цифри по една и съща формула, стига се до едно и също заключение. Това е повече от сигурно и нито за миг не мога да допусна, че няма да са верни цифрите, които са проверени. Независимо от това си направих резервно замерване чрез данните от ЧСИ, които подават същата информация и те не подлежат на някакво драматично променяне, да не говоря, че това е и личният ми опит от не една и десет оценки, които съм правил и за този период, за тези земи, така, че за тях нямам притеснение. Европейски програми няма, тези които са с централно финансиране от държавата. Говорихме за цените за единно плащане и за влиянието им, но ако искате да спра с общите приказки до тук и да конкретизираме, ако имаме някъде нещо по-конкретно да изчистим.  

Адв. С. – Задавам конкретен въпрос. Изследвахте ли върху този имот, има ли договор за рента и на каква стойност е той?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Казах Ви, че това мен не ме вълнува.

Адв. С. – Ако използваме рентния метод, няма ли да достигнем до една по-справедлива оценка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Рентният метод не включва само и единствено, рентния договор. Той включва много други дадености. Може да бъде използван, но е относително сложен за работа, позволява огромно манипулиране и не е достатъчно надежден, той не е изцяло пазарния метод. Ние сме длъжни в обема на конкретното задание да осигурим пазарна цена. Рентният метод до голяма степен е нормативно предопределен.

Адв. С. – Въпросът ми беше, има ли върху имота конкретен договор, включен с арендатори и на каква стойност е той? Вие запознахте ли се с оценката, която е оспорена и защо оценителят, който е бил там, я е дал и по двата метода?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Питайте него. Така е преценил колегата.

Адв. С. – Категорията на земята, влияе ли върху оценката й?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Непряко. Разбира се, че влияе, и за да съм по-точен, тя има отношение.

Адв. С. – Какво е влиянието? Каква е разликата между трета и шеста категория земя, чисто нормативно по Наредбата за оценка на земеделски земи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Ние не ползваме Наредбата за оценка на земеделски земи…

Адв. С. – Не ползваме, но моля да ми кажете какъв процент е разликата, защото Вие освен, че сте използвали друга община, сте използвали и други категории земи? Ние говорим за трета категория земя, плодотворна, близко до общински център и т.н.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Нека да говорим, че земята, която е процесна, не е близко до общински център. Тя е далече от общинския център, тъй като при земеделските земи се мерят отстояния по черен път, а не пряка линия. Би могло да се мери и другото, но то е в един друг коефициент.

Адв. С. – Колко е разликата в категориите? От трета до шеста категория, колко е разликата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Зависи твърде много от хиляди други фактори, поне десет фактора – окаменяване…

Адв. С. – Нали това е категорията - колко са камъните вътре, колко е плодотворна, колко е хумуса и т.н.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Не, не. Категорията на земята включва комплекс от фактори.

Адв. С. – На стр. 11 от заключението сте дали, че за въздушната линия коефициентът на сервитута е 0,9, а в таблицата сте го посочили и сметнали с коефициент 0,8?!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Да, има две технически грешки в заключението.

Адв. С. – Тези грешки влияят ли върху оценката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Не, не влияят. Първата техническа грешка е на страница 10, ред втори, отгоре-надолу, а втората е на страница 11, ред 20 от горе-надолу. И на двете места коефициентът Ксп би трябвало да се чете 0,8. В текста е описано защо трябва да бъде по-ниско.

Адв. С. – Как варира този коефициент – от колко до колко варира?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – Практиката го дава много висок – 0,7 %, 0,8%, 0,9%. Вие знаете, че една земя, над която има 400 kv електропровод на 12 м, 16 м, 18 м, както е нашият случай, позволява на нея да се минава със селскостопанска техника и това, което се вижда от спътниково заснемане, земята отдолу се обработва непрекъснато, житните култури се сеят без селскостопанската техника да разбере какво става, но независимо от това практиката в Б. през последните 20 години е да се дава висок коефициент 0,7 %, 0,8%.

Адв. С. – И няма разлика в окончателните сметки?!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.В.М. – 0,8 % си е, това е категорично. Специфичният коефициент за измерител на сервитута на високоволтовата линия трябва да бъде навсякъде 0,8%, а сервитутът за стъпката на стълба е 0,9 %. Тоест вярното, посочено в заключението са сервитут на ВЛ - 0,8% и сервитут за стъпката на стълба – 0,9 %, тоест по начина, по който са посочени в таблицата.

 Адв. С. – Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 Ст. юрк. В. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице Г.В.М., като на същото се изплати  възнаграждение в размер на внесения депозит, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице Г.В.М., като на същото ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на внесения депозит от 200.00 лв. (двеста лева) (изд. РКО, който се връчи на вещото лице в съдебно заседание).

Адв. С. – Нямам други доказателствени искания.

Ст. юрк. В. – Нямам други доказателствени искания.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. С. – Уважаема Госпожо административен Съдия, от името на доверителя ми, ще Ви моля да уважите жалбата му и да допуснете изменение на оценката, която е приета от Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Хасково, в размер на 1 028.00 лв., като увеличите същата на 1 372.00 лв., така, както е дадено в заключението на вещото лице. Считам жалбата за допустима, подадена в законния 14-дневен срок, от лице, което се е легитимирало като собственик на имота, който е засегнат от преминаване на сервитута. Поради тази причина, ще Ви моля да допуснете това изменение. Няма да се спирам на останалите доказателства, те са ясни, приети са, не са оспорени от другата страна. Ще моля за присъждане на разноските по делото, за което Ви представям списък, на основание чл. 80 от ГПК. Моля за решение в този смисъл.

Ст. юрк. В. – Уважаема Госпожо административен Съдия, считам решението на Комисията по чл. 210 от ЗУТ за законосъобразно и като такова, ще Ви моля да го потвърдите. Считам, че са спазени изискванията на чл. 64 от ЗЕ и чл. 210 от ЗУТ, предвид което считам, че следва да потвърдите оценката за конкретния имот и да не се съобразите с двете изготвени заключения от вещите лица. Моля за решение в този смисъл.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

Протоколът се изготви на 12.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: