П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 19.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на деветнадесети януари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Ивелина Въжарска………………………..

и прокурора Невена Владимирова………………………………………...

сложи за разглеждане  адм. дело № 1184  по описа за 2020 г. ...………..

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………...….

на именното повикване в 09:32 часа се явиха:…………………………..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.И.Ф. – Б., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. Г.Г., назначена за негов процесуален представител с разпореждане на съда от 07.01.2021 г., във връзка с допуснатата по делото правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ТРАНЗИТЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДАБ – с. П. /М. К./, редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от ст. юрк. С. С., надлежно упълномощена с пълномощно, представено днес.  

СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, конституирани като страна в настоящото производство, с разпореждане на съда от 14.01.2021 г., редовно призовани, се представляват от прокурор Невена Владимирова.

Адв. Г. – Да се даде ход на делото, считам, че няма процесуални пречки.

Ст. юрк. С. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Не възразявам, с оглед нередовното призоваване, моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. Г. – Поддържаме жалбата и изложените в нея доводи за порочност на атакувания административен акт. Няма да сочим доказателства. Моля да се приеме административната преписка.

Ст. юрк. С. – Уважаема Госпожо Съдия, оспорвам подадената жалба. Моля да се приемат, представените по делото писмени доказателства. Също така, представям и Докладна записка, от която е видно, че чужденецът, самоволно е напуснал центъра и нова актуална справка, относно общото положение в държавата му по произход – Н. Р. Б.

Адв. Г. – Не възразявам да се приемат, днес представените писмени доказателства.

 ПРОКУРОРЪТ – Становище по жалбата ще взема в хода по същество. Моля да приемете, представената административна преписка и представените в днешното съдебно заседание, писмени материали. Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че за изясняване делото от фактическа страна, следва да приеме като писмени доказателства документите, съдържащи се в административната преписка, както и представените в днешното съдебно заседание,  документи, представени от процесуалния представител на ответника, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства, документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда, с придружително писмо на ответника под вх. №7604/29.12.2020 г., (от лист 8 до лист 40 вкл. по делото), както и Докладна записка с вх. №1/04.01.2021 г. на Гл. специалист, отдел ПНСД при ТЦ – с. П., и Справка на Директор Дирекция „Международна дейност“ при ДАБ с вх. № МД-34/15.01.2021 г.

Адв. Г. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Ст. юрк. С. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът като взе предвид, че страните не ангажират други искания за събиране на доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Г. – Уважаема Госпожо Съдия, моля Ви да постановите решение, с което да уважите жалбата на Н.И.Ф., по изложените в нея съображения, както и съображенията, които съм изложила в писмени бележки, които Ви представям днес.

Ст. юрк. С. – Уважаема Госпожо Съдия, моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила решението на интервюиращия орган, като правилно и законосъобразно. Подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които моля да вземете предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема Госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна и като такава, моля да я оставите без уважение. Намирам атакуваното с нея решение за обосновано и законосъобразно. От установените факти и събраните по делото доказателства, и изложената бежанска история, считам, че не налагат формирането на правен и фактически обоснован извод, за наличието на предпоставки по чл. 8 и чл. 9 от ЗУБ. Изложените съображения за икономическите причини, поради които жалбоподателят е напуснал страната си по произход, считам, че не предпоставят предоставянето на международна закрила.

По изложените съображения, моля да оставите жалбата без уважение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 09:37 часа.

Протоколът се изготви на 19.01.2021 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: