П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 12.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на дванадесети януари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Ивелина Въжарска ………………….……

и прокурора …………………………………………………………………..

сложи за разглеждане адм. дело № 1076 по описа за 2020 г…………….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………………

на именното повикване в 09:57 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.А.А., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

От пълномощник на същия – адв. Г.Г., надлежно упълномощена по делото с пълномощно, приложено към жалбата, е постъпила молба под вх. №207/11.01.2021 г., в която сочи, че към датата на съдебно заседание по делото, се намира в отпуск, поради заболяване и е обективно препятствана да се яви пред съда. В същата се заявява, че доверителят ѝ работи на пълно работно време, като полицай в РУ – Харманли, като няма правни познания и опит, и държи на нейното участие в процеса, поради което моли, да не се приключва разглеждането на делото на днешна дата, за да има възможност лично да се яви в съда и вземе становище, както и да участва в събирането на доказателствата. С оглед процесуална икономия, моли да се даде ход на делото в нейно и на доверителя ѝ отсъствие в първо съдебно заседание, като съдът се произнесе по доказателствените искания, направени със същата молба. Ангажира се становище по поддържане на подадената жалба, както и по доказателствените искания. Към молбата е приложен болничен лист от 04.01.2021 г., в който е обективирано, че процесуалния представител на жалбоподателя е в отпуск по болест до 13.01.2021 г.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

За изясняване делото от фактическа страна, съдът намира, че следва да приеме като писмени доказателства по същото, документите, съдържащи се в административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпила със съпроводително писмо вх. №7044/01.12.2020г.

 Основателни, съдът намира исканията на процесуалния представител на жалбоподателя, обективирани в молба под вх. №207/11.01.2021 г. по описа на АдмС – Хасково, с изключение на искането по т. 5 и т. 7, а именно: да бъде задължен наказващият орган, да представи в съда заповедта, с която по отношение на жалбоподателя А., е открито дисциплинарно производство, по което е издадена оспорената заповед, ведно с доказателства за връчването ѝ на служителя, както и да се даде възможност на жалбоподателя, в следващо по делото заседание, да се яви лично в съда и да даде обяснения по въпросите: Възлагано ли му е, да определя наказанията по издаваните в РУ – Харманли, наказателни постановления, прави ли това, кога и защо се налага да го прави, и т.н.Заповедта, с която е открито дисциплинарното производство и доказателства за връчването ѝ на служителя, са налични по делото, поради което, не е необходимо съдът, повторно да ги изиска.За ненеобходимо, съдът намира и искането на адв. Г., да бъде дадена възможност на жалбоподателя, да се яви лично в следващо съдебно заседание и даде обяснения по посочените от нея въпроси, тъй като спорните по делото факти, могат да бъдат изяснени с необходимата степен на достоверност,  от събраните по делото писмени доказателства.

Водим от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда с придружително писмо на ответника под вх. №7044/01.12.2020 г.,  (от лист 16 до лист 97 по делото).

ЗАДЪЛЖАВА ответника, да представи по делото в 14-дневен срок от получаване съобщението на съда: заповедта или друг акт на Началника на РУ – Харманли, с който, съгласно заповедта за наказаниeq на жалбоподателя А., е възложено задължение по квалифициране на административното нарушение, при издаване на НП №19-0271-001621/24.10.2019 г. на Началника на РУ – Харманли, както и доказателства за връчване на заповедта, респективно акта на жалбоподателя; индивидуалната длъжностна характеристика на жалбоподателя А., ведно с доказателства за връчването ѝ на служителя; доказателства за това – дали и кога НП №19-0271-001621/24.10.2019 г. на Началника на РУ – Харманли, е влязло в сила, съответно – обжалвано ли е в съда, и ако е, то какви са резултатите от обжалването; писмено удостоверение, респективно справка, в което бъде уточнено: дали посочените в представената с преписката Кадрова справка №272р-14002/24.06.2020 г.- дисциплинарни наказания на жалбоподателя А., като служител на МВР, са отменени от съда.

ДОПУСКА събиране на гласни доказателства за следващото съдебно заседание, чрез разпит в качеството на свидетел,  на лицето М.Д.Д.,  който бъде призован на адрес в гр. *******, бул. „*******“ №**, за установяване на обстоятелствата: каква е установената в РУ – Харманли, практика по квалифициране на административните нарушения, кой извършва справките за нарушителите, кой печата, съответно - кой издава наказателни постановления.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на свидетеля, в размер на 20.00 лв., платими от жалбоподателя, по сметка на АдмС – Хасково, в 7-дневен срок от днес. Свидетелят М.Д.Д. да се призове, след представяне на доказателства за внесен депозит по сметка на съда.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя, да бъде задължен наказващият орган, да представи в съда заповедта, с която по отношение на жалбоподателя А., е открито дисциплинарно производство, по което е издадена оспорената в съда заповед, ведно с доказателства за връчването ѝ на служителя, както и  искането да се даде възможност на жалбоподателя, в следващо по делото заседание, да се яви лично в съда, за да даде обяснения по въпросите: Възлагано ли му е, да определя наказанията по издаваните в РУ – Харманли, наказателни постановления, прави ли това, кога и защо се налага да го прави.

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за други дата и час, поради което

   О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.03.2021 г. от 10:00 часа, за които дата и час, страните да се считат за уведомени от днес.

Със съобщението на съда до ответника, на същия да се изпрати препис от протокола от днешното съдебно заседание, както и препис от молба вх. №207/11.01.2021 г. по описа на АдмС – Хасково.

Заседанието приключи в 10:07 часа.

Протоколът се изготви на 12.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: