П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 12.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на дванадесети януари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Ивелина Въжарска ………………….……

и прокурора …………………………………………………………………..

сложи за разглеждане адм. дело № 765 по описа за 2020 г. …………….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………………

на именното повикване в 11:10 часа се явиха: ………………………….

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Т.А., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ -  гр. СОФИЯ, редовно уведомен за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален представител.

От пълномощник на същия – гл. юрк. Б. М., е постъпила молба под вх. №184/11.01.2021 г. при АдмС – Хасково, в която е посочено, че след телефонна справка по делото, е установил, че не е изготвена и представена допуснатата съдебно-техническа експертиза в определения 7-дневен срок, преди съдебно заседание. Не възразява да бъде дадена възможност на вещото лице, да представи същата в законоустановения срок и моли, в случай че жалбоподателят има други доказателствени искания, или други доказателства, да му се даде възможност да вземе становище по същите, в следващо съдебно заседание. Към молбата е приложено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на гл. юрк. Б. М..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.С.К., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява.

По електронната поща на съда, е постъпила молба от същия, неподписана с електронен подпис - под вх. №215/11.01.2021 г., в която е посочил, че в изпълнение на поставената му задача, се е свързал с представители на ДФ „Земеделие“ и е изискал справка и информация във връзка с поставените задачи, но до момента не е  получил в пълен размер необходимите данни и не е имал възможност да изготви заключение по адм. дело №765/2020 г. Представен е и списък с ангажиментите на вещото лице по други дела, към момента.

Съдът, като взе предвид редовното уведомяване на страните за днешното съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

  О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпила молба с вх. №6818/20.11.2020 г. на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“ чрез процесуален представител, в която е ангажирано и доказателствено искане, за прилагане по настоящото дело на адм. дело №1107/2018 г. на АдмС – Хасково.

Докладва се постъпила молба с вх. №7336/14.12.2020 г. при АдмС – Хасково, на процесуален представител на ответника, с която се уведомява съда, че към момента няма ново произнасяне, след отмяната на Решение №45/1/1211037/3/01/04/01 с изх. №01.6500/2579 от 28.06.2017 г., в частта му на определения размер на финансова корекция на жалбоподателя Л.А. с Решение №7926/22.06.2020 г. по адм. дело №13567/2019 г. по описа на ВАС. Посочено е също, че към момента е подготвен проект на нов акт, но същият не е подписан от Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“, като в случай, че същият бъде издаден, ще бъде представен по делото.

По доказателствата и доказателствените искания на страните, съдът намира следното: За изясняване делото в пълнота, за основателно, съдът намира искането на процесуалния представител на ответника – гл. юрк. Б. М., да бъде изискано и приложено по настоящото дело – адм. дело №1107/2018 г. по описа на АдмС – Хасково, доколкото в същото се съдържат относими към настоящия спор, материали, тъй като настоящото производство се явява второ по ред, като оспорения по делото административен акт, се явява издаден след отмяната на предходно издадено решение за налагане на финансова корекция, по законосъобразността на което, съдът се е произнасял именно по адм. дело №1107/2018 г. по описа на АдмС – Хасково. Водим от горното, същото искане, следва да бъде уважено. Доколкото в оспорения акт, административният орган е взел предвид и финансова корекция, наложена с Решение №45/1/1211037/3/01/04/01 с изх. №01-6500/2579/28.06.2017 г., законосъобразността на което, е проверявана по адм. дело №94/2018 г. по описа на АдмС – Хасково, съдебното решение, по което е било обжалвано и  е налице окончателно произнасяне на ВАС с Решение №7926/22.06.2020 г. по адм. дело №13567/2019 г., съдът намира, че за изясняване всички факти и обстоятелства, относими по делото, ще следва да приложи към настоящото производство, и приключилото адм. дело №94/2018 г. по описа на АдмС – Хасково, ведно със съдържащото се в него адм. дело №13567/2019 г. по описа на ВАС.

Също, за изясняване на делото от фактическа страна, съдът намира за необходимо, на основание чл. 155 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, да обяви за служебно известен и факта, че с Решение №564/13.07.2018 г., постановено по адм. дело №94/2013 г. по описа на АдмС – Хасково, е изменено Решение №45/1/1211037/3/01/04/01 с изх. №01-6500/2579/28.06.2017 г., на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която на жалбоподателя Л.А., е наложена финансова корекция, като е определена е нова основа на финансовата корекция  и размер на финансова корекция, че с Решение от 22.10.2019 г. по адм. дело №94 по описа на АдмС – Хасково, е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №564/13.07.2018 г., като на стр. 9 от решението, след ред 11 от диспозитива на същото, отгоре надолу, е добавен нов абзац с текст: Отхвърля жалбата на Л.Т.А. срещу Решение №45/1/1211037/3/01/04/01, за налагане на финансова корекция с изх. №01-6500/2579/28.06.2017 г., на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“ – РА, в останалата част, както и, че с Решение №7926/22.06.2020 г. по адм. дело №13567/2019 г. на ВАС, е отменено Решение №564/13.07.2018 г., постановено по адм. дело №94/2018 г. по описа на АдмС – Хасково, в частта, с която е изменено Решение №45/1/1211037/3/01/04/01 с изх. №01-6500/2579/28.06.2017 г., за налагане на финансова корекция, издадено от Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която е определен размера на финансовата корекция и съдът е определил размер на финансова корекция – 2 434,90.00 лв., както и в частта на присъдените разноски на ДФ „Земеделие“, и вместо него е отменено Решение №45/1/1211037/3/01/04/01 с изх. №01-6500/2579/28.06.2017 г., за налагане на финансова корекция, издадено от Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която е определен размера на финансовата корекция и делото е изпратено, като преписка на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“, за ново произнасяне-определяне на размера на финансовата корекция, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с решението, като е оставено в сила Решение №564/13.07.2018 г., допълнено с Решение от 22.10.2019 г. по адм. дело №94/2018 г. по описа на АдмС – Хасково, в останалата част.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗИСКА за прилагане към настоящото производство, приключилото адм. дело №1107/2018 г. по описа на АдмС – Хасково.

ПРИЛАГА към настоящото производство, приключилото адм. дело №94/2018 г. по описа на АдмС – Хасково, ведно със съдържащото се в него адм. дело №13567/2019 г. по описа на ВАС.

ОБЯВЯВА, на основание чл. 155 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, за служебно известен факта, че с Решение №564/13.07.2018 г., постановено по адм. дело №94/2013 г. по описа на АдмС – Хасково, е изменено Решение №45/1/1211037/3/01/04/01 с изх. №01-6500/2579/28.06.2017 г., на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която на жалбоподателя Л.А., е наложена финансова корекция, като е определена е нова основа на финансовата корекция  и размер на финансова корекция, че с Решение от 22.10.2019 г. по адм. дело №94 по описа на АдмС – Хасково, е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №564/13.07.2018 г., като на стр. 9 от решението, след ред 11 от диспозитива на същото, отгоре надолу, е добавен нов абзац с текст: Отхвърля жалбата на Л.Т.А. срещу Решение №45/1/1211037/3/01/04/01, за налагане на финансова корекция с изх. №01-6500/2579/28.06.2017 г., на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“ – РА, в останалата част, както и, че с Решение №7926/22.06.2020 г. по адм. дело №13567/2019 г. на ВАС, е отменено Решение №564/13.07.2018 г., постановено по адм. дело №94/2018 г. по описа на АдмС – Хасково, в частта, с която е изменено Решение №45/1/1211037/3/01/04/01 с изх. №01-6500/2579/28.06.2017 г., за налагане на финансова корекция, издадено от Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която е определен размера на финансовата корекция и съдът е определил размер на финансова корекция – 2 434,90.00 лв., както и в частта на присъдените разноски на ДФ „Земеделие“, и вместо него е отменено Решение №45/1/1211037/3/01/04/01 с изх. №01-6500/2579/28.06.2017 г., за налагане на финансова корекция, издадено от Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“, в частта, с която е определен размера на финансовата корекция и делото е изпратено, като преписка на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“, за ново произнасяне-определяне на размера на финансовата корекция, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени с решението, като е оставено в сила Решение №564/13.07.2018 г., допълнено с Решение от 22.10.2019 г. по адм. дело №94/2018 г. по описа на АдмС – Хасково, в останалата част.

Като взе предвид, че до настоящия момент, не е изготвено заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза от назначеното вещо лице – Р.С.К., както и, че същата е необходима за изясняване делото от фактическа страна, съдът намира, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключение по възложените му задачи, като делото бъде отложено за други дата и час, поради което

 О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.04.2021 г. от 11:00 часа, за които дата и час страните да се считат уведомени, от днес.

       ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице, като му се укаже, че следва да представи заключение в законоустановения 7-дневен срок, преди датата на следващото съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:33 часа.

Протоколът се изготви на 12.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: