П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 21.01.2021 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и първи януари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТОМИРА ДИМИТРОВА

                                                                      

При участието на секретаря Мария Койнова…………………………………………

и прокурора Елеонора Иванова.…………………………………………………………

сложи за разглеждане  адм. дело № 1179  по описа за 2020 г………………………..

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………………………….

на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.З. – А., нередовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Призовката изпратена до същия, е върната в цялост, с отбелязване от длъжностното лице по връчване, че лицето не е в ТЦ – Пъстрогор и е в неизвестност, за което е приложена докладна записка. Призовката изпратена до жалбоподателя, чрез процесуалния му представител е връчена на 19.01.2021г., като към настоящият момент не е изтекъл законовия 3-дневен срок за призоваване на страната. В съдебната зала се явява адв. И. А.М., назначена за процесуален представител на жалбоподателя, с разпореждане на съда от 18.01.2021 г., във връзка с допуснатата по делото правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ТРАНЗИТЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДАБ – с. ПЪСТРОГОР /МИЛЕНА КИРКОВА/, редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от ст. юрк. С.С., надлежно упълномощена с пълномощно, представено днес. 

СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, конституирана като страна в настоящото производство, с разпореждане на съда от 14.01.2021 г., редовно призовани, се представляват от прокурор Елеонора Иванова..

Адв. А.М. – Не възразявам по призоваването. Да се даде ход на делото, считам, че няма процесуални пречки.

Ст. юрк. С. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. А.М. – Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Няма да соча други доказателства.

Ст. юрк. С. – Уважаема Госпожо Съдия, оспорвам подадената жалба. Моля да се приемат, представените по делото писмени доказателства. Също така, представям и Докладна записка, от която е видно, че чужденецът самоволно е напуснал центъра и нова актуална справка, относно общото положение в държавата му по произход – А..

Адв. А.М. – Не възразявам да се приемат, днес представените доказателства.

 ПРОКУРОРЪТ – Моля да приемете представената административна преписка и представените в днешното съдебно заседание доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че за изясняване делото от фактическа страна, следва да приеме като писмени доказателства документите, съдържащи се в административната преписка, както и представените в днешното съдебно заседание,  документи, представени от процесуалния представител на ответника, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства, документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила в съда, с придружително писмо на ответника под вх. №7598/29.12.2020 г. (от л. 8 до л. 41вкл. по делото), Справка на Директор Дирекция „Международна дейност“ при ДАБ с вх. № МД-673/09.12.2020 г., относно: ** А., и Докладна записка с вх. № 659/31.12.2020 г. на Гл. специалист, отдел ПНСД при ТЦ – с. Пъстрогор.

Адв. А.М. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Ст. юрк. С. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът като взе предвид, че страните не ангажират други искания за събиране на доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. А.М. – Уважаема госпожо Председател, моля да отмените решението на интервюиращия орган при ТЦ при ДАБ и да върнете преписката за постановяване на решение, с което да се предостави закрила на чужденеца Х.З..

Подробни съображения съм изложила в писмено становище, което представям.

Ст. юрк. С. – Уважаема госпожо Съдия, моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила решението на интервюиращия орган, като правилно и законосъобразно. На зададеният на чужденеца въпрос при проведеното интервю: „Защо подавате молба за закрила в Република България?“, той категорично отговаря: „Аз избрах да подам молба, за да продължа пътя си напред.“ Този отговор не е логичен за лице, изпитващо основателни опасения от преследване и е изложено на реална опасност от тежки посегателства.

 Подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които моля да вземете предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна и като такава, моля да я оставите без уважение. Намирам атакуваното с нея решение за обосновано и законосъобразно, като не са налице основания за отмяната му.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

Протоколът се изготви на 21.01.2021 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: