П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 21.01.2021 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Тенева

и прокурора Елеонора Иванова

сложи за разглеждане адм.дело № 1163 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА З.А.С., действаща със съгласието на майка си М.Р.Х., редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 12.01.2021 г., не се явява. В съдебната зала се явява адв. И.В., назначена за процесуален на същата с Определение на съда от 18.01.2021 г., нередовно призована с призовка връчена на 18.01.2021 г.

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦ - ХАРМАНЛИ КЪМ ДАБ ПРИ МС /В. Д./, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 08.01.2021 г., не се явява, представлява се от ст.юрк. М. Х., надлежно упълномощена по делото.

СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 15.01.2021 г., се представлява от прокурор Елеонора Иванова.

АДВ. В.: Не възразявам срещу нередовното призоваване, с оглед на което Ви моля да дадете ход на делото.

СТ.ЮРК. Х.: Моля да бъде даден ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ: Моля за ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от З.А.С., гражданка на И., действаща със съгласието на майка си М.Р.Х., срещу Решение №УПХ-237/02.12.2020 г. на Интервюиращ орган в РПЦ - Харманли към ДАБ при МС (В. Д.). По изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения, в настоящото производство административен акт.

ДОКЛАДВА постъпил Социален доклад с вх. №347/14.01.2021 г. от Дирекция „Социално подпомагане“ - Харманли, относно: проучване на детето З.А.С..

АДВ. В.: Поддържам така подадената жалба. Да се приеме административната преписка и постъпилите доказателства. Няма да соча други доказателства.

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, считам жалбата за неоснователна. Моля да бъде приета в цялост изпратената административната преписка. Не възразявам да бъде приет постъпилия социален доклад на Дирекция „Социално подпомагане“. В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете: Справка вх. №МД-674-10/10.12.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“ при ДАБ, относно: Р. И..

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат като доказателства, представените с административната преписка документи, изготвения социален доклад както и тези представени в днешното съдебно заседание. Нямам други доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото постъпилата с писмо вх. №7507/21.12.2020 г. административна преписка от ответника в настоящото производство, депозирания Социален доклад с вх. №347/14.01.2021 г. от Дирекция „Социално подпомагане“ - Харманли както и днес представените от процесуалния представител на ответника писмени такива, ето защо                                                    

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от следните документи: Решение №УПХ-237/02.12.2020 г. на Интервюиращ орган на ДАБ при МС (В. Д.); Решение за настаняване №1361/11.12.2020 г. с РЕГ/УП №16146/11.12.2020 г.; Докладна записка с вх. №1709/11.12.2020 г., от Г. Х. – началник отдел „Прием и настаняване“ до С. Я. – директор на РПЦ - Харманли, относно: Чужденците, потърсили закрила в ДАБ, напуснали РПЦ – Харманли и завърнали се отново; Докладна записка с вх. №1666/09.12.2020 г., от Г. Х. – началник отдел „Прием и настаняване“ до С. Я. – директор на РПЦ - Харманли, относно: Чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли; Справка с рег. №МД-653/30.11.2020 г., на Дирекция „Международна дейност“ към ДАБ при МС, относно: Р. И.; Заповед №РД05-210/23.03.2016 г., на основание чл.48, ал.1, т.10 от ЗУБ на Председател на ДАБ при МС; Протокол с peг. №УП-16150/24.11.2020 г. от проведено интервю с Ю. А.С.; Протокол с peг. №УП-16151/24.11.2020 г. от проведено интервю с А. А.С.; Протокол с peг. №УП-16148/24.11.2020 г. от проведено интервю с Ю. А.С.; Протокол с peг. №УП-16149/24.11.2020 г. от проведено интервю с А.С. Н.; Протокол с peг. №УП-16146/24.11.2020 г. от проведено интервю с М.Р.Х.; Социален доклад за оценка на постъпил сигнал рег. №УП-16147/27.11.2020 г. до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли, относно: Постъпил сигнал за дете – З.А.С.; Протокол с peг. №УП-16147/24.11.2020 г. от проведено интервю с З.А.С.; Заповед №ЗД/Д-Х-Х-187/24.11.2020 г. на Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли; Регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила №826022036, издадена на 16.11.2020 г.; Писмо рег. №УП-16147/16.11.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“; Писмо с peг. №УП-16147/16.11.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Декларация на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗУБ с рег. №УП-16147/13.11.2020 г. от З.А.С.; Декларация за съгласие с peг. №УП-16147/13.11.2020 г. от З.А.С.; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с peг. №УП-16147/13.11.2020 г.; Покана за подписване на протокол от проведено интервю с peг. №УП-16147/20.11.2020 г. до З.А.С.; Решение за настаняване №995/12.11.2020 г. с РЕГ/УП №16147/13.11.2020 г.; Приложение към регистрационен лист с peг. №УП-16147/20.11.2020 г.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. №УП-16147/13.11.2020 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. №УП-16147/13.11.2020 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Република България във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. №УП-16147/13.11.2020 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще се следва за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Република България с рег. №УП-16147/13.11.2020 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Указания относно компетентния орган по предоставяне на убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут, пребиваване в Република България с рег. №УП-16147/13.11.2020 г.; Регистрационен лист на З.А.С. с peг. №УП-16146/13.11.2020 г.; Молба за закрила вх.№1300/13.11.2020 г. и рег. №УП-16147/13.11.2020 г. от З.А.С. до ДАБ при МС; Молба на а. език с вх. №105400-1456/02.11.2020 г. и рег. №УП-16147/13.11.2020 г. от З.А.С. до ДАБ при МС; Заповед рег. №5364з-1833/29.10.2020 г. на Директор на Дирекция „Миграция“ – МВР, относно: Налагане на принудителна административна мярка „Връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна; Амбулаторен лист рег. №УП-16147/13.11.2020 г. издаден на Зейна С. от медицинска служба при СДВНЧ – гр. София; Приемо-предавателен протокол рег. №10540р-10702/12.11.2020 г.; Пощенски плик №R PS 6450 005SAS V както и Социален доклад с вх. №347/14.01.2021 г. от Дирекция „Социално подпомагане“ - Харманли, относно: проучване на детето З.А.С.;

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото днес представената от процесуалния представител на ответника: Справка вх. №МД-674-10/10.12.2020 г. на Дирекция „Международна дейност“ при ДАБ, относно: Р. И..

АДВ. В.: Нямам други доказателствени искания.

СТ.ЮРК. Х.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

 

О П Р Е Д Е Л И :

                  

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. В.: Госпожо председател, моля да отмените Решение №УПХ-237/02.12.2020 г. на Интервюиращ орган в РПЦ - Харманли към ДАБ при МС като незаконосъобразно и да върнете същото, по всички изложени съображения в подадената жалба пред настоящия съдебен състав.

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на З.А.С. срещу решението на интервюиращия орган, като неоснователна и недоказана. Считам, че процесното решение е правилно, законосъобразно и съобразено с материалния закон и не са допуснати, посочените в жалбата нарушения на закона.

За информация на съда искам да отбележа, че семейството на З.А.С. има постановени решения от Административен съд – Хасково, по подадените жалби срещу решения на интервюиращия орган, а именно: по адм.дело №1167/2020 г., адм.дело №1166/2020 г., адм.дело №1165/2020 г. и адм.дело №1168/2020 г.. Също така има и определение за прекратяване на административното производство по адм.дело №1164/2020 г., тъй като братът на жалбоподателака – А. А.С.,***, чрез Интервюиращия орган до Административен съд – Хасково, с която молба се отказва от подадената от него жалба и заявява, че желае да се завърне в И..

Подробности излагам в писмените си бележки, които моля да имате предвид при постановяване на вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо председател, считам жалбата за неоснователна, поради което предлагам да бъде оставена без уважение. Обжалваното решение намирам за обосновано и законосъобразно и не са налице основания за неговата отмяна.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.36 часа.

            Протоколът се изготви на 21.01.2021 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                         

 

 

Секретар: