П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 19.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 1105 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Р.А., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез процесуален представител, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва: От процесуалния представител на същата - адв. М., е постъпила молба вх.№398/18.01.2021г. В същата се сочи невъзможност за явяване в днешното съдебно заседание, във връзка планирана операция на коленна става и ползване отпуск по болест до 31.01.2021г. Прилага болничен лист, медицинско удостоверение и епикриза.

В молбата се сочи и невъзможност за явяване и на жалбоподателката в днешното съдебно заседание. В тази връзка се представят доказателства за ползване отпуск по болест от 15.01.2021г. до 21.01.2021г.

Прави се искане за недаване ход на делото и същото да бъде отложено за друга дата.

ОТВЕТНИКЪТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно призован за днешното съдебно заседание по ел.поща, не се явява и не изпраща представител.

Съдът, като взе предвид Молба вх.№ 398/18.01.2021г., ведно с приложените към същата доказателства, за невъзможност за явяване на жалбоподателя и неговия процесуален представител по уважителни причини в днешното съдебно заседание, намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, предвид което

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.04.2021 г. от 10.30 часа, за които дата и час страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 09.43 часа.

Протоколът се изготви на 19.01.2021 г.

 

 

 

Съдия:

 

 

 

        Секретар: