П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 19.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 1106 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 09.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.Д., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез процесуален представител, се явява лично. В днешното съдебно заседание се представлява от адв. Я. С., надлежно упълномощен с пълномощно приложено към жалбата.

ОТВЕТНИКЪТ Началник група в Сектор „ПП“ към ОДМВР - Хасково, редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Адв. С. – Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалба от Д.С.Д., насочена срещу ЗППАМ № 20-1253-000769/15.11.2020г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция“ Хасково към ОД на МВР Хасково, ведно с приложени към жалбата доказателства.

Докладва се писмо вх.№7334/14.12.2020г., с което ответната страна изпраща административната преписка по издаване на оспорения акт.

Докладва се и писмо вх.№7582/23.12.2020г., с което ответната страна представя допълнителни доказателства.

Адв. С. – Поддържам жалбата така както е депозирана. Да се приеме преписката и допълнително представените доказателства.

Моля да допуснете до разпит един свидетел, когото водим. Свидетеля е Й.П.Д.– съпруга на жалбоподателя. Искаме да установим с тези показания часа на кражбата, както и какво се е случило на другата сутрин в полицията.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото приложените такива в заверен вид към жалбата, както и писмените такива във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпила с писмо вх.№7334/14.12.2020г., и тези приложени към писмо вх.№ 7582/23.12.2020г.

Намира, че следва да бъде допусната до разпит свидетелката Й. Д..

  Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата: ЗППАМ №20-1253-000769/15.11.2020г.; Етапна епикриза №37/10.05.2012г. на Д. Д.Д.; Протокол на медицинска комисия рег.№Мзх.56/02.10.2020г.относно Д. Д.; Епикриза №492/2020г. на Център за психично здраве гр.Хасково ЕООД, относно Д. Д..

ПРИЕМА като доказателства по делото: ЗППАМ №20-1253-000769/15.11.2020г.-оригинал; Заповед №272з-906/20.03.2019г. относно: оправомощаване на длъжностни лица от ОДМВР – Хасково, които да прилагат мотивирана ЗППАМ по чл.171, т.1, т.2, т.2а, т.3 до т.8 от ЗДвП на Директор ОДМВР – Хасково; АУАН серия GA №313164/15.11.2020г., както и Справка за нарушител/водач, относно Д.С.Д. - 2 листа; Справка за нарушител/водач, относно Д. Д.Д. - 3 листа; Докладна записка рег.№1253р-11982/16.11.2020г.

ДОПУСКА до разпит лицето Й.П.Д.в качеството й на свидетел.

Свидетелят Й.П.Д.се въведе в съдебната зала.

Съдът пристъпи към снемане самоличността и разпит на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ Й.П.Д.– снета самоличност. Предупредена за отговорността по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

Адв. С. – Разкажете на съда, какво се случи вечерта на процесната дата и как продължи на другия ден в полицията.

СВИДЕТЕЛЯТ Й.П.Д.– Вечерта на 14.11.2020г. бях на работа. Обадих се на мъжа ми да дойде да ме вземе, а той ми каза да хвана едно такси, защото като съм се обадила и е видял, че колата я няма пред блока. Аз хванах такси и се прибрах, беше около 10.00 – 10.30 часа. Той беше много притеснен и в паника. И аз се притесних и се обадихме на телефон 112, че колата ни е открадната. Сутринта отидохме в полицията и ни казаха да не се притесняваме, че колата е намерена и се намира близо да нашия апартамент.

СЪДЪТ – След като установихте, че колата я няма, установихте ли къде са ключовете от нея?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.П.Д.– Моя мъж каза, че в джоба на панталона си ги е оставил, но след като не ги намерил, помислил, че може и в колата да ги е оставил. Аз като се прибрах разбрахме, че и ключовете ги няма. Обадихме се на 112 и цяла вечер сме били под напрежение. Сутринта отидохме в полицията.

СЪДЪТ – Има ли друг живущ във вашия дом, може ли той да е взел ключовете? Имахте ли съмнения, че ключовете може да са взети от член на вашето семейство?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.П.Д.– Синът ни живее при нас, но ние не сме се усъмнили, че той може да го направи. Никога не е вземал ключове и да прави такива неща. Когато отидохме сутринта в полицията, дежурните ни казаха, че колата е намерена близо до вкъщи, заключили са я там и са свалили номерата. Питахме как е намерена и кой е взел колата. Бяхме много изненадани, че сина ни е взел колата, хвана ли са го и са го откарали в ареста за 24 часа, и са свалили номерата на колата. Дадоха ни ключа, казаха да отидем и да си я приберем пред блока, и да не я караме. Ние точно това направихме – прибрахме си я пред апартамента и колата сега стои там.

СЪДЪТ – Знаете ли дали синът Ви има шофьорска книжка?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.П.Д.– Шофьорска книжка в момента няма. От много години му е взета.

Колата сега стои и не я караме, но тя ни е необходима – ние сме пенсионери, болни хора сме и не можем да ходим до болницата.

СЪДЪТ – Вие когато се върнахте от работа, съпругът Ви каза ли ви, че ключовете ги няма?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.П.Д.– Когато се прибрах, той каза: „Погледнах – колата я няма, ключовете ги няма. Търсих по джобовете на панталона, където го оставям на закачалка и ги няма, но не знам дали не са паднали в колата.“

Притеснихме се и се обадихме на полицията.

СЪДЪТ – На сина си обадихте ли се?

СВИДЕТЕЛЯТ Й.П.Д.– Не се обадихме. Не сме очаквали, че той може да го направи това нещо. Толкова години живеем заедно, той никога не е посегнал да вземе ключове или да направи нещо такова.

Мъжа ми беше притеснен, дали не ги е забравил в колата и решихме, че е най добре да се обадим да търсят колата. Затова се и обадихме в полицията.

Ние нямаме никаква вина, че сега номерата са свалени на колата ….. сега какво да направим с тези регистрации – това всичко е пари, а ние сме пенсионери, болни хора. Не можем с такси да пътуваме.

Адв. С. – Нямам други въпроси към свидетелката.

Свидетелят Й.П.Д.се освободи от съдебната зала.

Адв. С. – Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи делото.

Съдът, като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други доказателства, намери делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. С.Уважаема госпожо съдия, съгласно чл.171, т.2А, б.“а“, предл. последно от ЗДвП, принудителната административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС“ се налага на собственик, чието МПС е управлявано от лице, което е неправоспособен водач, не притежава СУМПС валидно за категорията, към която спада управляваното от него МПС или след като е бил лишен от право да управлява МПС по административен или съдебен ред, или СУМПС му е било отнето временно по чл.171, т.1; т.4 или по реда на чл.69 от НПК.

В конкретния случай, видно от фактическото описание на административното нарушение, административния орган е приел наличието на управление на чуждо МПС от неправоспособен водач. Деянието е извършено от друго лице - несобственик на МПС и квалифицирано като нарушение по чл.150 от ЗДвП, регламентиращ императивно изискване, всяко МПС, което участва в движение по пътищата, отворени за обществено ползване, да се управлява от правоспособен водач, което обстоятелство се установява от приложения по делото АУАН, съставен срещу водача Д. Д.. От съдържанието на приложения по преписката акт, се установи безспорно и непротиворечиво, че на 14.11.2020г. неправоспособния Д. Д., който не притежава СУМПС, управлява след употреба на алкохол автомобил марка “Ф***“ с рег.№ ****, без знанието и позволението на собственика Д.Д.. Описаните в акта фактически обстоятелства за извършено административно нарушение по ЗДвП, съставляват едновременно и фактически обстоятелства за издаване на обжалваната заповед. В този смисъл, акта е безспорно част от административната преписка по издаване на заповедта за прилагане на ПАМ и съдържа фактическите обстоятелства на акта, по смисъла на чл.59, ал.2, т.4, предл. Първо от АПК.

От събраните по делото доказателства – справка по историята на регистрацията, се установява, че именно жалбоподателя е собственик на управлявания от Д. Д. автомобил. От приложената в преписката Справка за нарушител/водач, от друга страна е видно, че Д. не притежава свидетелство за управление на МПС и именно за управлението на автомобила на Д.Д. му е бил съставен посочения по-горе акт, с което е осъществил състава на административно нарушение по смисъла на чл.150 от ЗДвП. В хипотезата на чл.171, т.2 от ЗДвП може да се приложи ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС, на собственик, чието МПС е управлявано от лице, непритежаващо съответното свидетелство за правоуправление за срок от 6 месеца до 1 година, каквато хипотеза е налице в настоящия случай. От доказателствата по преписката - снети обяснения от Д.Д. и от изготвената справка се установява, че на упоменатата в акта дата, жалбоподателя е подал сигнал на телефон 112, за това, че личното му МПС, паркирано на обичайното място е изчезнало. Сутринта на 15.11.2020г. разбира, че Д. е взел ключовете от панталона му без негово разрешение и е предприел управление на превозното средство и то в нетрезво състояние, като в резултат на този сигнал, същия е бил спрян от полицейски служители, които са констатирали описаното в акта нарушение по чл.150 от ЗДвП. Горните обстоятелства се потвърждават и от показанията на разпитания в хода на съдебното производство свидетел. Тези обстоятелства, не са съобразени от органа издал ЗППАМ. Поначало, административния акт, с който се прилага ПАМ, предхожда налагането на адресата на административно наказание, с правораздавателен акт на административно-наказателната юрисдикция – НП. Всеки от тях обаче, има различно предназначение и самостоятелни правни последици. ПАМ са форма на изпълнително-разпоредителната дейност, чрез която в предвидените от закона случаи се упражнява държавна принуда, докато административните наказания са израз на държавната наказателна репресия и се налагат по повод на извършеното административно нарушение.

Предвид горното, моля да постановите решение, с което да отмените изцяло като незаконосъобразна и недопустима ЗППАМ, с което наложена ПАМ по чл.171 от ЗДвП. Моля да присъдите разноски на жалбоподателя, представляващи държавна такса и адвокатски хонорар.

Моля да ми дадете възможност да изложа подробни съображения в писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, да представи писмени бележки в 7-дневен срок от днес.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

Протоколът се изготви на 19.01.2021г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: