П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 19.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1084 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 10.07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Евротекс“ ЕООД, редовно призовани за днешното съдебно заседание по ел.поща чрез процесуален представител, не изпращат представител.

Съдът докладва: От процесуалния представител на същия - адв. Ж.,  е постъпила Молба вх.№399/18.01.2021г. В същата се сочи невъзможност за явяване на същата в днешното съдебно заседание поради служебна ангажираност. Прави се искане да се даде ход на делото в отсъствие на жалбоподателя и неговия процесуален представител, както и да бъдат уважени направените с жалбата доказателствени искания за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, със задачи посочени в жалбата. Прави се искане, да се изиска справка от ответника за наличните вносове на територията на страната. Към молбата се представя и пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД СЕВЕРНА МОРСКА при Агенция „Митници“, редовно призован за днешното съдебно заседание, по ел.поща, се представлява от гл.юрк.С.С., надлежно упълномощена с пълномощно представено днес.

Гл.юрк.С.С. – Моля за ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване на ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалба от „Евротекс“ ЕООД, насочена срещу Решение №32-319847/02.11.2020г. към MRN №20BG002002031999R1 от 01.07.2020 г. на Директор на ТД Северна морска в Агенция „Митници“, ведно с приложени доказателства и направени доказателствени искания за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза и изискване на справки от ответната страна.

Докладва се и постъпилата от органа административна преписка, с писмо вх.№6848/23.11.2020г. под опис.

Докладва се постъпило становище вх.№7444/17.12.2020г. от гл.юрк. С., процесуален представител на ответника, ведно с приложени доказателства: Справка, относно внос на стоки с тарифен код: 6309000000 и МД с MRN 179BG00200211762R1/16.07.2019г. Оспорва се изцяло подадената жалба, прави се искане да се приеме представената преписка, както и допълнително представените доказателства. В становището са изложени аргументи относно неоснователността на жалбата и становище, относно направените в жалбата доказателствени искания.

Гл.юрк.С.С. – Оспорвам жалбата. Намирам същата за неоснователна. Моля да приемете като доказателства по делото всички такива, съдържащи се в административната преписка и приложените към становището- справка и митническа декларация.

Относно направеното искане за назначаване на експертиза, както и в становището, така и аз, изразявам становище за неоснователност на това искане и моля да го оставите без уважение. Считам поставените в искането въпроси за неотносими към спора, който е спор за определяне на митническа стойност на стоките и не касае счетоводството на фирмата.

Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети документите представени от ответната страна във вид на заверен препис, представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили със съпроводително писмо вх.№6448/23.11.2020г. по опис от 27 пункта, с изключение на онези, представени на чужд език, без да са съпроводени с легализиран превод на чужд език, а именно: находящите се от л.52 до л.56 и л.62, и л.63 по делото. Намира, че следва да задължи ответната страна да представи същите с легализиран превод на български език, предвид това, че същите са част от административната преписка.

Намира, че следва да приеме към доказателствата по делото и тези, приложени към становище на ответната страна с вх.№7444/17.12.2020г., а именно: справка от митническа информационна система МИС3А /2 листа/ и  системата „THESEUS“ с тарифен код: 6309000000 и МД с MRN 179BG00200211762R1/16.07.2019г.

Намира за относимо направеното от жалбоподателя доказателствено искане, за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с поставени в жалбата изрични въпроси, поради което, същото следва да бъде уважено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени от ответната страна във вид на заверен препис, представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт и приложени към съпроводително писмо вх.№6448/23.11.2020г. по опис от 27 пункта, с изключение на тези на чужд език.

 НЕ ПРИЕМА към доказателствата по делото представените на чужд език и непридружени с легализиран превод на български, документите приложени по делото от л.52 до л.56, и от л.62 до л.63 / посочени в описа на АМ под №14,15,16,17,18,21 и 22/.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна, на основание чл.152, ал.4 от АПК, до датата на следващото съдебно заседание, да попълни административната преписка като представи в легализиран превод на български език тези документи, представени на чужд език и непридружени с легализиран превод на български, приложени по делото от л.52 до л.56, и от л.62 до л.63 / посочени в описа на АМ под №14,15,16,17,18,21 и 22/.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите приложени към становище на ответната страна с вх.№7444/17.12.2020г., а именно: справка от митническа информационна система МИС3А /2 листа/ и  системата „THESEUS“ с тарифен код: 6309000000 и МД с MRN 179BG00200211762R1/16.07.2019г.

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото и счетоводството на жалбоподателя, да отговори на въпроси изрично поставени в жалбата.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя по депозитната сметка на АдмС – Хасково, в 7-дневен срок от съобщаването.

По поименното определяне на вещото лице, съдът ще се произнесе, след като по делото постъпят доказателства за внесен депозит.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.04.2021г. от 10.45 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Делото да се докладва на съдията докладчик, след като постъпят доказателства за внесен депозит за вещо лице.

Заседанието приключи в 09.44 часа.

Протоколът се изготви на 19.01.2021г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: