П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 19.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1078 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.С.Г., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва: Постъпило от жалбоподателя писмено становище с вх.№336/14.01.2021г., ведно с приложени към същото 7 броя съдебни практики. В становището се сочи, че не се възразява да се даде ход на делото, поддържа се жалбата, така, както е подадена. Моли се да се приемат към доказателствата по делото представените с жалбата документи и приложените от органа такива. Сочи се липса на други доказателствени искания и се излагат аргументи по същество.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП – ПЛОВДИВ, редовно призован за днешното съдебно заседание по ел. поща, се представлява от юрк. Х., надлежно упълномощена да представлява ответната страна, с пълномощно представено днес.

Юрк. Х. – Моля за ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба от Б.С.Г., против Решение №354/03.11.2020г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, в частта, с която е оставена без уважение жалбата му срещу Разпореждане изх. № С200026-137-0008153/08.10.2020г.  по ИД № 26150003043/2015г. по описа на главен публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, без направени с жалбата доказателствени искания. Към същата са приложени 8 броя съдебни практики.

Докладва се постъпилата с вх.№6835/20.11.2020г. административна преписка, ведно с приложено към нея становище на процесуалния представител на ответната страна и списък с разноски.

Съдът връчи копие на становище от жалбоподателя, на процесуалния представител на ответната страна.

Юрк. Х. – Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка и становището на процесуалния представител на НАП, ведно със списъка с разноски. Нямам други доказателствени искания, моля за ход по същество.

Като взе предвид становището на процесуалния представител на ответната страна и изразеното такова от жалбоподателя в писмен вид, съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото, изпратените от административния орган във вид на заверен препис документи, представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили със съпроводително писмо с вх.№ 6835/20.11.2020г. Намира, че следва да приложи за сведение на съда, приложените към жалбата и към писмено становище от жалбоподателя – съдебни практики.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА към доказателствата по делото, тези изпратени от административния орган във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт постъпили със съпроводително писмо с вх.№ 6835/20.11.2020г., а именно: Известие за доставяне № ИД PS 6320 002YFP W; Уведомително писмо изх.№94-006703#2/03.11.2020г.; Решение №354/03.11.2020г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив;Пощенски плик с дата на пощ.клеймо16.11.2020г.;  Жалба от Б.С.Г., против Разпореждане изх.№С200026-137-0008153/08.10.2020г. по ИД №26150003043/2015г. на ПИ; пощенски плик с дата на пощ.клеймо от 20.10.2020г.; Разпореждане изх.№С200026-137-0008153/08.10.2020г. на ПИ при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Известие за доставяне №0100014028234; Уведомително писмо от 12.06.2018г. от Юробанк България АД; Уведомително писмо от 22.06.2018г. от ЦКБ АД; Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение до Юробанк България АД с изх.№С180026-029-0014273/15.06.2018г. на гл. публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение до ЦКБ АД с изх.№С180026-029-0014274/15.06.2018г. на гл. публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Запорно съобщение до Юробанк България АД с изх.№С180026-003-0119120/05.06.2018г. на гл. публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Уведомително писмо от 12.06.2018г. от ЦКБ АД; Запорно съобщение до ЦКБ АД с изх.№С180026-003-0119119/05.06.2018г. на гл. публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№С180026-022-0036352/05.06.2018г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Уведомително писмо от 14.12.2015г. от ЦКБ АД; Разпореждане за присъединяване изх.№С160026-105-0102316/06.10.2016г.; Запорно съобщение до ЦКБ АД с изх.№3043-000023/11.12.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№3043-000022/11.12.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Известие за доставяне №5100016111015; Запорно съобщение до Общински драматичен театър „Апостол Карамитев“ гр.Димитровград с изх.№3043-000018/01.12.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№3043-000017/01.12.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Известие за доставяне №5100016104738;Разпореждане за присъединяване изх.№0033-000006/03.04.2014г.; Известие за доставяне №3100016819142; Уведомително писмо от 14.12.2015г. от ЦКБ АД; Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение до ЦКБ АД с изх.№3043-000020/07.12.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Запорно съобщение с изх.№0033-000005/24.03.2014г.; Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№0033-000004/18.03.2014г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково; Известие за доставяне №3100016859320; Разпореждане за присъединяване изх.№0033-000003/22.02.2014г.; ; Известие за доставяне №3100016932702; Съобщение за доброволно изпълнение на основание чл.221 от ДОПК изх.№033-000002/17.02.2014г.; Известие за доставяне №3100016232518; Уведомително писмо вх.№26 РД-16-242/25.01.2016г., ведно с разпечатка на ел. писмо за приложена преписка от 07.03.2012г.; Придружително писмо до ТД на НАП – Кюстендил изх.№НАХД 31/2011г. от 01.03.2012г., ведно с Изпълнителен лист от 01.03.2012г.; Придружително писмо до ТД на НАП – Кюстендил изх.№НАХД 688/2011г. от 24.07.2012г., ведно с Изпълнителен лист от 24.07.2012г.; Уведомително писмо изх.№С200026-178-0027225/22.10.2020г. от гл. публичен изпълнител.

ПРИЛАГА към делото за сведение на съда, приложените към жалбата и към писмено становище от жалбоподателя – съдебни практики.

 Като взе предвид, че от страните не се правят други доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Юрк. Х. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна подадената жалба срещу оспорван акт на ПИ - Разпореждане за отказ да бъде погасен по давност, потвърден с решение на Директор на ТД на НАП-Пловдив.

Моля да ни присъдите разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно наредбата да правна помощ.

Тъй като аргументите ми по неоснователността на жалбата са обширни, моля да ми дадете възможност, след като се запозная и с писмените бележки от жалбоподателя, да представя подробни съображения в писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Дава възможност на процесуалния представител на ответника, да представи писмени бележки в 7-дневен срок от днес.

Заседанието приключи в 10.32 часа.

Протоколът се изготви на 19.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: