П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 19.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 395 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 10.33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Г.Г., уведомен от предходно съдебно заседание чрез процесуалния си представител, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва: По делото е постъпила молба вх.№422/19.01.2021г. на процесуалния представител на жалбоподателя - адв. Г.. В същата се сочи ангажираност по АД №780/2020г. на АдмС – Хасково, насрочено за разглеждане от 10.00ч. на същата дата. В случай на неявяване се прави искане да се даде ход на делото в отсъствие на жалбоподателя и неговия процесуален представител. Сочи, че е запозната с постъпилите по делото на 12.11.2020г. писмени доказателства и с писмо на ответната страна, за неводене на отчет на налаганите наказания, отнемане на права по отношение на чужди граждани. Не се възразява същите да се приемат към доказателствата по делото, сочи се липса на други доказателствени искания. При даване ход на делото по същество, се иска отмяна на оспорения акт и присъждане на разноски, съобразно представен по делото списък.

ОТВЕТНИКЪТ Началник РУ - Свиленград при ОД на МВР - Хасково, уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпило по ел.поща и подписано с електронен подпис писмо с вх.№6640/12.11.2020 г. от ответника в настоящото производство с приложени към същото 9 броя писма, удостоверяващи изискана информация.

Докладва постъпило писмо с вх. №7429/16.12.2020 г. ответника, относно изискана информация.

Съдът намира, че следва да приеме към доказателствата по делото постъпилите по ел.поща и подписани с ел. подпис за „Вярно с оригинала“ копия на документи по опис от 9 пункта и приложени към писмо вх.№6640/12.11.2020 г. от ответника, както и писмо вх. №7429/16.12.2020 г.

Водим от това, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА към доказателствата по делото: Писмо рег.№351000-7365/14.12.2020г. от Началник РУ – Свиленград.

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към писмо с вх. №6640/12.11.2020 г. писмени доказателства подписани с ел. подпис за „Вярно с оригинала“ и рег.№351000-6818/11.11.2020г., а именно: Писмо рег.№3286-50252/05.11.2020г. от Директор на ГД „Национална полиция“; Заповед рег. №Iз-2627/08.11.2010 г. на Министър на вътрешните работи, относно: Създаване на Експертен съвет за приемане на етап „Внедряване в опитна експлоатация“ и етап „Редовна експлоатация“ на информационна система „Управление на наложени глоби по наказателни постановления /НП/ и извършване на плащания по тях през Интернет, SMS и WAP; Приемо-предавателен протокол вх. №М-4559-2/25.02.2014 г. за приемане на извършена работа по Договор от 18.12.2013 г., сключен между гаранционен фонд и фирма „ВЕРЕО“ ЕАД за изработка, внедряване и поддръжка на софтуерен модул към информационна система; Протокол рег. №I-21833/1/27.02.2014 г. от заседание на Експертен съвет, назначен със Заповед №Iз-2627/08.11.2010 г. на Министъра на Вътрешните работи; Указание рег. №УТ-525/28.02.2014 г. от Зам. директор на ГД „Национална полиция“ до Директорите на ГДГП, СДВР и ОДМВР; Заповед №8121з-982/13.08.2015 г. на Министър на Вътрешните работи, относно: Създаване на експертен съвет за приемане на дейности, свързани с разработка и внедряване на софтуерни продукти в изпълнение на Договор от 20.12.2012 г. за проектиране, разработка и внедряване на Електронна информационна система (ЕИС) за оценка управление и контрол на риска – „ЕИС – Проверка ГО“ и „ЕИС – регистриране, обработка и анализ на ПТП“, АИС „Пътен контрол и ПТП“; Заповед №8121з-984/13.08.2015 г. на Министър на Вътрешните работи, относно: Създаване на Експертен съвет за приемане на дейности, свързани с разработка и внедряване на софтуерни продукти в изпълнение на договор между Гаранционен фонд и ‚Мусала Софт“ АД в полза на МВР от 19.12.2014 г. за доставка на развитие на системата за административно-наказателна дейност по ЗДвП (АИС АНД) чрез оптимизиране на функционалности, поддръжка и разработване на допълнителни модули; Заповед №8121з-1294/26.10.2015 г. на Министър на Вътрешните работи, относно: Изменение на заповед №8121з-984/13.08.2015 г. за създаване на Експертен съвет за приемане на дейности, свързани с разработка и внедряване на софтуерни продукти в изпълнение на договор между Гаранционния фонд и „Мусала Софт“ АД в полза на МВР от 19.12.2014 г. за доставка на система за административно-наказателна дейност по ЗДвП (АИС АНД) чрез оптимизиране на функционалности, поддръжка и разработване на допълнителни модули; Заповед №8121з-1156/14.09.2018 г. на Министър на вътрешните работи, относно: Изменение на Заповед №8121з-984/13.08.2015 г. на Министъра на вътрешните работи относно създаване на Експертен съвет за приемане на дейности, свързани с разработка и внедряване на софтуерни продукти в изпълнение на договор между Гаранционния фонд и „Мусала Софт“ АД в полза на МВР от 19.12.2014 г. за доставка на система за административно-наказателна дейност по ЗДвП (АИС АНД) чрез оптимизиране на функционалности, поддръжка и разработване на допълнителни модули, изменена със Заповед №8121з-1294/26.10.2015 г.

Като взе предвид, че от страните не се правят други доказателствени искания, съдът намери делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.37 часа.

Протоколът се изготви на 19.01.2021г.

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: