П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 19.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 1213 по описа за 2019 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Г.К. и Я.А.И., уведомени от предходно съдебно заседание, не се явяват. В съдебно заседание се представляват от адв. Ж., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Х.А., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва: От процесуалния представител на същия адв.Г. е постъпила Молба вх.№436/19.01.2021г., в която се прави искане да се даде ход на делото, сочи се липса на доказателствени искания, като се прави искане за отхвърляне на жалбата, даване ход по същество и се излагат аргументи по съществото на спора. Прилага се списък на разноски. В случай на потвърждаване на оспорения акт се прави искане за присъждане на разноски на заинтересованата страна.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Х.Д., призован за днешното съдебно заседание чрез назначения си особен представител, се представлява от адв. З., назначена за особен представител на същия с Определение на съда от 02.12.2020г.

Съдът докладва: От особения представител на заинтересованата страна е постъпил Отговор на жалба с вх.№7493/18.12.2020г.

Съдът връчи екземпляр от отговора на процесуалния представител на жалбоподателите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, се явява лично, представила по делото заключение по назначената по делото СТЕ с вх.№1672/11.03.2020г.

Адв. Ж. – Да се даде ход на делото.

Адв. З. – Да се даде ход на делото. Не са налице процесуални пречки.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпили по делото доказателства, приложени към съпроводителни писма с вх.№4196/28.07.2020г., вх.№3210/18.06.2020г., както и писмо вх.№6441/04.11.2020г. и писмо вх.№6620/12.11.2020г.

Докладва постъпило в срок Заключение вх.№1672/11.03.2020г. на вещото лице С..

Адв. Ж. – Считам, че така представените доказателства с тези писма са съотносими и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

Адв. З. – Да се приемат по делото.

Съдът намира, че следва към доказателствата по делото да бъдат приети писмените доказателства във вид на заверен препис приложени към писма вх.№4196/28.07.2020г., вх.№3210/18.06.2020г., както и писмо вх.№6441/04.11.2020г. и тези към писмо вх.№6620/12.11.2020г. Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА към доказателствата по делото писмените такива приложени към писмо вх.№ 4196/28.07.2020г., а именно: Удостоверение за наследници изх.№400/25.06.2020г. издадено от Община Харманли; НА №184, том I, дело №371/1960г.; НА №757, том I, дело №151/1968г.; НА №8, том I, дело №18/1989г.; НА отстъпване право на строеж - суперфиция №17, том I, дело №97/1989г.; Скица №11144/02.09.2008г. на ПИ 77181.18.27, приложените към писмо вх.№3210/18.06.2020г. по опис от 3 пункта /от л.93 до л.100 по делото/, писмо вх.№6441/04.11.2020г. от Директор ДПБ – Раднево и приложените към писмо вх.№6620/12.11.2020г. от директор ДПЛПР – Радовец – Заповед №325/28.10.2015г. на Директор ДСП – Тополовград и експертно решение №1706 / 109 от дата 27.06.2016г. на ТЕЛК-Хасково.

Адв. Ж. – Нямам искания преди изслушване на вещото лице.

Адв. З. – Нямам искания, да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

Съдът пристъпи към снемане самоличността и изслушване на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – снета самоличност. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Представила съм заключение, което поддържам.

Адв. Ж. – Считам така изготвената експертиза за добре обоснована и подробно изложена, поради което, нямаме въпроси към вещото лице.

Адв. З. – Представлява ли процесната виза копие-извадка от действащия ПУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Визата е за ремонт и реконструкция. Това по същество е един текст, който се придружава от графична част. В случая нямаме копие-извадка от действащия ПУП, което е още едно доказателство, че тази сграда не е била предмет на ПУП и най-вероятно по тази причина Гл.архитект не е направил копие. Направили са комбинирана скица, която съм описала какво съдържа, с доста грешки в нея - Комбинирана-скица извадка от действащ РП и действащ нова КК на града. Съдържа много грешки, но графична част относно действащи режими не е приложена, а е описано устройствените показатели за съответната устройствена зона. Но в текстово изражение има данни, за това какво представлява действащия ПУП – има устройствена зона, устройствени показатели, но графично приложение не е направено, единствено в частта „строителна“. Направено е графично приложение в частта „регулационна“, но с допуснати грешки, относно характеристики, които трябва да съдържа тази комбинирана скица-извадка от двата плана – от КК и плана за регулация. За строителната част, за която няма копие, е приложено в текст, какво съдържат устройствените показатели със съответните грешки, които са направени.

Адв. З. – Така както го обяснявате, може ли да приемем че съдържа реквизитите на изискването за копие-извадка от плана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Нямала съм зададен такъв въпрос и не съм се разпростирала в такива подробности. Това, което представлява визата за проектиране (макар в закона да пише, че е текст), може да бъде и графично. Виза е едно разрешение, което установява правилата.

СЪДЪТ – Правилата съдържат ли се в тази виза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – В тази виза е записано, че се допуска ремонт и реконструкция – две неща несъвместими по съществото си. Защото или има ремонт, който се уточнява – основен или текущ, според вида на застрояването или има реконструкция, което е възстановяване, увеличаване носимоспособността, заменяне на носещи и основни елементи на сградата, когато става въпрос вече за конкретно основно застрояване или такова, което е допустимо по ПУП.

Защо няма графично приложение? Защото в Харманли има в наличност такъв застроителен план, от който е направена извадка когато е давана визата за проектиране на сградата, която в момента е построена и е изпълнила предвижданията на плана от 1987г. Не мога да отговоря, защото това е проблем на общината как е издала виза за проектиране. Текст има, който ни указва какво трябва да направим – и ремонт и реконструкция на сграда, която не може да бъде определена като никаква друга, освен като такава за премахване. Защото тя няма устройствен статут и тя не може да съществува, след като вече е изпълнено основното застрояване.

Адв. З. – С оглед на тази текстова част, за която говорите, може ли да кажем, че е налице някакво допълване или промяна на действащия ПЗ, така както е издадена визата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – С виза за проектиране не може да се изменя плана.

СЪДЪТ – Процесната виза дали изменя или допълва по някакъв начин плана?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – С тази виза няма указания за изменение на плана. В текста няма указание за изменение на действащия ПУП.

Адв. З. – Има ли надвишаване на устройствените показатели по действащия ПУП с издадената виза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – На въпроси №3 и №4 съм отговорила, че устройствените показатели касаят сгради на основното и допълващо застрояване предвидени в плана. Тази сграда, за която говорим и е издадена виза за ремонт и реконструкция, не подлежи на запазване, но аз хипотетично съм изчислила.

Изследвала съм устройствените показатели за средноетажно застрояване, в каквато зона попада съответния УПИ – V в кв.2 – не се надвишават.

Но въпроса е по същество – не може да се изчисляват устройствени показатели за сграда, която няма никакъв статут. С устройствените показатели ние даваме характеристики на един терен, който подлежи да бъде устройван, но тази сграда не може да бъде включена в изчисленията, макар че, аз съм ги направила тези изчисления. Но сграда, която не може да бъде запазена и с абсолютно никакъв статут, да бъде включвана в изчисленията за устройствени показатели. Изчислява се, когато имаме съществуващо заварено строителство, което се запазва по действащ ПУП.

СЪДЪТ – Конкретната виза предвижда ли промяна или завишаване на тези показатели?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Визата не предвижда нищо. Визата е цитирала: устройствени показатели, такива каквито са намерили – са цитирали. Нито са дали повече, нито по-малко. Визата е дала някакви устройствени показатели. Вероятно са счели, че сградата има някакъв устройствен статут, но тя няма такъв. Ако бяха приложили извадка от действащия план, щяха да видят, че там тя не се запазва.

Адв. З. – Тъй като на няколко пъти разсъждавате хипотетично, въпроса ми е чисто хипотетично – какви са законовите действия, които е трябвало да предприеме възложителя в случая, на строителни работи, след като вече е издадена процесната виза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Аз категорично съм отговорила на въпросите, че сградата не може да бъде запазена и не може да бъде включвана в никакви разсъждения. Но ако е с устройствен статут, то тогава вече съм дала отговор. Но понеже не е, то тогава съм категорична, че тази сграда не може да бъде включвана в изчисления за устройствени показатели, та не може да добие траен устройствен статут. Най малко, във въпрос №4 съм отговорила, че трябва съсобствениците също да бъдат съгласни на една сграда да се даде статут.

С тази виза не се дава никакъв статут.

Сградата не може да бъде приета с някакъв статут, който да бъде включен в устройствено предвиждане.

СЪДЪТ – От акта може ли да се съди, какви са възприятията на органа, по отношение статута на сградата? Какво разрешава този акт за ремонт и реконструкция, така както той е издаден?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – От този акт съдя, че общината е издала един грешен акт. Не са отворили устройствения план, за да видят, че сградата не се запазва.

Така, както е издаден акта и понеже е много общо казано, и бяха проверили,  щяха да имат основание за издаването, а там няма основание за допускане на ремонт или за допускане на реконструкция (защото това са две различни основания).

За реконструкция, когато това е сграда с устройствен статут, допустим по действащ план, но е загубила качества от основните си елементи – носещи стени, ограждащи стени и др. те могат да бъдат изцяло възстановени на същото место. А основния ремонт е, когато създаваме нови носещи елементи в сградата и удължаваме нейния живот.

Вида на ремонта в акта не е уточнен.

СЪДЪТ – В заключението си сочите, че тази сграда е допустима да остане във вида си до въвеждане в експлоатация на новия обект в имота. Този обект в имота въведен ли е в експлоатация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Така е записано в закона. Въведена е частично в експлоатация, има акт 14, за годността на конструкцията и съществува в КК. Тя вече е факт. Довършителните работи могат да се изпълнят в срок от 10 години, но няма акт 16 за цялата сграда. Новият обект в имота е с ЕКТ 18.27.1 (комбинирана скица на стр.19 по делото), това е триетажна жилищна сграда. Тя е с акт 14. Процесният имот е с ЕКТ 18.27.2.

Сграда №2 е изцяло на нивото на ул.“Б**“. Денивелацията е след очертанията на северната страна на сграда №1 и към №2 има още една пристройка, която не е показана на КК, има стълби за северната част на двора. Има и южен двор, който е на около 2 м. по-ниско.

СЪДЪТ – С тази виза предвижда ли се външна промяна в хоризонтално и вертикално отношение, на сграда с ЕКТ 18.27.2?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – За тази сграда, става въпрос за строителни дейности, които са в границите на вече съществуващия обем, без да се променя в хоризонтално или вертикално отношение, което е нарушено по време на строителните дейности, за които в момента говорим.

Така както ЗУТ е обосновал думите „ремонт“ и „реконструкция“ не предвиждат промяна в хоризонтално или вертикално отношение. Ремонта не е уточнен какъв вид е. Както казах в §5, т.42 и т.43 от ЗУТ ги описват – основен ремонт и текущ ( когато могат единствено да се извършват дейности, които не засягат конструкцията). В частта за реконструкции, се предвижда изграждане на нови конструкции и укрепване на съществуващите.

Визата е несъотносима откъм реконструкция и основен ремонт спрямо действителния статут на сградата. Тази сграда подлежи единствено на текущ ремонт, във връзка с запазването й до изпълнението на новата. По ЗУТ, при започване на строеж, всички непредвидени с плана сгради се премахват, единствено се дава възможност, когато сградата може да послужи във връзка с бъдещото строителство, до неговото приключване.

Всъщност, там строителството е приключило.

Адв. Ж. – Бихте ли уточнили само: В тази виза за ремонт и реконструкция на покрив, записано ли е какво ще включва този ремонт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. ***

Адв.. Ж. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Адв. З. – Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

Съдът намира, че следва да приеме заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, представено от вещото лице С., като отговарящо на поставените задачи. Намира, че на вещото лице следва да бъде изплатено възнаграждение в размер на 453.60 лева, съобразно представената със заключението справка-декларация. За разликата от 153.60 лева, от определеното възнаграждение и внесения от жалбоподателите депозит от 300 лева, намира, че следва да бъдат осъдени същите да я довнесат, в 7-дневен срок от днес по сметка на АдмС – Хасково.

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА по делото изготвеното от вещото лице арх. Х.И.С. заключение, по назначената в настоящото производство съдебно-техническа експертиза, както и приложените към същата документи.

УВЕЛИЧАВА размера на възнаграждението на вещото лице С. от първоначално определения размер от 300 лева на 453,60 лева, съгласно изготвената от същата справка – декларация по чл. 23, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредба № 2/2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, като по отношение на сумата за довнасяне в размер на 153.60 лева, намира, че същата следва да бъде заплатена от жалбоподателите, поради което

ОСЪЖДА жалбоподателите К.Г.К. и Я.А.И., да довнесат допълнително сумата в размер на 153.60 лева, в 7-дневен срок, считано от днес по депозитната сметка на АдмС – Хасково.

На вещото лице арх. Х.И.С. ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение общо в размер на 453.60 лв., както следва:

-300.00 лв. лева от първоначално внесения от жалбоподателите депозит, за който се издаде РКО, връчен на вещото лице в съдебно заседание, а остатъкът от сумата в размер на 153.60 лв., след представяне на доказателства за внесен допълнителен депозит от страна на жалбоподателите /изд. РКО/.

Вещото лице Х.И.С. се освободи от съдебната зала.

Адв. Ж. – Няма да сочим други доказателства и нямаме доказателствени искания.

Адв. З. – Нямам други доказателствени искания.

Като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други доказателства, съдът намери делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Ж. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата на моите доверители. Подробни съображения съм изложил в жалбата. Поддържам изцяло становищата изложени в нея, както и позовавайки се на заключението на вещото лице, което считаме за компетентно, следва съдът да уважи жалбата и да отмени обжалваната виза, издадена от Гл.архитект на Община – Харманли.

В случай, че съда уважи жалбата и отмени обжалвания акт, моля да ни бъдат присъдени всички направени разноски, за които представям списък.

Адв. З. – Уважаема госпожо Председател, моля при постановяване на Вашето решение, на първо място да извършите преценка относно допустимостта на жалбата, свързана с конкретния правен интерес на жалбоподателите.

Визата, предмет на настоящото производство е издадена в хипотезата на чл.140, ал.2 от ЗУТ. От събраните по делото доказателства, включително и от дадените в днешното съдебно заседание обяснения от вещото лице, не се установява допълване или промяна на действащия ПЗ. Визата определя само параметрите на застрояване в конкретния поземлен имот и съответно е предпоставка за издаване на инвестиционен проект или разрешение за строеж. Но на този етап, ние разглеждаме строго формално като административен акт само визата, която е издадена по реда на чл.140, ал.2 от ЗУТ. Това обстоятелство, наред с предпоставките установени в чл.131, ал.2 от ЗУТ и които считам, че безспорно липсват в настоящия случай, сочат, че жалбоподателите нямат правен интерес от оспорване на визата, поради което жалбата не следва да се разглежда, а производството следва да бъде прекратено.

Тази моя теза е съобразена с последната практика на ВАС, обективирана в Определение №7262/11.06.2020г., по АД №4706/2020г. на ВАС.

В случай, че не възприемете това мое съображение за недопустимост на жалбата, моля в решението си да приемете, че жалбата е неоснователна, тъй като не са налице твърдяните в нея допуснати нарушения на материалните и процесуални законови разпоредби.

Считам, че оспорената виза съдържа всички необходими реквизити, предвидени в законовите разпоредби, с посочени правни основания, които съответстват на нейното фактическо съдържание. Изложеното в заключението на вещото лице, относно немотивираността на визата, считам, че е неоснователно и неотносимо в случая. Безспорно се установява, въпреки дадените обяснения в противната посока, но все пак считам, че няма данни визата да е нещо различно от извадка на действащия ПУП, който е одобрен с посочените Заповед №626/23.07.1979г. и Заповед №740/23.11.1987г. с обхват поземления имот, засегнат от визата за проектиране и визата за строителство, и съответно неговите съседни ПИ.

По отношение на няколкократно изложените съображения на вещото лице, че тъй като сградата, чийто покрив се реконструира не е търпим строеж по смисъла на ЗУТ, то визата е незаконосъобразно издадена, аз считам, и с оглед на установената съдебна практика, че този въпрос изобщо не следва да се разглежда при преценка законосъобразността на оспорената виза. Това е така, защото в чл.140, ал.2 от ЗУТ са конкретно изброени изискванията за издаване на визата. Такова изискване в чл.140 не съществува. Ето защо, аз Ви моля да не обсъждате в решението си статута на тази сграда. Доколко е законосъобразна или не, е преценка на един по-късен етап, при евентуално издаване на разрешение за строеж.

В този смисъл, моля да постановите решение, с което да приемете, че жалбата е неоснователна.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

На адв.З. да се изплати възнаграждение в размер на 900 лв. за особен представител /изд.РКО/.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

Протоколът се изготви на 19.01.2021 г.

 

 

СЪДИЯ:

        

 

 

Секретар: