П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 19.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 249 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 11.21  часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Т.Ж., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, чрез процесуален представител, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва: От процесуалния представител на същия - от адв. В., е постъпила молба вх.№408/18.01.2021г. В същата се сочи невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание, иска се приемане на приложените от Общински съвет Хасково – писмени доказателства. По същество се иска жалбата да бъде уважена, като оспореният акт бъде обявен за нищожен, на посочените в молбата основания. Иска се присъждане на разноски, съобразно приложен към молбата списък.

                        ОТВЕТНИКЪТ Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Хасково, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

                        ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.К.М., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Й.М., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

                        ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Й.К., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

                        Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                        О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Съдът докладва: От Общински съвет - Хасково е постъпило писмо с вх.№6270/28.10.2020г., ведно със заверено копие на Решение №67 от заседание проведено на 29.02.2000г. на Общински съвет – Хасково по Протокол№6/29.02.2000г.

Съдът намира, че следва да бъдат приети към доказателствата по делото писмо с вх.№6270/28.10.2020г., ведно със заверено копие на Решение №67 от заседание проведено на 29.02.2000г. на Общински съвет – Хасково по Протокол№6/29.02.2000г.

Водим, от което, съдът

                        О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото: писмо с вх.№6270/28.10.2020г., ведно със заверено копие на Решение №67 от заседание проведено на 29.02.2000г. на Общински съвет – Хасково по Протокол№6/29.02.2000г.              

Като взе предвид, че от страните не се правят други искания за събиране на доказателства, съдът намери делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 11.22 часа.

                        Протоколът се изготви на 19.01.2021 година.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: